OSDN Git Service

CSSを修正。
authortakezoe <takezoe@871d6764-1e22-0410-b313-a55050885396>
Tue, 13 Mar 2012 16:10:42 +0000 (16:10 +0000)
committertakezoe <takezoe@871d6764-1e22-0410-b313-a55050885396>
Tue, 13 Mar 2012 16:10:42 +0000 (16:10 +0000)
takezoe/plugin/book/Install.pm
takezoe/plugin/book/SLink.pm [deleted file]

index 00aa076..7b661a3 100644 (file)
@@ -17,7 +17,6 @@ sub install {
        $wiki->add_paragraph_plugin("caption" ,"plugin::book::Caption" ,"HTML");
        $wiki->add_paragraph_plugin("toc" ,"plugin::book::Toc" ,"HTML");
        $wiki->add_inline_plugin("link" ,"plugin::book::Link" ,"HTML");
-       $wiki->add_inline_plugin("slink" ,"plugin::book::SLink" ,"HTML");
        
        $wiki->add_block_plugin("list" ,"plugin::book::List" ,"HTML");
        $wiki->add_inline_plugin("code" ,"plugin::book::Code" ,"HTML");
@@ -68,6 +67,7 @@ div.chapter {
 
 a.xref {
   background-color: silver;
+  border: 1px solid gray;
 }
 
 a.xref:link {
diff --git a/takezoe/plugin/book/SLink.pm b/takezoe/plugin/book/SLink.pm
deleted file mode 100644 (file)
index 495766e..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,101 +0,0 @@
-################################################################################
-#
-# <p>¸«½Ð¤·¤ä¿Þɽ¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£</p>
-# <p>°ú¿ô¤Ë¤Ïtitle1¡Átitle3¥×¥é¥°¥¤¥ó¤äcaption¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Çµ­½Ò¤·¤¿»²¾ÈÍѤΥé¥Ù¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£</p>
-# <pre>
-# !!!{{title1 installation}}¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡
-# ...
-# ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï{{slink installation}}¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-# </pre>
-# <p>Âè2°ú¿ô¤Ç¥Ú¡¼¥¸¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÌ¥Ú¡¼¥¸¤Î¸«½Ð¤·¤ä¿Þɽ¤ò»²¾È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>
-# <pre>
-# ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï{{slink installation,Chapter1}}¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-# </pre>
-#
-################################################################################
-package plugin::book::SLink;
-#==============================================================================
-# ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿
-#==============================================================================
-sub new {
-       my $class = shift;
-       my $self = {};
-       my $self->{cache} = {};
-       return bless $self,$class;
-}
-
-#==============================================================================
-# ¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥á¥½¥Ã¥É
-#==============================================================================
-sub inline {
-       my $self   = shift;
-       my $wiki   = shift;
-       my $anchor = shift;
-       my $page   = shift;
-       
-       $page = $wiki->get_CGI->param('page') unless $page;
-       my $source = $wiki->get_page($page);
-       
-       unless(defined($self->{cache}->{$page})){
-               $self->{cache}->{$page} = {};
-               my $source = $wiki->get_page($page);
-
-               my $text = '';
-       
-               my @lines = split(/\n/,$wiki->get_page($page));
-               my $chapter = '';
-               my $count = {};
-               my $title1Count = 0;
-               my $title2Count = 0;
-               my $title3Count = 0;
-               
-               # TODO {{pre}}¥×¥é¥°¥¤¥óÆâ¤Îµ­½Ò¤ÏÈô¤Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡ª¡ª¥Ñ¡¼¥µ¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ã¤Ý¤¤¡©
-               foreach my $line (@lines){
-                       if($line =~ /^{{(chapter.+}})$/){
-                               my $plugin = $wiki->parse_inline_plugin($1);
-                               $chapter = $plugin->{'args'}->[0];
-                               $title1Count = 0;
-                               $title2Count = 0;
-                               $title3Count = 0;
-                               foreach my $key (keys(%$count)){
-                                       $count->{$key} = 0;
-                               }
-                       } elsif($line =~ /^!!!{{(title1.+}})(.+)$/){
-                               my $plugin = $wiki->parse_inline_plugin($1);
-                               $title1Count++;
-                               $title2Count = 0;
-                               $title3Count = 0;
-                               $text= $chapter.'-'.$title1Count;
-                               $self->{cache}->{$page}->{$plugin->{'args'}->[0]} = $text;
-                               
-                       } elsif($line =~ /^!!{{(title2.+}})$/){
-                               my $plugin = $wiki->parse_inline_plugin($1);
-                               $title2Count++;
-                               $title3Count = 0;
-                               $text= $chapter.'-'.$title1Count.'-'.$title2Count;
-                               $self->{cache}->{$page}->{$plugin->{'args'}->[0]} = $text;
-                               
-                       } elsif($line =~ /^!{{(title3.+}})$/){
-                               my $plugin = $wiki->parse_inline_plugin($1);
-                               $title3Count++;
-                               $text= $chapter.'-'.$title1Count.'-'.$title2Count.'-'.$title3Count;
-                               $self->{cache}->{$page}->{$plugin->{'args'}->[0]} = $text;
-                               
-                       } elsif($line =~ /^{{(caption.+}})$/){
-                               my $plugin = $wiki->parse_inline_plugin($1);
-                               my $type = $plugin->{'args'}->[0];
-                               $count->{$type}++;
-                               $text = $type.$chapter.'-'.$count->{$type};
-                               $self->{cache}->{$page}->{$plugin->{'args'}->[2]} = $text;
-                       }
-               }
-       }
-       if(defined($self->{cache}->{$page}->{$anchor})){
-               my $text = $self->{cache}->{$page}->{$anchor};
-               return '<a href="?page='.Util::url_encode($page).'#'.Util::escapeHTML($anchor).'" style="border: 1px solid black;">'.Util::escapeHTML($text).'</a>';
-       } else {
-               return '<span class="xref-error">»²¾ÈÀ褬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª</span>';
-       }
-}
-
-1;