OSDN Git Service

(no commit message)
authorkgsoft <kgsoft@871d6764-1e22-0410-b313-a55050885396>
Thu, 7 Dec 2017 09:50:49 +0000 (09:50 +0000)
committerkgsoft <kgsoft@871d6764-1e22-0410-b313-a55050885396>
Thu, 7 Dec 2017 09:50:49 +0000 (09:50 +0000)
kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/Install.pm [deleted file]
kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/bbs.pm [deleted file]
kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/bbsx.pm [deleted file]
kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/bugtrack.pm [deleted file]
kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/comment.pm [deleted file]
kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/core.pm [deleted file]
kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/pcomment.pm [deleted file]

diff --git a/kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/Install.pm b/kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/Install.pm
deleted file mode 100644 (file)
index a64d3f3..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,2017 +0,0 @@
-##########################################################################################
-#
-# ¥¹¥Ñ¥à¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ê³Ø½¬µ¡Ç½Ìµ¤·ÈÇ¡Ë<br>
-#¡Êcomment,bbs,bbs2,bugtrack¥×¥é¥°¥¤¥ó¡¢pcomment,bbsx¥×¥é¥°¥¤¥ó¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ÎÊÔ½¸¤ËÂбþ¡Ë
-#
-##########################################################################################
-use strict;
-package plugin::_ex_spam_filter_light::Install;
-
-sub install {
-  my $wiki = shift;
-
-  # ¢­¢­¢­¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¹Ô¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¹ÔƬ¤Î¡Ö#¡×¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
-  use plugin::_ex_spam_filter_light::comment;     #comment¥×¥é¥°¥¤¥ó
-  use plugin::_ex_spam_filter_light::bbs;         #bbs¥×¥é¥°¥¤¥ó
-  use plugin::_ex_spam_filter_light::bugtrack;    #bugtrack¥×¥é¥°¥¤¥ó
-#  use plugin::_ex_spam_filter_light::pcomment;    #pcomment¥×¥é¥°¥¤¥ó¡ÊBugTrack-plugin/82¡Ë
-#  use plugin::_ex_spam_filter_light::bbsx;        #bbsx¥×¥é¥°¥¤¥ó¡ÊBugTrack-plugin/127¡Ë
-  use plugin::_ex_spam_filter_light::core;        #¥Ú¡¼¥¸¤ÎÊÔ½¸
-  #¢¬¢¬¢¬
-
-}
-
-{
-
-my $nValidPhraseNum               = 600;      # ²òÀÏ¡§Í­¸ú¥Õ¥ì¡¼¥º¿ô      200¡Á300ÄøÅ٤ǽ½Ê¬¡£Â¿¤¯¤¹¤ë¤Û¤É¸·Ì©¤À¤¬¥Î¥¤¥º¤Î¸µ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
-my $nMaxRangedNum                 = 3;        # ²òÀÏ¡§Ï¢·ëʸ»ú¼ï¿ô        2,3ÄøÅÙ¤¬Å¬Åö¡£
-my $nMinimumPhraseLength          = 3;        # ²òÀÏ¡§ºÇ¾®¥Õ¥ì¡¼¥ºÄ¹      3ÄøÅÙ¤¬Å¬Åö¡£
-my $nMaxPhraseLength              = 20;       # ²òÀÏ¡§ºÇÂç¥Õ¥ì¡¼¥ºÄ¹      20¡Á40ÄøÅÙ¤¬Å¬Åö¡£
-my $bJudgmentByIllegalCharacter   = 0;        # È½Äꡧµ¡¼ï°Í¸ʸ»ú¤ò¥¹¥Ñ¥à¤ÈȽÄꤹ¤ë(1)¡¿¤·¤Ê¤¤(0)¡£
-my $fJudgmentByEnglish            = 1.0;      # È½Äꡧ±Ññ¸ì¤ÎÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ç¥¹¥Ñ¥à¤ÈȽÄꤹ¤ë¡£(0.0¡Á1.0, 1.0°Ê¾å¤ÇOFF)  ÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ç±Ñʸ¤Î¤ß¤Îʸ¾Ï¤ò¥¹¥Ñ¥à³Ø½¬¤µ¤»¤ëɬÍפ¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³Ø½¬¸úΨ¤òÂçÉý¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¡£Ã¢¤·¡¢±Ñʸ¤Î¤ß¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¥¹¥Ñ¥àȽÄꤵ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
-my $fJudgmentScore                = 0.0;      # È½ÄꡧȽÄêïçÃÍ             Éé:´Å¤¯È½Äê  0¡§Ä̾Àµ¡§¸·¤·¤¯È½Äê    Ä̾ï¤Ï0¤Ç½½Ê¬¡£¸·³Ê¤Ê¥µ¥¤¥È¤Ê¤é0.04ÊÕ¤ê¤ò»ØÄê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥µ¥¤¥È¤Ê¤é-0.04ÊÕ¤ê¤ò»ØÄê¡£
-my $fJudgmentScore2               = 0.18;     # È½Äꡧ
-my $nJudgmentMethod               = 2;        # È½ÄꡧȽÄêÊý¼°              2:´Å¤¯È½Äê¡¡3:¸·¤·¤¯È½Äê
-my $fJudgmentScore3               = -0.0001;
-
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-# È½Äê
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-sub judgment_text
-{
-  my ($text) = @_;
-
-  #»ØÄꤵ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤ò¥Õ¥ì¡¼¥º²òÀÏ
-  my ($illegal_ch_f, $english_phrase_share, $ref_doc_phrase_freq) = &analysis_text($text);
-
-  unless($bJudgmentByIllegalCharacter){
-    $illegal_ch_f = 0;
-  }
-
-  #¥Õ¥ì¡¼¥º½Å¤ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɤ߹þ¤ß
-  my (%phrase_bunpu, %wgt);
-  while(<DATA>){
-    chomp;
-    my ($phrase, $freq, $wgt) = split /:/;
-    $phrase_bunpu{$phrase} = $freq;
-    my ($wgt0, $wgt1) = split /,/, $wgt;
-    $wgt{$phrase}[0] = $wgt0 if($wgt0);
-    $wgt{$phrase}[1] = $wgt1 if($wgt1);
-  }
-  close(IN);
-
-  #±Ññ¸ìÀêͭΨ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ñ¥àȽÄê¤ò¹Ô¤¦»ØÄ꤬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎȽÄê
-  my $english_excess_f = ($fJudgmentByEnglish < $english_phrase_share)? 1: 0;
-
-  my %doc_phrase_freq;
-  foreach(@$ref_doc_phrase_freq){
-    my ($phrase, $freq) = split /:/;
-    $doc_phrase_freq{$phrase} = $freq;
-  }
-
-  #È󥹥ѥàʸ¾Ï¤Ã¤Ý¤¤¤«¡¢¥¹¥Ñ¥àʸ¾Ï¤Ã¤Ý¤¤¤«¡¢¤ò¤½¤ì¤¾¤ì»»½Ð
-  #È󥹥ѥàʸ¾Ï¤Ã¤Ý¤µ¡Ý¥¹¥Ñ¥àʸ¾Ï¤Ã¤Ý¤µ ¤Ç¥¹¥Ñ¥à¤«Èݤ«¤òȽÄê
-  my @score;
-  my $doc_phrase_num = keys %doc_phrase_freq;
-  for(my $cate = 0; $cate < 2; $cate++){
-    while(my ($phrase, $freq) = each %doc_phrase_freq){
-      $score[$cate] += $wgt{$phrase}[$cate] * ($freq / $doc_phrase_num) if($phrase_bunpu{$phrase});
-    }
-  }
-
-  #ȽÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎÏ
-  my $sa = $score[0] - $score[1];
-  my $hantei1 = ($sa       > $fJudgmentScore2)? 2: ($sa       >= 0.0)? 1: 0;
-  my $hantei2 = ($score[0] > $fJudgmentScore2)? 2: ($score[0] >= 0.0)? 1: 0;
-  $hantei2 +=   ($score[1] > $fJudgmentScore2)? 0: ($score[1] >= 0.0)? 1: 2;
-  $hantei2 +=   (2 == $hantei2)? $hantei1: (2 < $hantei2)? 1: 0;
-#  my $kekka = ($nJudgmentMethod == 3)? ($sa >= $fJudgmentScore) : ($nJudgmentMethod <= $hantei2)? 1: 0;
-#  my $kekka = ($nJudgmentMethod == 3)? ($sa >= $fJudgmentScore) : ($nJudgmentMethod <= $hantei2)? (-1.0 < $sa)? 1: 0: 0;
-  my $kekka = ($nJudgmentMethod == 3)? ($sa >= $fJudgmentScore) : ($nJudgmentMethod <= $hantei2)? ($fJudgmentScore3 < $sa)? 1: 0: 0;
-
-  #Ìá¤êÃͤȤ·¤ÆȽÄê·ë²Ì¤òÊÖ¤¹
-  return (!$illegal_ch_f and !$english_excess_f and $kekka);
-}
-
-
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-# ¥Õ¥ì¡¼¥º²òÀÏ
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-sub analysis_text
-{
-  #ʸ»ú¼ï
-  my %character_kind = (
-    '[0-9A-Za-z_]'              => "Ⱦ³Ñ±Ñ¿ô",      # È¾³Ñ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥Èor¿ô»ú
-    '\xA4[\xA1-\xF3]'           => "¤Ò¤é¤¬¤Ê",      # Á´³Ñ¤Ò¤é¤¬¤Ê [¤¡-¤ó]
-    '\xA5[\xA1-\xF6]|\xA1\xBC'  => "¥«¥¿¥«¥Ê",      # Á´³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê [¥¡-¥ö]¤ÈĹ²»¡Ö¡¼¡×
-    '[\xB0-\xCE\xD0-\xF3][\xA1-\xFE]|\xCF[\xA1-\xD3]|\xF4[\xA1-\xA6]'
-                                => "´Á»ú",          # Á´³Ñ´Á»ú¡Ê16-46,48-83,47,84¶è¡Ë
-    '\x8E[\xA6-\xDF]'           => "Ⱦ³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê",  # È¾³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê [¥ò-¡¬]
-  );
-
-  # EUC-JPµ­¹æʸ»ú
-  my $character_mark = '('
-    . '\xA1[\xA1-\xB1\xB3-\xBB\xBD-\xFE]|'                          #1¶è¡Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥³¥¢¡Ö¡²¡×¤ÈĹ²»¡Ö¡¼¡×¤ò½ü¤¯¡Ë
-    . '\xA2[\xA1-\xAE\xBA-\xC1\xCA-\xD0\xDC-\xEA\xF2-\xF9\xFE]|'    #2¶è
-    . '\xA6[\xA1-\xB8\xC1-\xD8]|'                                   #6¶è
-    . '\xA7[\xA1-\xC1\xD1-\xF1]|'                                   #7¶è
-    . '\xA8[\xA1-\xC0]|'                                            #8¶è
-    . '\xAD[\xA1-\xD6\xDF-\xFC])';                                  #13¶è
-
-  # EUC-JP̤ÄêµÁʸ»ú(µ¡¼ï°Í¸ʸ»ú¡¦3¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò´Þ¤à)
-  my $character_undef = '([\xA9-\xAF\xF5-\xFE][\xA1-\xFE]|'   # 9-15,85-94¶è
-    . '\x8E[\xE0-\xFE]|'                                      # È¾³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê
-    . '\xA2[\xAF-\xB9\xC2-\xC9\xD1-\xDB\xEB-\xF1\xFA-\xFD]|'  # 2¶è
-    . '\xA3[\XA1-\xAF\xBA-\xC0\xDB-\xE0\xFB-\xFE]|'           # 3¶è
-    . '\xA4[\xF4-\xFE]|'                                      # 4¶è
-    . '\xA5[\xF7-\xFE]|'                                      # 5¶è
-    . '\xA6[\xB9-\xC0\xD9-\xFE]|'                             # 6¶è
-    . '\xA7[\xC2-\xD0\xF2-\xFE]|'                             # 7¶è
-    . '\xA8[\xC1-\xFE]|'                                      # 8¶è
-    . '\xCF[\xD4-\xFE]|'                                      # 47¶è
-    . '\xF4[\xA7-\xFE]|'                                      # 84¶è
-    . '\x8F[\xA1-\xFE][\xA1-\xFE])';                          # 3¥Ð¥¤¥Èʸ»ú
-
-  #ʸ»ú¥µ¥¤¥º
-  my %char_size = (
-    '[\x00-\x7F]'                => 1,
-    '[\x8E\xA1-\xFE][\xA1-\xFE]' => 2,
-    '\x8F[\xA1-\xFE][\xA1-\xFE]' => 3,
-  );
-
-  #¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÆɤ߹þ¤ß
-  my ($text) = @_;
-
-  #µ¡¼ï°Í¸ʸ»ú¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
-  my $illegal_ch_f = 0;
-  if($text =~ /^([\x00-\x7F]|[\x8E\xA1-\xFE][\xA1-\xFE])*($character_undef)/){
-    $illegal_ch_f = 1;
-  }
-
-  #Á´³Ñµ­¹æ¡ÊÎó¡Ë¤ò¶èÀÚ¤êʸ»ú¤È¤¹¤ë
-  $text =~ s/\G((?:[\x00-\x7F]|[\x80-\xFF]{2})*?)($character_mark+)/$1 /og;
-
-  #¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤·¤ÆÃê½Ð¤·¤Ê¤¤Ê¸»ú¡ÊÎó¡Ë¤ò¶èÀÚ¤êʸ»ú¤È¤¹¤ë
-  $text =~ s/[^\w\x80-\xFF]+/ /ogs;
-
-  #Á´³Ñ±Ñ¿ôʸ»ú Á´³Ñ¢ªÈ¾³ÑÊÑ´¹
-  $text =~ s/\G((?:[\x00-\x7F]|[\x80-\xFF]{2})*?)(\xA1\xB2|\xA3[\xC1-\xDA\xE1-\xFA\xB0-\xB9])/$1 . &zen2han_degit_alpha($2)/oge;
-
-  #ʸ¾Ï¤òŬÅö¤Ê¶èÀÚ¤ê¤Çʬ²ò
-  my @phrase_list;
-  (my $text2 = $text) =~ s/\G([\w\x80-\xFF]*)([^\w\x80-\xFF]+)/push(@phrase_list,$1)/ge;
-  shift @phrase_list if($phrase_list[0] =~ /^\s+$/);
-  push @phrase_list, $text unless(scalar @phrase_list);
-
-  #ʬ²ò¤µ¤ì¤¿Ê¸¾ÏËè¤Ë¹¹¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥ºÊ¬²ò¡õ¥Õ¥ì¡¼¥ºÅÐÏ¿
-  my %phrase_list;
-  my (@last_phrase, @last_phrase_kind, $last_phrase_num);
-  my $phrase_num = 0;
-  my $english_phrase_num;
-  my @doc_phrase_freq;
-
-  foreach my $phrase (@phrase_list){
-    my $part_length;
-
-#    $last_phrase_num = 0;
-#    @last_phrase = ();
-#    @last_phrase_kind = ();
-
-    #ʸ»ú¼ï¤Î¶­³¦¤Çʬ²ò¤·¤Ê¤¬¤éʸ»ú¼ïËè¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ëʬ²ò¡õŬÅö¤ÊÏ¢·ë¿ô¤ÇÏ¢·ë¡õÅÐÏ¿
-    my $last_index = -1;
-    for(my $index = 0; $index < length $phrase; ){
-      #¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¡Ê´Á»ú¥³¡¼¥ÉÅù¡Ë¤ÎʤӤ¬ÀµÅö¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¡£ÉÔÀµ¤Ê¤éµ¡¼ï°Í¸ʸ»ú»ÈÍѤÈȽÃǤ·¡¢¤«¤ÄÆɤßÈô¤Ð¤¹¡£
-      if($last_index == $index){
-        $illegal_ch_f = 1;
-        last;
-      }
-
-      #ÅÐÏ¿²Äǽ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎʤӤʤéÅÐÏ¿
-      $last_index = $index;
-      my $ch_kind;
-      foreach my $kind (sort keys %character_kind){
-        next unless($phrase =~ /^.{$index}(($kind)+)/);
-        my $match = $1;
-        $part_length = length($match);
-        $ch_kind = $character_kind{$kind};
-
-        unshift @last_phrase, $match;
-        unshift @last_phrase_kind, $ch_kind;
-        $last_phrase_num++;
-
-        #Ï¢·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êȽÄê¤ËÍ­Íø¤ËƯ¤­¤½¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ê¤éÏ¢·ë¤·¤Ê¤¬¤éÅÐÏ¿
-        #¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âñÂΤΥե졼¥º¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿
-        #⤷¡¢Ìµ°ÕÌ£¤Êʸ»ú¼ï¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤·¤ÆÀ®¤êΩ¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êû¤¹¤®¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¤
-        my $ranged_phrase = $match;
-        for(my $i = 0; $i < $last_phrase_num; $i++){
-#          $ranged_phrase = "$last_phrase[$i]$ranged_phrase" if($i);
-          if($i){
-            if($last_phrase_kind[$i-1] eq $last_phrase_kind[$i]){
-              $ranged_phrase = "$last_phrase[$i]+$ranged_phrase";
-            }else{
-              $ranged_phrase = "$last_phrase[$i]$ranged_phrase";
-            }
-          }
-
-          #¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£Ã¢¤·¡¢²¼µ­¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¯¡£
-          # 1.ÀèƬ¤¬¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Î¶ç¤Î·Ò¤¬¤ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ê¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Î¤ß¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï½ü¤¯¡Ë
-          # 2.¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥³¥¢Ëô¤Ï¿ô»ú¤Î£±Ê¸»ú
-          unless((1 < $last_phrase_num and $last_phrase_kind[$i] eq "¤Ò¤é¤¬¤Ê") or ($ranged_phrase =~ /^[_0-9](\+[_0-9])*$/)){
-            if($nMinimumPhraseLength <= length $ranged_phrase and length $ranged_phrase <= $nMaxPhraseLength){
-              $phrase_list{$ranged_phrase}++;
-              $phrase_num++;
-              $english_phrase_num++ if($ch_kind eq "Ⱦ³Ñ±Ñ¿ô");
-            }
-          }
-        }
-        #Ï¢·ëʸ»ú¼ï¿ô¤òĶ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦Ä¶¤¨¤¿Ê¬¤ÏÀèƬ¦¤«¤éºï½ü
-        unless($last_phrase_num < $nMaxRangedNum){
-          pop @last_phrase;
-          pop @last_phrase_kind;
-          $last_phrase_num--;
-        }
-        $index += $part_length;
-        last;
-      }
-
-      #¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤·¤ÆÃê½Ð¤·¤Ê¤¤Ê¸»ú¤ÏÆɤ߼ΤƤë
-      unless($ch_kind){
-        foreach(keys %char_size){
-          if($phrase =~ /^.{$index}$_/){
-            $index += $char_size{$_};
-            last;
-          }
-        }
-      }
-    }
-#    $last_phrase_num = 0;
-#    @last_phrase = ();
-#    @last_phrase_kind = ();
-  }
-  my $english_phrase_share = $phrase_num? ($english_phrase_num / $phrase_num) : 0;
-
-  #½Ð¸½ÉÑÅ٤襤½ç¡äʸ»úÎóŤÎŤ¤½ç¡ä¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç¤ËÀ°Îó¤·¤ÆƬ$nValidPhraseNumñ¸ì¤Þ¤Ç¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
-  my ($i, $output) = (0, "");
-  foreach(sort {$phrase_list{$b} - $phrase_list{$a} or length($b) - length($a) or $a cmp $b} keys %phrase_list){
-#    my $freq = $phrase_list{$_};
-    my $freq = ($phrase_list{$_} == 1)? 1: sprintf("%.4f", sqrt $phrase_list{$_});
-    push @doc_phrase_freq, "$_:$freq";
-    last unless(++$i < $nValidPhraseNum);
-  }
-
-  #Ìá¤êÃͤȤ·¤Æµ¡¼ï°Í¸ʸ»ú¤Î̵ͭ¡¢±Ññ¸ìÀêͭΨ¡¢¥Õ¥ì¡¼¥º¥ê¥¹¥È¡Ê¤Î¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ë¤òÊÖ¤¹
-  return($illegal_ch_f, $english_phrase_share, \@doc_phrase_freq);
-}
-
-
-#Á´³Ñ±Ñ¿ôʸ»ú Á´³Ñ¢ªÈ¾³ÑÊÑ´¹
-sub zen2han_degit_alpha
-{
-  my ($ch) = @_;
-
-  if(   $ch =~ /\xA3([\xC1-\xDA])/){ ($ch = $1) =~ tr/\xC1-\xDA/A-Z/; }
-  elsif($ch =~ /\xA3([\xE1-\xFA])/){ ($ch = $1) =~ tr/\xE1-\xFA/a-z/; }
-  elsif($ch =~ /\xA3([\xB0-\xB9])/){ ($ch = $1) =~ tr/\xB0-\xB9/0-9/; }
-  else{                               $ch = "_";                      }
-
-  return $ch;
-}
-
-}
-
-1;
-
-__DATA__
-CPAN:3:1.7907,0\r
-members+lycos+co:5:0,2.1825\r
-ºÝ¤Ë:4:1.9842,0\r
-edu:14:0,2.1829\r
-¼Ì¥á¸«ÊüÂê:4:0,1.9842\r
-¥Ú¡¼¥¸Æâ:5:2.1825,0\r
-BugTrack+wiki:4:1.9842,0\r
-´ÉÍý¼Ô:7:2.1826,0\r
-¿ô¿:3:0,1.7907\r
-¥¤¥Ù¥ó¥È:3:0,1.7907\r
-»É·ã:4:0,1.9842\r
-edu+Members:4:0,1.9842\r
-ɽ¼¨:44:2.1840,0\r
-¼ä¤·¤¤:3:0,1.7907\r
-µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬:4:1.9842,0\r
-Îɤ«¤Ã¤¿¤é:4:0,1.9842\r
-¥É¥­¥å¥á¥ó¥È:4:1.9842,0\r
-Please:3:0,1.7907\r
-°ìºòÆü:3:1.7907,0\r
-ÃΤê¹ç:3:0,1.7907\r
-½÷À­¤Ë:8:0,2.1826\r
-ºÇ¿·:6:2.1825,0\r
-À§È󻲲ò¼¤µ¤¤:3:0,1.7907\r
-¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿:3:1.7907,0\r
-¥¨¥í:4:0,1.9842\r
-¼èÆÀ:4:1.9842,0\r
-½ÐÎÏ:7:2.1826,0\r
-¥³¥á¥ó¥È¤¬:3:1.7907,0\r
-adipex:6:0,2.1826\r
-htm´ÁÊýÌô+ÀºÎϺÞ:3:0,1.7907\r
-forums:3:0,1.7907\r
-¥á¥ë:4:0,1.9842\r
-´ê¤¤¿½:3:0,1.7907\r
-½¸¤á¤Þ¤·¤¿:4:0,1.9842\r
-URL+http:9:0,2.1827\r
-celebrex:3:0,1.7907\r
-¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î:7:2.1826,0\r
-error:3:1.7907,0\r
-²ñ¤¦:3:0,1.7907\r
-¼ÁÌä:8:2.1826,0\r
-°ì½ï:11:0,2.1828\r
-¶¯À©Åª¤Ë:3:1.7907,0\r
-http+pure:5:0,2.1825\r
-¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸:4:0,1.7907\r
-¸«¤¿¿Í:3:0,1.7907\r
-¾Êά:3:1.7907,0\r
-ÃΤé¤Ê¤¤:5:0,2.1825\r
-slot:4:0,1.9842\r
-¥Ú¡¼¥¸¤Ë:10:2.1827,0\r
-´°Á´ÌµÎÁ¤Î:4:0,1.9842\r
-wiki¤Î:4:1.9842,0\r
-ÃËÀ­¤Î:12:0,2.1828\r
-½Ð²ñ¤¨¤¿:4:0,1.9842\r
-¿ÍºÊ+½Ï½÷:4:0,1.9842\r
-ÁÇÀ²:5:1.7907,0\r
-Á°¤Ë:3:1.7907,0\r
-html+buy:3:0,1.7907\r
-¥ö·î:8:0,2.1826\r
-À¤³¦:3:0,1.7907\r
-¥ê¥¹¥È¤ò:3:1.7907,0\r
-¼Ì¿¿:11:0,2.1828\r
-ñÙ¤µ¤ì¤¿¤È:3:0,1.7907\r
-method:3:1.7907,0\r
-ÁÛÁü:4:0,1.9842\r
-ȽÄê:3:1.7907,0\r
-µ­½Ò:10:2.1827,0\r
-µ¹¤·¤¯¤ª:8:0,2.1826\r
-¥ì¥¹:6:0,2.1825\r
-½ñ¤­´¹:13:2.1829,0\r
-¥Ý¥¤¥ó¥È:6:0,2.1826\r
-Íè¤Æ²¼:3:0,1.7907\r
-ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë:3:1.7907,0\r
-½÷À­Ã£¤¬:3:0,1.7907\r
-²ÄǽÀ­:5:1.9842,0\r
-¥ö·î¤Ç:3:0,1.7907\r
-core:5:2.1825,0\r
-¸å¤Ï:5:0,1.7907\r
-ÀßÄê¤ò:4:1.9842,0\r
-up+the:4:0,1.9842\r
-Êý¤Ë:6:0,2.1825\r
-¹½¤¤¤Þ¤»¤ó:4:0,1.7907\r
-´¶¤¸¤Ç:6:0,1.9842\r
-¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï:7:2.1826,0\r
-¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é:4:0,1.9842\r
-serebu+final+love:16:0,2.1830\r
-ɬÍ×:27:2.1833,0\r
-levitra:3:0,1.7907\r
-web+fc2+com:5:0,2.1825\r
-final+love:25:0,2.1833\r
-irete+info+ia03kh11:3:0,1.7907\r
-¥Ñ¥½¥³¥ó:3:0,1.7907\r
-¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï:3:1.7907,0\r
-½èÍý¤ò:3:1.7907,0\r
-ÉáÄ̤Î:6:0,2.1825\r
-¥µ¥¤¥È¤Ç:7:0,2.1826\r
-lib+Wiki+pm:3:1.7907,0\r
-º£Ç¯:3:0,1.7907\r
-¿¦¶È:3:0,1.7907\r
-ľÀÜ:6:1.9842,0\r
-users:5:0,2.1825\r
-ÅÙ¤Ë:3:1.7907,0\r
-°ÂÄêÈǤÎ:3:1.7907,0\r
-¼«Ê¬¤¬:6:0,2.1825\r
-melkko+net:4:0,1.9842\r
-»×¤¤¤Þ¤¹¤¬:11:2.1827,0\r
-vboya+h:3:0,1.7907\r
-Ãæ+Ì£:3:0,1.7907\r
-results:3:0,1.7907\r
-Êý¤¬:11:0,2.1827\r
-Parser:3:1.7907,0\r
-¥Ð¥°¥È¥é¥Ã¥¯:3:1.7907,0\r
-½Ð²ñ¤¤¤òµá:11:0,2.1828\r
-quizilla:3:0,1.7907\r
-Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤:4:0,1.9842\r
-¿¤¤¤È:5:0,1.7907\r
-category:6:2.1826,0\r
-¥Õ¥ê¡¼¥á¡¼¥ë:3:0,1.7907\r
-²òÅà:3:1.7907,0\r
-ËèÆü:9:0,2.1827\r
-from:4:0,1.9842\r
-¥¿¥°ÁÞÆþ¥×¥é¥°¥¤¥ó:3:1.7907,0\r
-vlzh+com:12:0,2.1828\r
-ÌܤÇ:3:0,1.7907\r
-Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï:3:0,1.7907\r
-ÊüÂê:8:0,2.1826\r
-½Ð¤¹:4:0,1.7907\r
-fswiki+poi:5:2.1825,0\r
-¾ò·ï:4:0,1.7907\r
-¥³¥³http:3:0,1.7907\r
-600:3:0,1.7907\r
-º£Æü:8:0,2.1826\r
-Internal+Server:3:1.7907,0\r
-1¹Ô:3:1.7907,0\r
-Íßµá¤òËþ:3:0,1.7907\r
-¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ:3:0,1.7907\r
-FSwiki:4:1.9842,0\r
-¥µ¡¼¥Ð¤Ë:3:1.7907,0\r
-½Ð²ñ¤¨¤ë:3:0,1.7907\r
-¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë:4:1.9842,0\r
-href+http+members:5:0,2.1825\r
-»ÒWiki:5:2.1825,0\r
-FSWiki:25:2.1833,0\r
-blackjack:3:0,1.7907\r
-̾Á°:7:2.1825,0\r
-http+blog:3:0,1.7907\r
-´°Á´ÌµÎÁ:25:0,2.1833\r
-idea:3:0,1.7907\r
-¥À¥á:7:2.1826,0\r
-´üÂÔ:6:0,1.9842\r
-ºÇ¶á:16:0,2.1829\r
-ľÀܽ÷À­:3:0,1.7907\r
-ÊÔ½¸¤Î:3:1.7907,0\r
-´õ˾:12:0,2.1828\r
-¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò:17:2.1830,0\r
-ath:6:0,2.1826\r
-href+http+vboya:3:0,1.7907\r
-http+serebu:27:0,2.1834\r
-¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼:6:0,2.1826\r
-Software:5:2.1825,0\r
-attach:6:2.1825,0\r
-;¤ê:3:0,1.7907\r
-ÃËÀ­¤â:5:0,2.1825\r
-̵ÂÌ:5:0,2.1825\r
-¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò:7:2.1826,0\r
-com+bc:5:0,2.1825\r
-À§È󻲲ò¼¤µ¤¤http:3:0,1.7907\r
-¥Ú¡¼¥¸¤¬É½¼¨:6:2.1825,0\r
-¥Ç¡¼¥È:4:0,1.9842\r
-¿®ÍÑÂè°ì:3:0,1.7907\r
-ultram+order+ultram:3:0,1.7907\r
-all:9:0,2.1827\r
-Á´¤Æ̵ÎÁ:5:0,2.1825\r
-Àµ¤·¤¯:7:2.1826,0\r
-±¿±Ä:7:0,2.1826\r
-Åö¥µ¥¤¥È¤Ï:7:0,2.1826\r
-s1+freexy:4:0,1.9842\r
-pure:11:0,2.1828\r
-¥³¥Á¥é¤«¤é:3:0,1.7907\r
-online+url+a:5:0,2.1825\r
-m+_+_:3:1.7907,0\r
-¥á¥Ë¥å¡¼:5:1.9842,0\r
-docs:3:1.7907,0\r
-hart+com:5:0,2.1825\r
-¥³¥á¥ó¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó:5:2.1825,0\r
-¥³¥á¥ó¥È¤ò:5:2.1825,0\r
-¶â»ý¤Á¤Î:3:0,1.7907\r
-½µ1:3:0,1.7907\r
-¥¨¥Ã¥Á¤Ê:5:0,2.1825\r
-¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»È:5:2.1825,0\r
-com+users:5:0,2.1825\r
-¾ðÊó¤ò:7:0,2.1825\r
-¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò²þ¤:3:1.7907,0\r
-ÏÃÂê:5:0,2.1825\r
-¸ÄÊÌ:3:1.7907,0\r
-¥Ö¥é¥¦¥¶:5:2.1825,0\r
-½÷¤Ï:3:0,1.7907\r
-»Ò¤«¤é¥¬¥ó¥¬¥ó:3:0,1.7907\r
-locate+object+method:3:1.7907,0\r
-Áª¤Ö:3:0,1.7907\r
-http+sky:5:0,2.1825\r
-You:5:0,1.9842\r
-µ¤»ý:11:0,2.1828\r
-´õ˾¤Î½÷À­:3:0,1.7907\r
-ÊÔ½¸:16:2.1830,0\r
-»ØÄê:23:2.1833,0\r
-perfections:3:0,1.7907\r
-³Æ¥Ú¡¼¥¸:5:2.1825,0\r
-wiki+cgi+page:4:1.9842,0\r
-½÷À­¾Ò²ð¥µ¡¼¥¯¥ë:3:0,1.7907\r
-buy+phentermine+url:4:0,1.9842\r
-EditPage+pm:3:1.7907,0\r
-the+good:3:0,1.7907\r
-ºÐ¤Ç:3:0,1.7907\r
-phentermine+a+http:4:0,1.9842\r
-Î㤨¤Ð:6:1.9842,0\r
-»ÄÇ°:7:2.1826,0\r
-young+teens:3:0,1.7907\r
-ÁȤ߹þ:4:1.9842,0\r
-pure+final+love:5:0,2.1825\r
-·Ç¼¨ÈĤË:4:0,1.7907\r
-µá¤á:3:0,1.7907\r
-½¸¤á¤Þ¤·¤¿ÌµÎÁ:3:0,1.7907\r
-Session:3:1.7907,0\r
-´Êñ¤Ê:7:2.1825,0\r
-utfk:3:0,1.7907\r
-¾õÂÖ:7:2.1825,0\r
-¼Ì¿¿¤ò:3:0,1.7907\r
-´°Á´ÌµÎÁ¤Ç:6:0,2.1826\r
-http+cb402:6:0,2.1826\r
-www+quizilla+com:3:0,1.7907\r
-net+a9:5:0,2.1825\r
-°ìÈÖ:5:0,2.1825\r
-world:4:0,1.9842\r
-this+url:3:0,1.7907\r
-very:4:0,1.9842\r
-1¿Í:3:0,1.7907\r
-¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò:3:1.7907,0\r
-xanax:3:0,1.7907\r
-store:3:0,1.7907\r
-¥³¥ó:3:0,1.7907\r
-FrontPage:6:2.1826,0\r
-¥ä¥ê¥Þ¥ó¤Á¤ã¤ó¤Þ¤Ç:3:0,1.7907\r
-¿·µ¬:3:0,1.7907\r
-2¤ò:5:2.1825,0\r
-½ñ¤­:27:2.1833,0\r
-ƱÍÍ:12:2.1828,0\r
-http+members:5:0,2.1825\r
-´õ˾¤Î:4:0,1.9842\r
-comment:10:2.1827,0\r
-¸¢¸Â:3:1.7907,0\r
-¥Ú¡¼¥¸¤ò:21:2.1831,0\r
-ºòÆü¤ä:3:1.7907,0\r
-ÉÕ¤­:15:0,2.1829\r
-config:5:2.1825,0\r
-¥Á¥§¥Ã¥¯:13:2.1828,0\r
-º£·î:6:0,2.1826\r
-Èà½÷:6:0,2.1826\r
-µ¤ÉÕ:3:1.7907,0\r
-̾¤Î:3:1.7907,0\r
-http+pure+final:5:0,2.1825\r
-¶ñÂÎŪ:4:1.9842,0\r
-sexfriend+club+net:4:0,1.9842\r
-Âθ³:6:0,2.1826\r
-BBS¥µ¥Ý¡¼¥È·Ç¼¨ÈÄ:6:2.1826,0\r
-´Ö¤Ë:5:0,1.7907\r
-Ʊº­:4:1.9842,0\r
-business:3:0,1.7907\r
-Åö¥µ¥¤¥È:15:0,2.1829\r
-Ê£¿ô¹Ô¥×¥é¥°¥¤¥ó:4:1.9842,0\r
-°ìÀÚ:5:0,2.1825\r
-½÷À­¤¬:15:0,2.1829\r
-´ÁÊýÌô+ÀºÎϺÞ+Õ»Ìô:3:0,1.7907\r
-biz+cas:11:0,2.1828\r
-³Ø½¬:3:1.7907,0\r
-Í·¤Ó¤Ë:7:0,2.1826\r
-»²²Ã¼Ô:3:0,1.7907\r
-href+http+volny:3:0,1.7907\r
-setup:7:2.1826,0\r
-½÷À­¾Ò²ð:3:0,1.7907\r
-users+phentermine:3:0,1.7907\r
-ÉÔ°Â:4:0,1.7907\r
-²þ¤:6:2.1826,0\r
-ºÇ½é¤«¤é:4:1.9842,0\r
-½Ï½÷:7:0,2.1826\r
-ºîÀ®:27:2.1833,0\r
-adderall:4:0,1.9842\r
-¶â¤ò²Ô:6:0,2.1826\r
-¿È¤ò:3:0,1.7907\r
-h+fc2+com:4:0,1.9842\r
-Æü¤Ë:4:0,1.7907\r
-²Ô¤°:4:0,1.9842\r
-¥Ú¡¼¥¸¤Ï:3:1.7907,0\r
-µ¡Ç½¤¬:4:1.9842,0\r
-THE:3:0,1.7907\r
-picture:3:0,1.7907\r
-¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤ì¤Ð:3:0,1.7907\r
-quizilla+com+users:3:0,1.7907\r
-Éôʬ:12:2.1828,0\r
-¥µ¡¼¥Ð:11:2.1827,0\r
-¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×:3:0,1.7907\r
-¸¶°ø:12:2.1828,0\r
-½Ð¤Þ¤¹:6:2.1826,0\r
-¥­¡¼¥ï¡¼¥É:3:1.7907,0\r
-¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬:5:1.9842,0\r
-a10:3:0,1.7907\r
-PDF¤Ë¤Ï:3:1.7907,0\r
-¥¢¥¯¥·¥ç¥ó:3:1.7907,0\r
-include¥×¥é¥°¥¤¥ó:4:1.9842,0\r
-ËͤÏ:4:0,1.7907\r
-¥»¥Ã¥·¥ç¥ó:3:1.7907,0\r
-¥µ¡¼¥Ó¥¹:4:0,1.9842\r
-http+serebu+biz:11:0,2.1828\r
-ÃËÀ­¤ò:4:0,1.9842\r
-done:4:0,1.9842\r
-°ìÅÙ+»ä:3:0,1.7907\r
-¿½¤·¾å:3:0,1.7907\r
-ne+jp:4:0,1.7907\r
-½ñ¼°:5:2.1825,0\r
-´°Á´¤Ë:3:0,1.7907\r
-°ÂÄêÈÇ:4:1.9842,0\r
-Ê罸Ãæ:4:0,1.9842\r
-µÕ¤Ë:4:0,1.7907\r
-com+buy:3:0,1.7907\r
-ºÇ¿·¤Î:5:1.9842,0\r
-Hi+my:3:0,1.7907\r
-µá¤á¤Æ¤ë:3:0,1.7907\r
-ÃËÀ­¤â½÷À­:3:0,1.7907\r
-http+vboya+h:3:0,1.7907\r
-¶â¤ò:14:0,2.1829\r
-»þ´Ö:25:0,2.1833\r
-Á´°÷:3:0,1.7907\r
-;¤ê¥¨¥Ã¥Á:3:0,1.7907\r
-Îø¿Íõ:3:0,1.7907\r
-CGI2:3:1.7907,0\r
-Ê£¿ô¤Î:5:1.9842,0\r
-serebu+biz+cas:11:0,2.1828\r
-¥í¥°:6:2.1826,0\r
-ultram+a:3:0,1.7907\r
-¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò:4:0,1.9842\r
-¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹:4:0,1.9842\r
-¥Ç¡¼¥¿:6:2.1826,0\r
-like+this:4:0,1.9842\r
-²þÎÉ:3:1.7907,0\r
-³ä¤êÀÚ:16:0,2.1830\r
-½÷À­¤Ï:7:0,2.1826\r
-¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î:6:2.1826,0\r
-phentermine+online+a:5:0,2.1825\r
-Õ»Ìô¥À¥¤¥¨¥Ã¥È:5:0,2.1825\r
-url:13:0,2.1829\r
-irete:4:0,1.9842\r
-¾¤Ë:4:1.7907,0\r
-¥µ¥¤¥È¤òÄÌ:3:0,1.7907\r
-sky+hart+com:5:0,2.1825\r
-¥ä¥Ð:3:0,1.7907\r
-ÎÁ¶â¤Ï:4:0,1.9842\r
-furniture:3:0,1.7907\r
-div:3:1.7907,0\r
-Ëè¤Ë:5:1.9842,0\r
-can:5:0,2.1825\r
-http+www+ok3e:3:0,1.7907\r
-¥¬¥ó¥¬¥ó:3:0,1.7907\r
-5+6¤Ç:3:1.7907,0\r
-BBS:11:2.1827,0\r
-ƳÆþ:6:2.1825,0\r
-Thanks+http:6:0,2.1826\r
-¥µ¡¼¥¯¥ë:9:0,2.1827\r
-¥×¥é¥°¥¤¥ó¤¬:8:2.1826,0\r
-¶õÇò:3:1.7907,0\r
-¥µ¥¤¥È¤ò:14:0,2.1829\r
-°Â¿´¤·¤Æ¤´:7:0,2.1826\r
-³Î¼Â:9:0,2.1827\r
-Footer¤Ë:5:2.1825,0\r
-¿ÍºÊ¤¬:3:0,1.7907\r
-Íð¸ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼:6:0,2.1826\r
-¥½¡¼¥¹¤Î:3:1.7907,0\r
-·ÀÌó:4:0,1.9842\r
-site:34:0,2.1837\r
-cheap+phentermine:4:0,1.9842\r
-Thank:4:0,1.9842\r
-cialis:6:0,2.1826\r
-3+html+http:3:0,1.7907\r
-Google:3:1.7907,0\r
-quote:3:0,1.7907\r
-°ìÈÌ:4:1.9842,0\r
-¿Í½¸:3:0,1.7907\r
-6¤Ë:3:1.7907,0\r
-²Ä°¦¤¤:4:0,1.9842\r
-µ¤¤Î:3:0,1.7907\r
-¥Ï¥á:5:0,2.1825\r
-¥Í¥Ã¥È:4:0,1.9842\r
-¼¡¤Î:4:0,1.7907\r
-¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò:13:2.1829,0\r
-ľ¥¢¥É:3:0,1.7907\r
-¥Ú¡¼¥¸Ì¾¤ò:3:1.7907,0\r
-¹â¤¤:5:0,2.1825\r
-ath+cx+serebu:4:0,1.9842\r
-will:4:0,1.9842\r
-here:3:0,1.7907\r
-»²²Ã:11:0,2.1828\r
-the+good+work:3:0,1.7907\r
-htm´ÁÊýÌô:3:0,1.7907\r
-design+http:3:0,1.7907\r
-¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©:3:0,1.7907\r
-¼ê½ç:4:1.7907,0\r
-Í¥Îɽвñ¤¤·Ï:3:0,1.7907\r
-sblog:5:0,2.1825\r
-¸¡Æ¤:5:2.1825,0\r
-A+A+href:5:0,2.1825\r
-ÀÚ¤ê:5:0,2.1825\r
-¾¯¤Ê¤¤:5:0,1.9842\r
-²èÁü¤Î:3:1.7907,0\r
-¿¼¤¤:3:0,1.7907\r
-½÷À­¤È:5:0,2.1825\r
-Keep+up+the:3:0,1.7907\r
-»ö¤¬½ÐÍè:4:0,1.9842\r
-¸ß¤¤:4:0,1.9842\r
-´Ø·¸¤òµá:4:0,1.9842\r
-http+fswiki:5:2.1825,0\r
-¾ì¹ç¤Ë:12:2.1828,0\r
-site+Thanks+http:6:0,2.1826\r
-¿Í½¸¤á¤¿Íð¸ò:3:0,1.7907\r
-teens:3:0,1.7907\r
-²á¤´¤·:3:0,1.7907\r
-FAQ:5:2.1825,0\r
-Í­¸ú:8:2.1826,0\r
-¼ñÌ£:3:0,1.7907\r
-Ⱦ¿®È¾µ¿:4:0,1.9842\r
-»þ´Ö¤ò²á:3:0,1.7907\r
-See:3:0,1.7907\r
-´ÉÍý¼Ô¤Ë:3:1.7907,0\r
-»ö¤¬:5:0,2.1825\r
-µ­½Ò¤ò:3:1.7907,0\r
-´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â:3:1.7907,0\r
-ÈÎÇä:3:0,1.7907\r
-¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï:3:1.7907,0\r
-via+package+Wiki:3:1.7907,0\r
-plugin:27:2.1834,0\r
-ÌÜ»Ø:3:0,1.7907\r
-wiki+wiki+cgi:5:2.1825,0\r
-website:9:0,2.1827\r
-ok3e:3:0,1.7907\r
-with+Perl5:3:1.7907,0\r
-NobodyExplorer:3:1.7907,0\r
-40Âå:3:0,1.7907\r
-¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½Ð:3:1.7907,0\r
-¾åµ­:8:2.1826,0\r
-¼ê½ç¤ò:3:1.7907,0\r
-ÍßµáÉÔËþ:3:0,1.7907\r
-ÀäÂÐ:6:0,2.1825\r
-blog:5:0,1.9842\r
-¼ê¿ô:4:1.7907,0\r
-ÃçÎÉ:6:0,2.1826\r
-²¼¤µ¤¤¤Í:4:0,1.9842\r
-phentermine+url+a:4:0,1.9842\r
-¥á¥½¥Ã¥É:5:2.1825,0\r
-Íßµá:4:0,1.9842\r
-¸Ä¿ÍŪ:6:0,1.9842\r
-URL+http+www:7:0,2.1826\r
-¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë:13:2.1829,0\r
-ºÇ¸å:5:1.9842,0\r
-´ò¤·¤¤¤Ç¤¹:4:0,1.7907\r
-¸¡º÷¤·¤Æ²¼:3:0,1.7907\r
-EditPage:3:1.7907,0\r
-²Õ½ê:4:0,1.7907\r
-½÷»Ò¹»À¸:3:0,1.7907\r
-like+this+url:3:0,1.7907\r
-»ÅÁÈ:5:2.1825,0\r
-club+net:4:0,1.9842\r
-½Ð²ñ¤¤¤¬:5:0,2.1825\r
-www+ok3e:3:0,1.7907\r
-ÌÌÅÝ:5:2.1825,0\r
-´¶ÁÛ:4:0,1.7907\r
-¥Õ¥©¥ë¥À:3:1.7907,0\r
-FSWiki¤ò:8:2.1826,0\r
-for+you:3:0,1.7907\r
-ÁÇŨ¤Ê½÷À­:4:0,1.9842\r
-ºÎÍÑ:3:0,1.7907\r
-»ØÄꤷ¤¿:3:1.7907,0\r
-ÆÍÁ³¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó:3:0,1.7907\r
-ath+cx:6:0,2.1826\r
-¥×¥é¥°¥¤¥ó¤â:3:1.7907,0\r
-°Ê²¼¤Î:13:2.1828,0\r
-Error:5:2.1825,0\r
-Êý¤â:3:0,1.7907\r
-¼Â¹Ô:7:2.1826,0\r
-name:5:1.7907,0\r
-ËÜÅö¤Ë½Ð²ñ:3:0,1.7907\r
-»Ò¶¡:4:0,1.9842\r
-a+http:13:0,2.1829\r
-µ¡Ç½¤ò:9:2.1827,0\r
-´Ø¤·¤Æ¤Ï:4:1.7907,0\r
-¸¡º÷¤·¤Æ:3:0,1.7907\r
-net½Ð²ñ:3:0,1.7907\r
-¥×¥é¥°¥¤¥ó:60:2.1848,1.2337\r
-ÃΤ餻:3:0,1.7907\r
-»ÈÍѤ·¤¿:5:2.1825,0\r
-html+http+www:3:0,1.7907\r
-¶¦Í­:5:2.1825,0\r
-ÃíÌÜ:3:0,1.7907\r
-fswiki+poi+jp:5:2.1825,0\r
-love+net:25:0,2.1833\r
-lycos+co:5:0,2.1825\r
-sendmail:4:1.9842,0\r
-Install:7:2.1826,0\r
-http+www+nnili:3:0,1.7907\r
-wiki+wiki:5:2.1825,0\r
-»î¤·:4:0,1.9842\r
-ÊÖ»ö¤¬:3:0,1.7907\r
-fc2+com:9:0,2.1827\r
-ÀëÅÁ:6:0,2.1826\r
-chown:3:1.7907,0\r
-̾¤Ë:3:1.7907,0\r
-28ºÐ:5:0,2.1825\r
-nice:9:0,2.1827\r
-ɽ¼¨¤¬:3:1.7907,0\r
-³§ÍͤË:3:0,1.7907\r
-cgi+bin:6:1.9842,0\r
-¶â»ý:4:0,1.9842\r
-Á´Á³:3:0,1.7907\r
-ÉÔËþ:6:0,2.1826\r
-»Ô¾ì:3:0,1.7907\r
-ÉáÃÊ:4:0,1.9842\r
-¼«Ëý:3:0,1.7907\r
-html+a:3:0,1.7907\r
-Âç¿Í:11:0,2.1828\r
-¼ê´Ö:5:2.1825,0\r
-ÊüÂê+¼Ì¥á:4:0,1.9842\r
-°ú¿ô:3:1.7907,0\r
-ñÙ¤µ¤ì¤¿¤È»×:3:0,1.7907\r
-0¤Ç:3:1.7907,0\r
-½Ð²ñ¤¤:31:0,2.1836\r
-¹ç¤¤:4:0,1.9842\r
-¥¢¥½¥³:7:0,2.1826\r
-¶½Ì£¤¬¤¢¤ì¤Ð:3:0,1.7907\r
-¥»¥Õ¥ìÊ罸Ãæ:3:0,1.7907\r
-order+ultram:3:0,1.7907\r
-Ï¢Íí²¼¤µ¤¤:5:0,2.1825\r
-ÊýË¡:24:2.1832,0\r
-¾¯¤·:8:2.1825,1.7907\r
-ÄɲÃ:22:2.1831,1.7907\r
-net:78:1.2337,2.1855\r
-ɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó:3:1.7907,0\r
-ÊüÂê+¼Ì:4:0,1.9842\r
-cgimembera+org:3:0,1.7907\r
-ÉÔ­:3:1.7907,0\r
-¥Æ¥¹¥È:4:1.9842,0\r
-hart:5:0,2.1825\r
-½÷À­Ã£¤¬³ä:3:0,1.7907\r
-A+A:5:0,2.1825\r
-are:5:0,2.1825\r
-jp+wiki+cgi:5:2.1825,0\r
-HTML:11:2.1828,0\r
-ÍøÍѲ¼:3:0,1.7907\r
-Ãæ¤Ë:9:2.1826,0\r
-½÷À­¤¬ÃËÀ­:3:0,1.7907\r
-³«È¯ÈǤÎ:3:1.7907,0\r
-Very:8:0,2.1826\r
-¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ:6:0,1.9842\r
-±þÊç:3:0,1.7907\r
-¥Ö¥é¥ó¥É:6:0,2.1826\r
-¥æ¡¼¥¶:6:2.1826,0\r
-ÁêÅö:4:0,1.9842\r
-·Ï¥µ¥¤¥È¤Î:5:0,2.1825\r
-kotowaru:4:0,1.9842\r
-´°Á´ÌµÎÁ¤À¤«¤é:3:0,1.7907\r
-¥ê¥ó¥¯¤ò:9:2.1827,0\r
-³Î¼Â¤Ë:5:0,2.1825\r
-·Ï¥µ¥¤¥È:13:0,2.1829\r
-¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹:6:2.1826,0\r
-¶Ø»ß:4:1.7907,0\r
-²ò·è:11:2.1827,0\r
-Æ°ºî:18:2.1831,0\r
-´ÁÊýÌô+ÀºÎϺÞ:3:0,1.7907\r
-̾¤ò:6:2.1826,0\r
-Ï¢Íí:11:0,2.1828\r
-yummycats+net+a9:5:0,2.1825\r
-ɽ¼¨¤·¤Þ¤¹:4:1.7907,0\r
-²èÁü¤ò:3:1.7907,0\r
-work:10:0,2.1827\r
-Áª¤Ó:5:0,1.9842\r
-ÉÕ¤­¹ç:15:0,2.1829\r
-ÆÍÁ³:6:0,2.1826\r
-http+volny:3:0,1.7907\r
-File:4:1.9842,0\r
-µ®Êý:20:0,2.1831\r
-²¼¤µ¤¤http:14:0,2.1829\r
-pdf:3:1.7907,0\r
-´ÉÍý²èÌ̤Î:4:1.9842,0\r
-Êý¤Î:4:1.7907,0\r
-º£¤Þ¤Ç:3:0,1.7907\r
-Æâ¤Ë:8:2.1826,0\r
-¸½¾Ý¤¬:3:1.7907,0\r
-¸µ¤Î:4:1.9842,0\r
-½Ð²ñ¤¤¥µ¥¤¥È:5:0,2.1825\r
-¼ç¿Í:7:0,2.1826\r
-·Á¼°¤Ç:4:1.9842,0\r
-Hi+all:3:0,1.7907\r
-30Âå:5:0,2.1825\r
-prescription+a:3:0,1.7907\r
-»²¾È:12:2.1828,0\r
-¿ÍºÊ¤ò:3:0,1.7907\r
-²ñ¤¨¤ë:6:0,2.1826\r
-¥Ú¡¼¥¸¤òºî:4:1.7907,0\r
-¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó:3:0,1.7907\r
-online:20:0,2.1831\r
-¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç:11:2.1828,0\r
-½÷À­¤â:8:0,2.1826\r
-µ¤¤Ë¤Ê¤ë:3:0,1.7907\r
-¾¯¤·¤Ç¤â:3:0,1.7907\r
-a+url+http:4:0,1.9842\r
-Âå¤Î:5:0,2.1825\r
-ÊØÍø:10:2.1827,0\r
-ÈëÌ©¤Î:4:0,1.9842\r
-ºòÆü¤ä°ìºòÆü:3:1.7907,0\r
-ÇÛÃÖ:3:1.7907,0\r
-http+vlzh+com:12:0,2.1828\r
-´¹¤¨¤ë:3:1.7907,0\r
-final+love+net:25:0,2.1833\r
-¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿:3:1.7907,0\r
-ia03kh11:3:0,1.7907\r
-»þ¤ÏËÜÅö:3:0,1.7907\r
-¥µ¡¼¥¯¥ë¤ò:4:0,1.9842\r
-A+href:6:0,2.1826\r
-µö²Ä:4:1.7907,0\r
-ÃËÀ­¤Ë:3:0,1.7907\r
-¥á¥½¥Ã¥É¤ò:3:1.7907,0\r
-»È¤¨¤Ê¤¤:3:1.7907,0\r
-cgimembera:3:0,1.7907\r
-µ®Êý¤Ë:3:0,1.7907\r
-pm+line:5:2.1825,0\r
-¥¿¥¤¥È¥ë:3:1.7907,0\r
-»ö¤ò:4:0,1.7907\r
-¥³¥Ô¥Ú:4:0,1.9842\r
-¾ÜºÙ¤Ï:6:0,2.1825\r
-ÆùËÀ:3:0,1.7907\r
-ËÜÂÎ:3:1.7907,0\r
-åºÎï¤Ê:3:0,1.7907\r
-̵ÎÁ:38:0,2.1838\r
-FSWiki3+5:4:1.9842,0\r
-index+html:5:0,2.1825\r
-the+site:3:0,1.7907\r
-Ãæ¿È:4:1.9842,0\r
-Àڤä¿:7:0,2.1826\r
-¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼:5:0,2.1825\r
-ËÜÅö¤Ë:14:0,2.1829\r
-¾åµ­¤Î:4:1.9842,0\r
-»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë:5:2.1825,0\r
-½÷À­²ñ°÷ÍÍ:4:0,1.9842\r
-html+phentermine:5:0,2.1825\r
-lycos+co+uk:5:0,2.1825\r
-Ʊ¤¸¥¨¥é¡¼:4:1.9842,0\r
-À§È󻲲ò¼:3:0,1.7907\r
-Server+Error:3:1.7907,0\r
-ºÐ¤Î:4:0,1.9842\r
-¥Ð¥¤¥Ö:3:0,1.7907\r
-¾å¤²¤Þ¤¹:6:0,2.1825\r
-ÀºÎϺÞ:4:0,1.9842\r
-Í÷²¼¤µ¤¤http:3:0,1.7907\r
-http+utfk:3:0,1.7907\r
-Í·¤Ó¤ËÍè:5:0,2.1825\r
-½¼¼Â:4:0,1.7907\r
-look:7:0,2.1826\r
-action:3:1.7907,0\r
-µ¹¤·¤¯¤ª´ê:8:0,2.1826\r
-ǧ¼±:3:1.7907,0\r
-Í­Æñ:3:0,1.7907\r
-º£·î¤Î:3:0,1.7907\r
-online+http:4:0,1.9842\r
-µ®Êý¤Î:8:0,2.1826\r
-¶â¤¬:5:0,2.1825\r
-mad+buttobi:4:0,1.9842\r
-¥Û¥Æ¥ë:4:0,1.9842\r
-FreeStyleWiki3:3:1.7907,0\r
-Èà»á:7:0,2.1826\r
-¶µ¤¨:3:0,1.7907\r
-¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£:5:2.1825,0\r
-µÕ±ç½õ:6:0,2.1826\r
-video:3:0,1.7907\r
-»î¤·¤Æ¤ß¤Æ:4:0,1.7907\r
-Æɤ߹þ:3:1.7907,0\r
-ÁÞÆþ:6:2.1826,0\r
-Sex:3:0,1.7907\r
-´Ä¶­ÀßÄê:3:1.7907,0\r
-°Ê³°:6:2.1825,0\r
-text:3:1.7907,0\r
-href+http+www:17:0,2.1830\r
-´Êñ¤Ë¤ª:3:0,1.7907\r
-erectile+dysfunction:3:0,1.7907\r
-¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í:3:1.7907,0\r
-¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê:23:2.1833,0\r
-¶¯À©Åª:3:1.7907,0\r
-½ñ¼°¤ò:3:1.7907,0\r
-cb402+ath+cx:6:0,2.1826\r
-¤É¤¦¤ä¤é:3:1.7907,0\r
-site+Thanks:6:0,2.1826\r
-¿Íµ¤¤Î:3:0,1.7907\r
-A+href+http:6:0,2.1826\r
-°ìÉô:4:1.9842,0\r
-Prescription:3:0,1.7907\r
-¾Ðhttp:3:0,1.7907\r
-´ê¤¤Ã×:6:0,2.1825\r
-¾¤Ç¤Ï:3:0,1.7907\r
-setup+dat:6:2.1826,0\r
-htm:8:0,2.1826\r
-¥Ú¡¼¥¸Ì¾:6:2.1826,0\r
-µá¤á¤ë:8:0,2.1826\r
-¥µ¥Ý¡¼¥È·Ç¼¨ÈÄ:7:2.1826,0\r
-cas:11:0,2.1828\r
-Unix:3:1.7907,0\r
-deai:3:0,1.7907\r
-Cookie:3:1.7907,0\r
-Æ°²è:7:0,2.1826\r
-ÊÙ¶¯:4:1.7907,0\r
-Âç¾æÉ×:5:1.9842,0\r
-¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É:4:1.9842,0\r
-serebu+biz:11:0,2.1828\r
-»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤«:3:0,1.7907\r
-¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹:11:0,2.1828\r
-½ÐÎϤ¹¤ë:3:1.7907,0\r
-¥×¥í¥Ð¥¤¥À:3:1.7907,0\r
-BBS¥µ¥Ý¡¼¥È:6:2.1826,0\r
-´¶³Ð:3:0,1.7907\r
-½é¿´¼Ô:7:0,2.1825\r
-·Á¼°:8:2.1826,0\r
-Super:3:0,1.7907\r
-²¡¤¹¤È:4:1.9842,0\r
-¥¹¥Ú¡¼¥¹:7:2.1826,0\r
-»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë:3:1.7907,0\r
-¼Â¸½:4:1.9842,0\r
-page:10:2.1827,0\r
-phentermine+a:8:0,2.1826\r
-½÷¤Î»Ò:5:0,2.1825\r
-¼ÂºÝ¤Î:4:1.7907,0\r
-´í¸±:4:1.7907,0\r
-µ¡Ç½:19:2.1831,0\r
-phentermine:9:0,2.1827\r
-uk+kotowaru:4:0,1.9842\r
-more:6:0,2.1825\r
-¥â¡¼¥É¤ò:3:1.7907,0\r
-²ñ°÷:5:0,2.1825\r
-uk+kotowaruÅê¹ÆµñÈÝ:4:0,1.9842\r
-ÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹http:3:0,1.7907\r
-tramadol:5:0,2.1825\r
-°À­:5:2.1825,0\r
-¥³¥¢:3:1.7907,0\r
-poi+jp+wiki:5:2.1825,0\r
-¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È:4:1.9842,0\r
-cx+serebu:4:0,1.9842\r
-than:4:0,1.9842\r
-»È¤¦:6:2.1825,0\r
-¹ç¤¦:7:0,2.1826\r
-·î¤Ç:4:0,1.9842\r
-include:7:2.1826,0\r
-õ¤·¤Î:3:0,1.7907\r
-½¸¤Þ¤ê:4:0,1.9842\r
-¸«½Ð:5:2.1825,0\r
-¥Þ¥¸:4:0,1.9842\r
-À­¤Î:3:0,1.7907\r
-¦¤Ç:5:2.1825,0\r
-¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È:4:0,1.9842\r
-online+html:4:0,1.9842\r
-¼ã¤¤:3:0,1.7907\r
-ultram:3:0,1.7907\r
-buy+phentermine+a:5:0,2.1825\r
-old:4:0,1.9842\r
-¿ÈÂÎ:8:0,2.1826\r
-ÁÇŨ¤Ê:19:0,2.1831\r
-¾Ü¤·¤¯¤Ï:11:0,2.1827\r
-URL¤ò:4:1.7907,0\r
-HTML¥¿¥°ÁÞÆþ:4:1.9842,0\r
-·ÈÂÓ¤Î:3:0,1.7907\r
-À¸³è:6:0,2.1826\r
-ÊÌÁë¤Ç:3:1.7907,0\r
-ºÇ¶á¤Ç¤Ï:3:0,1.7907\r
-Util:3:1.7907,0\r
-À©¸Â:8:2.1826,0\r
-¥á¥ëͧ:3:0,1.7907\r
-object:4:1.9842,0\r
-Ëܵ¤:3:0,1.7907\r
-ÅÔ¹ç:4:0,1.9842\r
-¥½¡¼¥¹¤ò¸«:3:1.7907,0\r
-tmpl:7:2.1826,0\r
-ÃÖ´¹:3:1.7907,0\r
-¥á¡¼¥ë¤Î:5:0,1.9842\r
-melkko:4:0,1.9842\r
-Åê¹ÆµñÈÝ:5:0,2.1825\r
-ÍÆ»Ñ:3:0,1.7907\r
-ÁêÃÌ:4:0,1.7907\r
-¿Í¤Ï:10:0,2.1827\r
-lycos:5:0,2.1825\r
-Æ°¤­¤Þ¤·¤¿:4:1.9842,0\r
-»È¤Ã¤Æ:4:1.9842,0\r
-url+http+www:6:0,2.1826\r
-Í÷²¼¤µ¤¤:8:0,2.1826\r
-poi:6:2.1826,0\r
-ÂԤäƤޤ¹http:3:0,1.7907\r
-Ëä¤á¹þ:3:1.7907,0\r
-º£¸å¤â:3:0,1.7907\r
-»Ùʧ¤¤¤·¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
-http+www+quizilla:3:0,1.7907\r
-umask:3:1.7907,0\r
-ÌÂÏÇ:5:1.7907,0\r
-up+to:3:0,1.7907\r
-»É·ã¤ò:3:0,1.7907\r
-CVS:3:1.7907,0\r
-http+cb402+ath:6:0,2.1826\r
-ÍͤÊ:5:0,1.7907\r
-¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ï:4:1.9842,0\r
-Hello:9:0,2.1827\r
-¥³¡¼¥É:4:1.9842,0\r
-Ëä¤á:3:1.7907,0\r
-¥¹¥ì:4:0,1.9842\r
-sky:6:0,2.1826\r
-²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿:5:2.1825,0\r
-¶µ¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
-1¥Ú¡¼¥¸:3:1.7907,0\r
-html+Buy:3:0,1.7907\r
-ÃËÀ­¤Ï:5:0,2.1825\r
-¿¿·õ:8:0,2.1826\r
-Wiki¤Ë:3:1.7907,0\r
-Í·¤Ó:5:0,2.1825\r
-¿½¤·Ìõ:5:1.7907,0\r
-¼ÂÁõ:11:2.1828,0\r
-¹Ô¤ò:3:1.7907,0\r
-´°Á´:5:0,2.1825\r
-final:25:0,2.1833\r
-Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í:3:0,1.7907\r
-ή½Ð:3:0,1.7907\r
-ºîÀ®¤·:3:1.7907,0\r
-what:3:0,1.7907\r
-¸ß¤¤¤Î:4:0,1.9842\r
-ÉÔÎÑ:5:0,2.1825\r
-root:3:1.7907,0\r
-Ê£¿ô¹Ô:5:2.1825,0\r
-ÂçÃÀ:3:0,1.7907\r
-vboya:3:0,1.7907\r
-²ñ°÷¿ô:3:0,1.7907\r
-the:19:0,2.1830\r
-¾Ü¤·¤¤:7:0,2.1826\r
-Êý¤Ç:4:0,1.7907\r
-package+Wiki:3:1.7907,0\r
-¼«¿®:4:0,1.9842\r
-¥¿¥°¤ò:3:1.7907,0\r
-vlzh:12:0,2.1828\r
-1000:5:0,2.1825\r
-ºòÆü:3:1.7907,0\r
-±ÇÁü:4:0,1.9842\r
-buttobi+net:4:0,1.9842\r
-at+lib:3:1.7907,0\r
-html+url:3:0,1.7907\r
-http+irete:4:0,1.9842\r
-½÷À­¤ÈÃÎ:3:0,1.7907\r
-order+ultram+a:3:0,1.7907\r
-¥¿¥°ÁÞÆþ:4:1.9842,0\r
-µÓÃí:3:1.7907,0\r
-27ºÐ:4:0,1.9842\r
-Ĺʸ:3:1.7907,0\r
-Íߤ·¤¤:5:0,1.9842\r
-¾Ü¤·¤¯¤Ïhttp:4:0,1.9842\r
-¥ä¥ê¥Þ¥ó:3:0,1.7907\r
-¾¡¼ê:5:1.7907,0\r
-http+fswiki+poi:5:2.1825,0\r
-sexfriend+club:4:0,1.9842\r
-url+a:9:0,2.1827\r
-º£¤ä:3:0,1.7907\r
-¥Ú¡¼¥¸¤¬:12:2.1828,0\r
-¥¨¥é¡¼¤¬:12:2.1828,0\r
-Íߤ·¤¤¤Ç¤¹:5:0,1.7907\r
-ref:8:2.1826,0\r
-Í¥ÎÉ:6:0,2.1826\r
-½÷»Ò:3:0,1.7907\r
-¥«¥Æ¥´¥ê̾:3:1.7907,0\r
-È¿±Ç:6:2.1826,0\r
-ÊýË¡¤ò:3:1.7907,0\r
-qdq38:3:0,1.7907\r
-kotowaruÅê¹ÆµñÈÝ:4:0,1.9842\r
-¸À¤¦¤È:3:0,1.7907\r
-good+site:4:0,1.9842\r
-Install+pm:7:2.1826,0\r
-you:19:0,2.1831\r
-¹ç¥³¥ó:3:0,1.7907\r
-»Ï¤á¤Æ:3:0,1.7907\r
-¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òºî:3:1.7907,0\r
-Server:4:1.9842,0\r
-ÂçÊÑÊØÍø:3:1.7907,0\r
-ͽÄê:4:1.7907,0\r
-plugin+core:4:1.9842,0\r
-ñ°Ì:3:1.7907,0\r
-³§ÍÍ:6:0,2.1825\r
-¥¢¥¤¥Ç¥¢:4:1.9842,0\r
-mad+buttobi+net:4:0,1.9842\r
-¸«¤¿ÌÜ:3:0,1.7907\r
-¾¦ÉÊ:6:0,2.1826\r
-ÌäÂ꤬:4:0,1.7907\r
-a+href:46:0,2.1842\r
-¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï:5:0,1.9842\r
-GUCCI:4:0,1.9842\r
-hair:3:0,1.7907\r
-¼è¤ê:10:2.1827,0\r
-for:14:0,2.1829\r
-cheap+phentermine+a:4:0,1.9842\r
-ÂԤäƤޤ¹:6:0,2.1826\r
-¼«Í³:5:0,1.7907\r
-this+url+http:3:0,1.7907\r
-adipex+URL:3:0,1.7907\r
-´ê¤¤:11:0,2.1827\r
-yummycats+net+a10:3:0,1.7907\r
-½ÅÍ×:4:0,1.9842\r
-¥µ¥¤¥È¤ò¤´¾Ò²ð:7:0,2.1826\r
-yummycats:15:0,2.1829\r
-ÃËÀ­:35:0,2.1838\r
-²Ä°¦:4:0,1.9842\r
-Âбþ:20:2.1831,0\r
-¥Ú¡¼¥¸¤Ç:4:1.9842,0\r
-²Ä°¦¤¤»Ò:4:0,1.9842\r
-º£¤Ç¤Ï:3:0,1.7907\r
-http+sexfriend+club:4:0,1.9842\r
-¥­¥ã¥Ã¥·¥å:7:2.1826,0\r
-»Ò¤À¤±¤ò:3:0,1.7907\r
-´ØÏ¢:6:2.1825,0\r
-Í¥ÎÉ¥µ¥¤¥È¤ò:3:0,1.7907\r
-´Ä¶­:11:2.1827,0\r
-Áª¤ÓÊüÂê:4:0,1.9842\r
-best+final:4:0,1.9842\r
-apache:3:1.7907,0\r
-Íè¤Æ:5:0,2.1825\r
-www+nnili:3:0,1.7907\r
-FSWiki3:4:1.9842,0\r
-Êó½·:3:0,1.7907\r
-Áê¼ê:17:0,2.1830\r
-¥¤¥á¡¼¥¸:5:1.7907,0\r
-ÍøÍÑĺ:3:0,1.7907\r
-²È²:3:0,1.7907\r
-ͧã:20:0,2.1831\r
-¶á½ê:6:0,2.1826\r
-¿½¤·:9:1.7907,2.1826\r
-href+http:52:1.2337,2.1845\r
-Ä󶡤ò:3:0,1.7907\r
-˧̅:3:1.7907,0\r
-Members:4:0,1.9842\r
-¥¬¥ó¥¬¥ó¤Î¥ä¥ê¥Þ¥ó:3:0,1.7907\r
-nice+site:7:0,2.1826\r
-·ëº§¤·¤Æ:3:0,1.7907\r
-this:9:0,2.1826\r
-sblog+cz:5:0,2.1825\r
-¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸:3:1.7907,0\r
-»þ¤Ï:5:0,1.9842\r
-Ç¥¿±:3:0,1.7907\r
-°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ:6:0,2.1826\r
-°Â¿´¤·¤Æ:3:0,1.7907\r
-package:3:1.7907,0\r
-volny+cz:3:0,1.7907\r
-ttp:4:0,1.9842\r
-¥Ð¥°¤Ç¤¹:3:1.7907,0\r
-¾Ü¤·¤¤¾ÜºÙ:3:0,1.7907\r
-²¼¤Ë:3:1.7907,0\r
-¥í¥°¥¤¥ó:5:1.9842,0\r
-»þÂå:5:0,2.1825\r
-Ãí°Õ:6:0,1.9842\r
-¸ò´¹:4:0,1.9842\r
-Ç»¸ü:5:0,2.1825\r
-ÂçÀª:5:0,2.1825\r
-ɸ½à:5:2.1825,0\r
-Good:7:0,2.1826\r
-¥µ¥¤¥È¤ò¤´:9:0,2.1827\r
-µ¤·Ú¤Ë:5:0,2.1825\r
-¥«¥Æ¥´¥êÆâ:3:1.7907,0\r
-ʸ»ú:5:2.1825,0\r
-line:9:2.1826,0\r
-»È¤¤:12:2.1827,0\r
-http+sexfriend:4:0,1.9842\r
-ľ¸å:3:1.7907,0\r
-¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó:12:2.1828,0\r
-²ÈÄí:3:0,1.7907\r
-calendar:3:1.7907,0\r
-net+a10:3:0,1.7907\r
-¥ê¥ê¡¼¥¹:11:2.1828,0\r
-Âç¹¥:4:0,1.9842\r
-»²²Ã¼Ô¤Î¼Ì¿¿:3:0,1.7907\r
-°ÕÌ£:8:2.1826,0\r
-Jcode:4:1.9842,0\r
-Íð¸ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë:3:0,1.7907\r
-¼¡Âè:7:0,2.1825\r
-µëÎÁ:3:0,1.7907\r
-online+a:10:0,2.1827\r
-1¤Î:4:1.7907,0\r
-¥¹¥Ñ¥à:4:1.9842,0\r
-»ÈÍÑ:19:2.1830,0\r
-¥ª¥¹¥¹¥á:7:0,2.1826\r
-Ç»¸ü¤Ê:5:0,2.1825\r
-ÍøÍѲ¼¤µ¤¤:3:0,1.7907\r
-Ï¢Íí²¼:5:0,2.1825\r
-½Ð²ñ:44:0,2.1841\r
-members:5:0,2.1825\r
-h+fc2:4:0,1.9842\r
-¥¯¥ê¥Ã¥¯:8:2.1826,0\r
-ͧã¤È:4:0,1.9842\r
-000:5:0,2.1825\r
-·Ð¸³¤Ê¤¤»Ò:3:0,1.7907\r
-php:6:0,2.1826\r
-¥Ú¡¼¥¸Ì¾¤Î:3:1.7907,0\r
-°ìÍ÷:6:2.1826,0\r
-ÆþÎÏ:4:1.9842,0\r
-¾ì¹ç¤Ë¤Ï:6:2.1826,0\r
-Ãæ¿´:5:0,1.7907\r
-Phentermine:3:0,1.7907\r
-¥é¥¤¥»¥ó¥¹:4:1.9842,0\r
-ɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹:3:1.7907,0\r
-¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë:4:0,1.9842\r
-Can:5:2.1825,0\r
-¿Í¤Ë:10:0,2.1827\r
-´Ä¶­¤Ç:5:2.1825,0\r
-INC:4:1.9842,0\r
-°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë:3:1.7907,0\r
-www+cgimembera+org:3:0,1.7907\r
-¸ß´¹À­:3:1.7907,0\r
-¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò:4:0,1.9842\r
-¹¬±¿:3:0,1.7907\r
-¥Ú¡¼¥¸¤Î:17:2.1830,0\r
-¼ê½ç¤òƧ:3:1.7907,0\r
-ºÇ¶¯:3:0,1.7907\r
-woman+l:4:0,1.9842\r
-cgi+page:4:1.9842,0\r
-http+volny+cz:3:0,1.7907\r
-¹ÔƬ:3:1.7907,0\r
-have+a:4:0,1.9842\r
-ʸ»ú²½:3:1.7907,0\r
-cgi¤Î:9:2.1827,0\r
-¥µ¥¯¥é:9:0,2.1827\r
-men:6:0,2.1826\r
-Software+Error:3:1.7907,0\r
-game:3:0,1.7907\r
-I+like:6:0,2.1826\r
-utfk+com:3:0,1.7907\r
-¥×¥ì¥¼¥ó¥È:3:0,1.7907\r
-°ÜÆ°:3:1.7907,0\r
-html+url+http:3:0,1.7907\r
-¿Í¤È:4:0,1.9842\r
-a+href+http:46:0,2.1842\r
-irete+info:4:0,1.9842\r
-¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£:4:0,1.7907\r
-self:4:1.9842,0\r
-¥Ø¥ë¥×:4:1.9842,0\r
-»ÅÍÍ:7:2.1826,0\r
-¥¨¥Ã¥Á·Ð¸³¤Ê¤¤:3:0,1.7907\r
-_+_+m:3:1.7907,0\r
-ºîÀ®¤µ¤ì¤¿:3:1.7907,0\r
-¿¿·õ¤Ë:6:0,2.1826\r
-¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó:8:2.1826,0\r
-·Ï¥µ¥¤¥È¤Ç:3:0,1.7907\r
-Á´¤¯:3:0,1.7907\r
-¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É:5:2.1825,0\r
-pm¤Î:10:2.1827,0\r
-ʸ»úÎó¤Î:3:1.7907,0\r
-À¸À®:11:2.1828,0\r
-¥¢¥É:3:0,1.7907\r
-¿¤¤¤È»×:4:0,1.7907\r
-free:8:0,2.1826\r
-PDF:6:2.1826,0\r
-a+url:4:0,1.9842\r
-»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬:3:1.7907,0\r
-ÁȤß:6:2.1826,0\r
-ÊÌÁë:3:1.7907,0\r
-Internal:3:1.7907,0\r
-well:3:0,1.7907\r
-fswiki:8:2.1826,0\r
-pm¤ò:10:2.1827,0\r
-ÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
-html+cialis:3:0,1.7907\r
-À¹¤ê:3:0,1.7907\r
-¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î½ÐÎÏ:3:1.7907,0\r
-ʹ¤¤¤Æ:3:0,1.7907\r
-serebu:31:0,2.1836\r
-www+quizilla:3:0,1.7907\r
-̵ÎÁ¤Ê¤Î¤Ç:4:0,1.9842\r
-good:11:0,2.1828\r
-¾ÜºÙ¤Ïhttp:5:0,2.1825\r
-htaccess:4:1.9842,0\r
-CGI+Session:3:1.7907,0\r
-»È¤¦¤È:4:1.9842,0\r
-¥ì¥¹¤ò:3:0,1.7907\r
-¥Ñ¥Ã¥Á:8:2.1826,0\r
-»²²Ã¼Ô¤Î:3:0,1.7907\r
-¥»¥Õ¥ì¤ò:3:0,1.7907\r
-ÃΤé¤Ê¤¤¿Í:3:0,1.7907\r
-¶½Ì£:18:0,2.1830\r
-¥à¡¼¥Ó¡¼:3:0,1.7907\r
-»×¤¤¤Þ¤¹¥Ú¡¼¥¸:3:1.7907,0\r
-¥¨¥é¡¼¤¬½Ð:9:2.1827,0\r
-¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï:4:1.9842,0\r
-wife:3:0,1.7907\r
-yahoo:3:0,1.7907\r
-nnili+com:3:0,1.7907\r
-file:5:2.1825,0\r
-ÈëÌ©:11:0,2.1828\r
-¥Ú¡¼¥¸¤òºîÀ®:3:1.7907,0\r
-ʬ¤«¤ê¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
-¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë:3:1.7907,0\r
-¶â¤òʧ:3:0,1.7907\r
-¥Ð¥°:12:2.1828,0\r
-¹¹¿·:14:2.1829,0\r
-¿Í¿ô:4:0,1.9842\r
-2¤Ç:3:1.7907,0\r
-sky+hart:5:0,2.1825\r
-ÊÑ´¹:6:2.1826,0\r
-ÉÕ¤±:3:1.7907,0\r
-̵ÎÁ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼:7:0,2.1826\r
-Á´¤Æ:12:0,2.1827\r
-°ã¤¤¤Þ¤¹:4:0,1.9842\r
-»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹:3:1.7907,0\r
-Õ»Ìô:5:0,2.1825\r
-µ­Æþ:4:0,1.9842\r
-¥¨¥¹¥±¡¼¥×:3:1.7907,0\r
-ÁªÂò:4:1.9842,0\r
-Í¥ÎÉ¥µ¥¤¥È:5:0,2.1825\r
-¥ª¥×¥·¥ç¥ó:7:2.1826,0\r
-¼è¤ê¹þ:6:2.1826,0\r
-order:10:0,2.1827\r
-¹ÔÌÜ:6:2.1826,0\r
-site+a:3:0,1.7907\r
-¥¨¥ó¥È¥ê¡¼:12:0,2.1828\r
-¼«Ê¬¤Ç:5:1.7907,0\r
-EUC:3:1.7907,0\r
-info:17:0,2.1830\r
-¥®¥ã¥ë:3:0,1.7907\r
-Thanks:11:0,2.1828\r
-generic:6:0,2.1826\r
-time:4:0,1.7907\r
-products:5:0,1.9842\r
-¥½¡¼¥¹¤ò:7:2.1826,0\r
-´ê¤¤¤·¤Þ¤¹http:6:0,2.1826\r
-º£¸å:4:0,1.7907\r
-enjoyed:3:0,1.7907\r
-¿Íã:3:0,1.7907\r
-Ãפ·¤Þ¤¹:7:0,2.1826\r
-out:3:0,1.7907\r
-°Â¿´:20:0,2.1831\r
-¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë:13:0,2.1829\r
-°ìÍ÷¤ò:3:1.7907,0\r
-File+Spec:3:1.7907,0\r
-»ØŦ:3:1.7907,0\r
-ÉáÄ̤Ë:5:1.9842,0\r
-Âô»³¤Î:3:0,1.7907\r
-ǯÎð:7:0,2.1826\r
-º£²ó:11:0,2.1827\r
-ÁÞÆþ¥×¥é¥°¥¤¥ó:3:1.7907,0\r
-¥Ñ¡¼¥ÈÊÔ½¸:4:1.9842,0\r
-¥á¡¼¥ë¤¬:6:1.9842,0\r
-Ê̤Ë:5:1.9842,0\r
-a+a+href:10:0,2.1827\r
-²áµî:3:1.7907,0\r
-¦¤Î:3:1.7907,0\r
-and:18:0,2.1830\r
-¥µ¥ó¥×¥ë:4:0,1.7907\r
-Æ°ºî¤ò:3:1.7907,0\r
-¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:4:1.9842,0\r
-design:6:0,2.1826\r
-½÷À­¤òÁª:3:0,1.7907\r
-Íߤ·¤¤¤Ç¤¹http:3:0,1.7907\r
-serebu+final:16:0,2.1830\r
-¸«¤Æ²¼:5:0,1.9842\r
-Spec:4:1.9842,0\r
-nnili:3:0,1.7907\r
-·Ð¸³:9:0,2.1826\r
-Buy:4:0,1.9842\r
-·î¤Ë:7:0,2.1826\r
-kotowaruÅê¹ÆµñÈÝA:4:0,1.9842\r
-object+method:3:1.7907,0\r
-¥µ¥¤¥º:4:1.9842,0\r
-¿¤¤:3:0,1.7907\r
-choice:3:0,1.7907\r
-¥³¥Á¥é:6:0,2.1826\r
-¸«ÊüÂê:6:0,2.1826\r
-ÁÇŨ¤Ê½Ð²ñ:8:0,2.1826\r
-¸å¤Ë:5:1.7907,0\r
-¿½¤·¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
-best+final+love:4:0,1.9842\r
-http+melkko:4:0,1.9842\r
-isweb:6:2.1826,0\r
-»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë:3:0,1.7907\r
-»È¤¤Êý:8:2.1826,0\r
-°ìÅÙ:8:0,2.1826\r
-ʸ»úÎó:5:2.1825,0\r
-¥ê¥ó¥¯Àè:4:1.9842,0\r
-Great:4:0,1.9842\r
-Wiki+pm:7:2.1826,0\r
-½÷¤È¤·¤Æ:3:0,1.7907\r
-allegra:4:0,1.9842\r
-¥á¡¼¥ë¤ò:5:0,1.7907\r
-»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹:8:0,2.1826\r
-cb402:6:0,2.1826\r
-_+m:3:1.7907,0\r
-members+lycos:5:0,2.1825\r
-wiki+cgi:25:2.1833,0\r
-phentermine+html:4:0,1.9842\r
-Ä̤ê¤Ç¤¹:4:1.7907,0\r
-Æâ¤Î:7:2.1826,0\r
-°ÊÁ°:5:1.9842,0\r
-http+best+final:4:0,1.9842\r
-ÆϤ±¤·¤Þ¤¹:4:0,1.9842\r
-ºï½ü¤µ¤ì¤¿:3:1.7907,0\r
-Í×˾:6:0,1.9842\r
-¹­¹ð:5:0,2.1825\r
-Í¥Îɽвñ¤¤:3:0,1.7907\r
-±¿ÍÑ:4:1.9842,0\r
-ÉÕ¤±²Ã:3:1.7907,0\r
-°ì½ï¤Ë:6:0,2.1826\r
-´Ø·¸¤ò:7:0,2.1826\r
-´Þ¤à:3:1.7907,0\r
-¥µ¥¤¥Èhttp:6:0,2.1826\r
-good+work:3:0,1.7907\r
-½÷À­¤ò:11:0,2.1828\r
-¸À¤¤¤Þ¤¹:5:0,2.1825\r
-¥¹¥´¥¤:3:0,1.7907\r
-Ã˽÷:4:0,1.9842\r
-ºï½ü:12:2.1827,0\r
-pure+final:5:0,2.1825\r
-cb402+ath:6:0,2.1826\r
-Á´Éô¸«¤ì¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
-without:3:0,1.7907\r
-»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:4:1.7907,0\r
-t+locate:4:1.9842,0\r
-½¤Àµ¤·¤Þ¤¹:3:1.7907,0\r
-¼«Í³¤Ë:4:0,1.7907\r
-ʬ¤Î:3:0,1.7907\r
-lib:15:2.1829,0\r
-³«È¯:6:1.9842,0\r
-journal+phentermine:3:0,1.7907\r
-µá¤á¤Æ¤¤¤ë:5:0,2.1825\r
-ËþºÜ:4:0,1.9842\r
-ŬÍÑ:4:1.9842,0\r
-¥ê¥¹¥È:8:2.1826,0\r
-¥µ¥¤¥È¤Ë:7:0,2.1826\r
-¥¨¥Ã¥Á¤¬:3:0,1.7907\r
-journal:3:0,1.7907\r
-¥â¡¼¥É:4:1.7907,0\r
-³Ú¤·¤á¤ë:3:0,1.7907\r
-9825:3:0,1.7907\r
-dat:10:2.1827,0\r
-¿ÍºÊ:19:0,2.1831\r
-info+ia03kh11:3:0,1.7907\r
-buy:15:0,2.1829\r
-Good+design:4:0,1.9842\r
-wiki:40:2.1840,0\r
-¹¥¤­¤Ê:4:0,1.9842\r
-adipex+a:4:0,1.9842\r
-prescription+url:4:0,1.9842\r
-ȁȚ:8:0,2.1826\r
-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:3:1.7907,0\r
-³°Éô:4:1.9842,0\r
-¹àÌÜ:4:1.9842,0\r
-½ñ¤­¹þ:12:2.1827,0\r
-»Ò¤«¤é:3:0,1.7907\r
-Farm:8:2.1826,0\r
-ultram+url:3:0,1.7907\r
-Ãפ·¤Þ¤¹http:3:0,1.7907\r
-½Ð²ñ¤¤¤Î:3:0,1.7907\r
-³Î¤«¤Ë:5:1.9842,0\r
-club+net+pure:4:0,1.9842\r
-perfections+cx:3:0,1.7907\r
-ɽ¼¨¤¹¤ë:3:1.7907,0\r
-zip:7:2.1826,0\r
-»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é:3:1.7907,0\r
-bbs2:3:1.7907,0\r
-like+your:3:0,1.7907\r
-ã¤ò:3:0,1.7907\r
-perl:13:2.1829,0\r
-º£¤Î:4:0,1.7907\r
-online+a+http:5:0,2.1825\r
-bin:6:1.9842,0\r
-Îø¿Í:5:0,2.1825\r
-http+melkko+net:4:0,1.9842\r
-Êݸ:4:1.9842,0\r
-Í÷²¼:8:0,2.1826\r
-co+uk+kotowaru:4:0,1.9842\r
-mod_perl:5:2.1825,0\r
-°ì¿Í:5:0,2.1825\r
-ÃËÀ­¤¬:3:0,1.7907\r
-¥ê¥ó¥¯:17:2.1830,0\r
-that:4:0,1.9842\r
-¹ÔƬ¤Ë:3:1.7907,0\r
-ɬ¤º:7:0,2.1826\r
-Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¶½Ì£:3:0,1.7907\r
-¥Õ¥¡¥¤¥ë:31:2.1836,0\r
-m+_:3:1.7907,0\r
-url+http:13:0,2.1829\r
-¾¯¤Ê¤¤½Ð²ñ:3:0,1.7907\r
-erectile:3:0,1.7907\r
-sexfriend:4:0,1.9842\r
-freexy:4:0,1.9842\r
-cheap:12:0,2.1828\r
-¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸:3:1.7907,0\r
-dysfunction:3:0,1.7907\r
-more+than:3:0,1.7907\r
-ÁÇ¿Í:3:0,1.7907\r
-¥¨¥Ã¥Á:28:0,2.1835\r
-Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è:3:0,1.7907\r
-½÷»Ò¹»À¸23:3:0,1.7907\r
-¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î:3:1.7907,0\r
-º£¤¹¤°:4:0,1.9842\r
-°ÌÃÖ:3:1.7907,0\r
-¥á¡¼¥ëÁ÷¿®:4:1.9842,0\r
-¿·¤·¤¤:7:0,2.1825\r
-l+cx:4:0,1.9842\r
-´Ö°ã:7:2.1825,0\r
-Áê¼ê¤òõ:4:0,1.9842\r
-jp+wiki:6:2.1826,0\r
-Perl5:4:1.9842,0\r
-½÷À­:63:1.2337,2.1849\r
-À¹¤ê¾å:3:0,1.7907\r
-¿Íµ¤:9:0,2.1827\r
-MIME+Base64:5:2.1825,0\r
-½êÍ­¼Ô:4:1.9842,0\r
-Wiki¤Î:3:1.7907,0\r
-like:9:0,2.1826\r
-ÀºÎϺÞ+Õ»Ìô:3:0,1.7907\r
-ÃËÀ­¤«¤é:3:0,1.7907\r
-Æ°ºî¤·¤Þ¤·¤¿:4:1.9842,0\r
-¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬:4:1.9842,0\r
-¥×¥é¥°¥¤¥ó¦:3:1.7907,0\r
-¸À¤Ã¤Æ:8:0,2.1826\r
-´ÉÍý:10:2.1827,0\r
-¥²¡¼¥à¤Î:4:0,1.7907\r
-åºÎï:4:0,1.9842\r
-Á°¤Î:5:1.9842,0\r
-100:11:0,2.1827\r
-ƱÍͤÎ:9:2.1827,0\r
-¤È¤Ã¤Ó¤Ã¤­¤ê¤Î:3:0,1.7907\r
-Æþ¤ê:3:0,1.7907\r
-̵¤¤:4:1.7907,0\r
-´Êñ¤Ç¤¹:3:0,1.7907\r
-2¥ö:3:0,1.7907\r
-Wiki¤Ï:3:1.7907,0\r
-»×¤Ã¤Æ:5:0,2.1825\r
-¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ:3:1.7907,0\r
-Ç»¸ü¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹:5:0,2.1825\r
-Wiki+pm¤Ë:3:1.7907,0\r
-index+php:3:0,1.7907\r
-textarea:3:1.7907,0\r
-¼Ì¥á:8:0,2.1826\r
-¥¬¥ó¥¬¥ó¤Î:3:0,1.7907\r
-¥²¡¼¥à:8:0,2.1826\r
-ÁÇŨ:19:0,2.1831\r
-Æɤß:4:1.9842,0\r
-·Á¼°¤Ç½ÐÎÏ:3:1.7907,0\r
-mad:4:0,1.9842\r
-¥â¥¸¥å¡¼¥ë:10:2.1827,0\r
-ºÇ¤â:3:0,1.7907\r
-ÂоÝ:6:1.9842,0\r
-¿Í½¸¤á¤¿:3:0,1.7907\r
-Åê¹Æ:9:2.1826,0\r
-wiki+cgi¤Î:8:2.1826,0\r
-url+3pZkFntcf6:3:0,1.7907\r
-¥¹¥ì¤ò:3:0,1.7907\r
-net½Ð²ñ¤¤:3:0,1.7907\r
-Parser+pm:3:1.7907,0\r
-www+nnili+com:3:0,1.7907\r
-»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤«Í¾:3:0,1.7907\r
-nnili+com+bc:3:0,1.7907\r
-°Ù¤Ë¤â:3:0,1.7907\r
-Âç¿Í¤Î´Ø·¸:3:0,1.7907\r
-½ÐÍè¤Þ¤¹:4:0,1.7907\r
-ºÇ¹â:4:0,1.9842\r
-phentermine+html+url:3:0,1.7907\r
-know:3:0,1.7907\r
-Can+t+locate:4:1.9842,0\r
-¶â³Û:6:0,2.1826\r
-a+a:11:0,2.1828\r
-ºî¤Ã¤Æ:5:1.9842,0\r
-Êó¹ð:5:1.7907,0\r
-·Ð¸³¤Ê¤¤:3:0,1.7907\r
-¿§¤Ê:5:0,2.1825\r
-nobody:6:2.1826,0\r
-3pZkFntcf6:3:0,1.7907\r
-¥á¥ó¥Æ:3:1.7907,0\r
-23¿Í½¸:3:0,1.7907\r
-web+fc2:5:0,2.1825\r
-html+free:3:0,1.7907\r
-200:4:0,1.9842\r
-½÷À­Ã£:5:0,2.1825\r
-Ëþ­:11:0,2.1828\r
-Á÷¼õ¿®:4:0,1.9842\r
-Á´Éô¸«:3:0,1.7907\r
-¿ÍÀ¸:4:0,1.9842\r
-Í¥Îɽвñ:3:0,1.7907\r
-³«ºÅ:4:0,1.9842\r
-°ã¤Ã¤Æ:3:0,1.7907\r
-¿Í¤Î:8:0,2.1826\r
-woman+l+cx:4:0,1.9842\r
-Header:3:1.7907,0\r
-̵Â̤ʻþ´Ö:3:0,1.7907\r
-a+buy:3:0,1.7907\r
-CGI¤ò:3:1.7907,0\r
-ÁÇŨ¤ÊÊý:3:0,1.7907\r
-3ʬ:3:0,1.7907\r
-´ÁÊýÌô:3:0,1.7907\r
-best:9:0,2.1827\r
-¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë:5:2.1825,0\r
-Can+t:5:2.1825,0\r
-club:4:0,1.9842\r
-¾¤Ç¤ÏÃæ:3:0,1.7907\r
-Footer¤ËÆþ:4:1.9842,0\r
-ÅÅÏÃ:4:0,1.9842\r
-½÷À­¤È¤Î:4:0,1.9842\r
-dat¤ò:3:1.7907,0\r
-3+html:5:0,2.1825\r
-Base64:5:2.1825,0\r
-¥á¥ê¥Ã¥È:4:1.9842,0\r
-search:5:1.9842,0\r
-¥»¥Ã¥¯¥¹:19:0,2.1831\r
-º£²ó¤Ï:5:0,2.1825\r
-½¤Àµ:25:2.1833,0\r
-http+utfk+com:3:0,1.7907\r
-Footer:5:2.1825,0\r
-volny:3:0,1.7907\r
-¥ê¥ó¥¯¤¬:3:1.7907,0\r
-have:10:0,2.1827\r
-locate:4:1.9842,0\r
-using:3:0,1.7907\r
-²¼µ­¤Î:4:0,1.7907\r
-H¤Ê:5:0,2.1825\r
-¥Æ¡¼¥Ö¥ë:4:1.9842,0\r
-¸½ºß¤Î:3:1.7907,0\r
-MIME:6:2.1826,0\r
-net+pure:4:0,1.9842\r
-¥×¥é¥°¥¤¥ó¤È:3:1.7907,0\r
-¥»¥Õ¥ì:17:0,2.1830\r
-Ê̤Î:7:2.1826,0\r
-ºÇÄã:4:0,1.9842\r
-Cialis:4:0,1.9842\r
-·Ï¥µ¥¤¥È¤ò¤´:3:0,1.7907\r
-Á÷¿®:7:2.1826,0\r
-źÉÕ:11:2.1827,0\r
-¸«¤Æ:8:0,2.1826\r
-¥¿¥°:9:2.1827,0\r
-outline:4:1.9842,0\r
-·ëº§:12:0,2.1828\r
-¿¶¹þ:3:0,1.7907\r
-À¤ÏÃ:4:1.9842,0\r
-http+irete+info:4:0,1.9842\r
-¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹:4:0,1.7907\r
-¼ÂºÝ¤Ë½Ð²ñ:3:0,1.7907\r
-¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë:3:0,1.7907\r
-·Ç¼¨ÈĤ¬:3:0,1.7907\r
-¶ñÂÎŪ¤Ë¤Ï:3:1.7907,0\r
-Ã椫¤é:4:0,1.9842\r
-¥Ñ¥Ã¥Á¤ò:3:1.7907,0\r
-¥«¥Æ¥´¥ê:5:2.1825,0\r
-õ¤·:3:0,1.7907\r
-´ü´Ö¸ÂÄê:4:0,1.9842\r
-ºî¤Ã¤¿:3:1.7907,0\r
-up+the+good:3:0,1.7907\r
-¥»¥Õ¥ìõ:3:0,1.7907\r
-23¿Í½¸¤á¤¿:3:0,1.7907\r
-º£¤Ï:3:0,1.7907\r
-Äó¶¡:17:0,2.1829\r
-¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×:9:2.1827,0\r
-¹ç¤ï¤»¤Æ:4:0,1.7907\r
-pm¤Ë:5:2.1825,0\r
-¥Ñ¡¼¥È:5:2.1825,0\r
-ÃˤÎ:4:0,1.9842\r
-¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È:4:1.9842,0\r
-ÊÔ½¸¤ò:4:1.9842,0\r
-html+http:7:0,2.1826\r
-¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°:3:1.7907,0\r
-Êýhttp:3:0,1.7907\r
-777:5:2.1825,0\r
-Í­ÎÁ:6:0,1.9842\r
-»þ´Ö¤ò:3:0,1.7907\r
-½é¤á¤Æ:4:0,1.7907\r
-poi+jp:6:2.1826,0\r
-²È¤Ë:3:0,1.7907\r
-²Á³Ê:4:0,1.9842\r
-biz:13:0,2.1829\r
-Ãæ+Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è:3:0,1.7907\r
-´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹:6:2.1826,0\r
-ÃˤοÍ:4:0,1.9842\r
-Âç¿Í¤Î:8:0,2.1826\r
-¶ìÏ«:3:0,1.7907\r
-´ÉÍý²èÌÌ:5:2.1825,0\r
-¥Ñ¥¹:4:1.9842,0\r
-buttobi:4:0,1.9842\r
-online+journal:3:0,1.7907\r
-¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:4:1.9842,0\r
-¥µ¥¤¥È¤ò¾Ò²ð:5:0,2.1825\r
-Perl:9:2.1827,0\r
-¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Ë:5:2.1825,0\r
-sex:4:0,1.9842\r
-»Ò¤À¤±¤ò½¸:3:0,1.7907\r
-5+10:3:1.7907,0\r
-Ê罸:6:0,2.1826\r
-19ºÐ:3:0,1.7907\r
-Îø°¦:5:0,2.1825\r
-freexy+net:4:0,1.9842\r
-¾å¤¬¤ë:3:0,1.7907\r
-html+cheap:5:0,2.1825\r
-not:4:0,1.9842\r
-ºÇ¿·ÈÇ:3:1.7907,0\r
-ÆüËܸì:3:1.7907,0\r
-¥³¥³:10:0,2.1827\r
-·ã¤·¤¯:3:0,1.7907\r
-·ë²Ì:4:0,1.7907\r
-Wiki¤ò:6:2.1826,0\r
-Íßµá¤ò:4:0,1.9842\r
-I+like+this:4:0,1.9842\r
-ËÜʪ:7:0,2.1826\r
-pill+a:3:0,1.7907\r
-ËÜÅö¤Ë¤ª:3:0,1.7907\r
-Íð¸ò:6:0,2.1826\r
-t+locate+object:3:1.7907,0\r
-»þ´Ö¤Ç:3:0,1.7907\r
-online+url:8:0,2.1826\r
-Êѹ¹:21:2.1832,0\r
-̵ÎÁ¤Ç:16:0,2.1830\r
-posts:3:0,1.7907\r
-ƱÍͤË:3:1.7907,0\r
-SEX:6:0,2.1826\r
-Keep:4:0,1.9842\r
-¸½¾õ:7:2.1826,0\r
-32ºÐ:3:0,1.7907\r
-4+html:3:0,1.7907\r
-¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬:5:2.1825,0\r
-³ä¤ê:16:0,2.1830\r
-¾ì¹ç¤Ê¤É:3:1.7907,0\r
-http+sky+hart:5:0,2.1825\r
-²ÈÄí¤ò:3:0,1.7907\r
-pill:5:0,2.1825\r
-your:15:0,2.1829\r
-url+a+href:9:0,2.1827\r
-¾ÜºÙ:12:0,2.1827\r
-http+members+lycos:5:0,2.1825\r
-prescription:6:0,2.1826\r
-online+url+http:3:0,1.7907\r
-ÉÔ²Ä:3:1.7907,0\r
-woman:5:0,2.1825\r
-¥¨¥é¡¼:21:2.1832,0\r
-Åê¹ÆµñÈÝA:4:0,1.9842\r
-ÃËÀ­¤ÎÊý:5:0,2.1825\r
-vboya+h+fc2:3:0,1.7907\r
-̵Â̤Ê:3:0,1.7907\r
-via:3:1.7907,0\r
-Good+design+http:3:0,1.7907\r
-õ¤·¤Æ:5:0,1.9842\r
-http+vlzh:12:0,2.1828\r
-½èÍý:5:2.1825,0\r
-°ÂÁ´:8:0,2.1826\r
-»²¹Í¤Ë:5:1.7907,0\r
-ɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹:5:2.1825,0\r
-¥µ¥¤¥È¤«¤é:4:0,1.9842\r
-BugTrack:16:2.1830,0\r
-¼Ì¿¿¤¬Á´Éô¸«:3:0,1.7907\r
-½Ð¤Þ¤·¤¿:5:2.1825,0\r
-http+www+cgimembera:3:0,1.7907\r
-µ¤·Ú:6:0,2.1826\r
-¾Ò²ð:26:0,2.1833\r
-Áê¼ê¤ò:7:0,2.1826\r
-Âô»³:4:0,1.9842\r
-µ­½Ò¤·¤Þ¤¹:3:1.7907,0\r
-ÆâÉô:3:1.7907,0\r
-½Ð²ñ¤¤¤ò:14:0,2.1829\r
-s1+freexy+net:4:0,1.9842\r
-http+vboya:3:0,1.7907\r
-site+a+href:3:0,1.7907\r
-order+ultram+url:3:0,1.7907\r
-Êݸ»þ:3:1.7907,0\r
-¥¢¥Ý:3:0,1.7907\r
-¥¨¥Ã¥Á·Ð¸³:3:0,1.7907\r
-ÎÁ¶â:4:0,1.9842\r
-web:9:0,2.1827\r
-¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹:3:1.7907,0\r
-via+package:3:1.7907,0\r
-sex+http:3:0,1.7907\r
-log:3:1.7907,0\r
-¥»¥ì¥Ö:12:0,2.1828\r
-CHANEL:3:0,1.7907\r
-½÷»Ò¹»À¸23¿Í½¸:3:0,1.7907\r
-¥Ç¡¼¥¿¤ò:3:1.7907,0\r
-ºÇ½é¤Ï:6:0,2.1825\r
-puki:3:1.7907,0\r
-¾®¸¯:4:0,1.9842\r
-around:3:0,1.7907\r
-http+best:5:0,2.1825\r
-³«È¯ÈÇ:5:2.1825,0\r
-GPL:4:1.9842,0\r
-buy+phentermine:5:0,2.1825\r
-º¢¤Ï:3:0,1.7907\r
-¸«½Ð¤·:5:2.1825,0\r
-Á´¥Ú¡¼¥¸:3:1.7907,0\r
-¸½¾Ý:7:2.1826,0\r
-Very+good+site:4:0,1.9842\r
-5+html:3:0,1.7907\r
-a+http+www:5:0,2.1825\r
-phentermine+url:6:0,2.1826\r
-Ëü±ß:3:0,1.7907\r
-Áá®:4:1.7907,0\r
-quizilla+com:3:0,1.7907\r
-locate+object:3:1.7907,0\r
-½¤Àµ¤ò:5:2.1825,0\r
-web+site:4:0,1.9842\r
-¥á¸«ÊüÂê:4:0,1.9842\r
-org+http:4:0,1.9842\r
-Nice:8:0,2.1826\r
-»ä¤È:5:0,2.1825\r
-̵ÎÁ¤Ç¤¹:3:0,1.7907\r
-¶â¤¬³Ý:3:0,1.7907\r
-ºîÀ®¤¹¤ë:4:1.9842,0\r
-²Ä°¦¤¤½÷»Ò¹»À¸:3:0,1.7907\r
-ºî¤ì¤Ð:4:1.7907,0\r
-°Ê¾å:9:0,2.1826\r
-slots:4:0,1.9842\r
-Á´³Ñ:3:1.7907,0\r
-BugTrack+plugin:12:2.1828,0\r
-love:30:0,2.1836\r
-Ê£¿ô:8:2.1826,0\r
-Farm¤Î:4:1.9842,0\r
-ÀßÄê¤Ç:3:1.7907,0\r
-Software+error:3:1.7907,0\r
-¥À¥¤¥¨¥Ã¥È:6:0,2.1826\r
-õ¤·¤Æ¤Þ¤¹:4:0,1.9842\r
-½Ð²ñ¤¤·Ï:21:0,2.1831\r
-http+love:3:0,1.7907\r
-real:5:0,2.1825\r
-FSWiki¤Î:9:2.1827,0\r
-Í¥Àè:3:1.7907,0\r
-www+cgimembera:3:0,1.7907\r
-¥Ø¥ë¥×¤ò:3:1.7907,0\r
-¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î:11:2.1828,0\r
-etc:3:0,1.7907\r
-¥×¥é¥°¥¤¥óBugTrack:3:1.7907,0\r
-½÷¤È¤·¤Æ¸«:3:0,1.7907\r
-ÉÔËþ¤ò:4:0,1.9842\r
-µ¤¤ËÆþ:5:1.7907,0\r
-¥µ¥¤¥È¤Î:10:0,2.1827\r
-½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿:3:1.7907,0\r
-»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬:9:2.1826,0\r
-¥½¡¼¥¹:14:2.1829,0\r
-¥Æ¥ì¥Ó:3:0,1.7907\r
-his:3:0,1.7907\r
-HTML¥¿¥°:4:1.9842,0\r
-Best:3:0,1.7907\r
-¥Ú¡¼¥¹:4:0,1.9842\r
-¸«¤¿:6:0,2.1826\r
-fc2:9:0,2.1827\r
-ÍѤÎ:6:2.1825,0\r
-ultram+order:3:0,1.7907\r
-»Ùʧ:4:0,1.9842\r
-Âкö:6:2.1826,0\r
-¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸:3:1.7907,0\r
-¥µ¡¼¥Ð¡¼:7:2.1826,0\r
-ultram+url+http:3:0,1.7907\r
-¥á¡¼¥ë¤¬Á÷:3:1.7907,0\r
-ÂÌÌÜ:4:1.9842,0\r
-their:5:0,2.1825\r
-pagename:3:1.7907,0\r
-lib+Wiki:5:2.1825,0\r
-¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤¹:4:1.9842,0\r
-¼Ì¿¿¤¬:6:0,2.1826\r
-¾Ã¤»¤Ê¤¤:3:1.7907,0\r
-¥Õ¥©¡¼¥à:9:2.1826,0\r
-Apache:3:1.7907,0\r
-Éô²°:3:0,1.7907\r
-2+html:4:0,1.9842\r
-¼ºÇÔ:5:1.7907,0\r
-Very+good:4:0,1.9842\r
-»î¤·²¼:3:0,1.7907\r
-CGI+pm:5:2.1825,0\r
-http+serebu+final:16:0,2.1830\r
-¥³¥Ô¡¼:9:2.1826,0\r
-ºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿:5:2.1825,0\r
-¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹:3:1.7907,0\r
-yummycats+net:15:0,2.1829\r
-¥Á¥ã¥ó¥¹:4:0,1.9842\r
-¼çÉØ:4:0,1.9842\r
-¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»²²Ã:3:0,1.7907\r
-¾ì¹ç¤Î:3:1.7907,0\r
-夭¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
-young:3:0,1.7907\r
-¥¹¥¿¥Ã¥Õ:8:0,2.1826\r
-½÷¤Î:8:0,2.1826\r
-comment¥×¥é¥°¥¤¥ó:4:1.9842,0\r
-¶¨ÎÏ:4:0,1.7907\r
-phentermine+online:7:0,2.1826\r
-co+uk:5:0,2.1825\r
-°Ê²¼:19:2.1830,0\r
-²þ¹Ô:5:2.1825,0\r
-co+jp:4:1.9842,0\r
-ÃΤê:6:0,2.1825\r
-³Ú¤·¤ß:3:0,1.7907\r
-friend:3:0,1.7907\r
-GET:3:0,1.7907\r
-org+Members:3:0,1.7907\r
-CGI:17:2.1830,0\r
-Keep+up:3:0,1.7907\r
-¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó:3:1.7907,0\r
-¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È:9:2.1827,0\r
-°ã¤¦:8:0,2.1826\r
-»×¤¤¤Þ¤¹:70:2.1845,2.1831\r
-http:313:2.1831,2.1945\r
-index:12:1.7907,2.1827\r
-Ãæ¤Î:8:2.1825,1.7907\r
-ȯÀ¸:10:2.1826,1.7907\r
-·ÈÂÓ:10:1.7907,2.1826\r
-¥µ¥¤¥È:71:2.1826,2.1849\r
-com:133:1.6014,2.1877\r
-¸½ºß:9:2.1826,1.7907\r
-¾ì¹ç:53:2.1841,2.1827\r
-ÌäÂê:29:2.1834,1.7907\r
-href:52:1.2337,2.1845\r
-Á´Éô¸«¤ì¤Þ¤¹Â¾:3:0,1.7907\r
-¼ç¿Í¤Ë¤Ï:3:0,1.7907\r
-Wiki:45:2.1842,0\r
-good+site+Thanks:4:0,1.9842\r
-ÅÅÏÃÈÖ¹æ:5:0,2.1825\r
-Thank+you:4:0,1.9842\r
-our:5:0,2.1825\r
-¥µ¥¤¥È¤Ï:16:0,2.1830\r
-levitra+a:3:0,1.7907\r
-Jcode+pm:4:1.9842,0\r
-½÷À­¤Î:11:0,2.1828\r
-ÊÖ»ö:12:1.7907,2.1827\r
-ÀßÄê:24:2.1832,1.7907\r
-»þ¤Ë:8:1.7907,2.1825\r
-À§Èó:12:1.7907,2.1827\r
-http+www:77:1.9842,2.1853\r
-¥Ú¡¼¥¸:52:2.1844,1.6014\r
-ÆäË:8:2.1825,1.7907\r
-www:84:2.1826,2.1855\r
-Ʊ¤¸:19:2.1830,1.7907\r
-with:10:1.7907,2.1826\r
-¹þ¤ß:8:2.1825,1.7907\r
-Èó¾ï¤Ë:8:1.7907,2.1825\r
-org:21:1.7907,2.1831\r
-¼ÂºÝ¤Ë:8:1.7907,2.1825\r
diff --git a/kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/bbs.pm b/kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/bbs.pm
deleted file mode 100644 (file)
index 570d9e4..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,207 +0,0 @@
-##########################################################################################
-#
-# ¥¹¥Ñ¥à¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ê³Ø½¬µ¡Ç½Ìµ¤·ÈÇ¡Ë
-#¡Êbbs¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥É¡Ë
-#
-##########################################################################################
-use strict;
-
-use plugin::bbs::BBSHandler;
-use plugin::bbs::BBS2Handler;
-
-# plugin::bbs::BBSHandler¤Îdo_action¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨
-package plugin::bbs::BBSHandler;
-
-sub do_action {
-       my $self = shift;
-       my $wiki = shift;
-       my $cgi  = $wiki->get_CGI;
-       
-       my $name    = $cgi->param("name");
-       my $subject = $cgi->param("subject");
-       my $message = $cgi->param("message");
-       my $count   = $cgi->param("count");
-       my $page    = $cgi->param("page");
-       my $option  = $cgi->param("option");
-       
-       if($name eq ""){
-               $name = "̵̾¤·¤µ¤ó";
-       } else {
-               # post_name¤È¤¤¤¦¥­¡¼¤Ç¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
-               my $path   = &Util::cookie_path($wiki);
-               my $cookie = $cgi->cookie(-name=>'post_name',-value=>$name,-expires=>'+1M',-path=>$path);
-               print "Set-Cookie: ",$cookie->as_string,"\n";
-       }
-       
-       if($subject eq ""){
-               $subject = "̵Âê";
-       }
-       
-       if($page eq "" || $count eq ""){
-               return $wiki->error("¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹");
-       } elsif($message eq ""){
-               return $wiki->error("ËÜʸ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
-       }
-       
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-  if($message){
-    unless(&plugin::_ex_spam_filter_light::Install::judgment_text($message)){
-      my $time = Util::format_date(time());
-      my $file = $wiki->config('log_dir')."/spam_bbs.txt";
-      if(open(SPAM_LOG, ">>$file")){
-        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
-        print SPAM_LOG "$page:$subject - $name ($time)\n";
-        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
-        print SPAM_LOG "$message\n";
-        close(SPAM_LOG);
-      }
-      my $error_message = $wiki->error("Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¥¹¥Ñ¥à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈȽÄꤵ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n");
-      $subject = Util::escapeHTML($subject);
-      $message = Util::escapeHTML($message);
-      $message =~ s/\n/<br>/g;
-      $error_message .= "<p>\n";
-      $error_message .= "<div>Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡§</div>\n";
-      $error_message .= "<div>¡ã·ï̾¡ä</div>\n";
-      $error_message .= "<div>$subject</div>\n";
-      $error_message .= "<div>¡ãËÜʸ¡ä</div>\n";
-      $error_message .= "<div>$message</div>\n";
-      $error_message .= "</p>\n";
-      return $error_message;
-    }
-  }
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-       # ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ø¤ÎÂбþ
-       my $format = $wiki->get_edit_format();
-       $name    = $wiki->convert_to_fswiki($name   ,$format,1);
-       $subject = $wiki->convert_to_fswiki($subject,$format,1);
-       $message = $wiki->convert_to_fswiki($message,$format);
-       
-       my @lines = split(/\n/,$wiki->get_page($page));
-       my $flag       = 0;
-       my $form_count = 1;
-       my $content    = "";
-       
-       foreach(@lines){
-               $content = $content.$_."\n";
-               if(/^{{bbs\s*.*}}$/ && $flag==0){
-                       if($form_count==$count){
-                               $content .= "!!$subject - $name (".&Util::format_date(time()).")\n".
-                                           "$message\n";
-                               
-                               # no_comment¥ª¥×¥·¥ç¥ó
-                               if($option eq "no_comment"){
-                                       
-                               # reverse_comment¥ª¥×¥·¥ç¥ó
-                               } elsif($option eq "reverse_comment"){
-                                       $content .= "{{comment reverse}}\n";
-                               # ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
-                               } else {
-                                       $content .= "{{comment}}\n";
-                               }
-                               $flag = 1;
-                               
-                       } else {
-                               $form_count++;
-                       }
-               }
-       }
-       if($flag==1){
-               $wiki->save_page($page,$content);
-       }
-       
-       # ¸µ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë
-       $wiki->redirect($page);
-}
-
-
-# plugin::bbs::BBS2Handler¤Îdo_action¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨
-package plugin::bbs::BBS2Handler;
-
-sub do_action {
-       my $self = shift;
-       my $wiki = shift;
-       my $cgi  = $wiki->get_CGI;
-       
-       my $bbsname = $cgi->param("bbsname");
-       my $name    = $cgi->param("name");
-       my $subject = $cgi->param("subject");
-       my $message = $cgi->param("message");
-       my $page    = $cgi->param("page");
-       my $option  = $cgi->param("option");
-       
-       if($name    eq ""){
-               $name    = "̵̾¤·¤µ¤ó";
-       } else {
-               # post_name¤È¤¤¤¦¥­¡¼¤Ç¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
-               my $path   = &Util::cookie_path($wiki);
-               my $cookie = $cgi->cookie(-name=>'post_name',-value=>$name,-expires=>'+1M',-path=>$path);
-               print "Set-Cookie: ",$cookie->as_string,"\n";
-       }
-       
-       if($subject eq ""){
-               $subject = "̵Âê";
-       }
-       
-       if($bbsname eq ""){
-               return $wiki->error("¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£");
-       }
-       if($message eq ""){
-               return $wiki->error("ËÜʸ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
-       }
-       
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-  if($message){
-    unless(&plugin::_ex_spam_filter_light::Install::judgment_text($message)){
-      my $time = Util::format_date(time());
-      my $file = $wiki->config('log_dir')."/spam_bbs2.txt";
-      if(open(SPAM_LOG, ">>$file")){
-        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
-        print SPAM_LOG "$bbsname:$subject - $name ($time)\n";
-        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
-        print SPAM_LOG "$message\n";
-        close(SPAM_LOG);
-      }
-      my $error_message = $wiki->error("Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¥¹¥Ñ¥à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈȽÄꤵ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n");
-      $subject = Util::escapeHTML($subject);
-      $message = Util::escapeHTML($message);
-      $message =~ s/\n/<br>/g;
-      $error_message .= "<p>\n";
-      $error_message .= "<div>Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡§</div>\n";
-      $error_message .= "<div>¡ã·ï̾¡ä</div>\n";
-      $error_message .= "<div>$subject</div>\n";
-      $error_message .= "<div>¡ãËÜʸ¡ä</div>\n";
-      $error_message .= "<div>$message</div>\n";
-      $error_message .= "</p>\n";
-      return $error_message;
-    }
-  }
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-       # ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ø¤ÎÂбþ
-       my $format = $wiki->get_edit_format();
-       $name    = $wiki->convert_to_fswiki($name   ,$format,1);
-       $subject = $wiki->convert_to_fswiki($subject,$format,1);
-       $message = $wiki->convert_to_fswiki($message,$format);
-       
-       my $pagename = $self->get_page_name($wiki,$bbsname);
-       my $content = "!![[$subject|$pagename]] - $name (".&Util::format_date(time()).")\n".
-                     "$message\n";
-       
-       # no_comment¥ª¥×¥·¥ç¥ó
-       if($option eq "no_comment"){
-               
-       # reverse_comment¥ª¥×¥·¥ç¥ó
-       } elsif($option eq "reverse_comment"){
-               $content .= "{{comment reverse}}\n";
-       # ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
-       } else {
-               $content .= "{{comment}}\n";
-       }
-       $wiki->save_page($pagename,$content);
-       
-       # ¸µ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È
-       $wiki->redirect($pagename);
-}
-
-1;
diff --git a/kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/bbsx.pm b/kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/bbsx.pm
deleted file mode 100644 (file)
index a0a6db1..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,253 +0,0 @@
-##########################################################################################
-#
-# ¥¹¥Ñ¥à¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ê³Ø½¬µ¡Ç½Ìµ¤·ÈÇ¡Ë
-#¡Êbbsx¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥É¡Ë
-#
-##########################################################################################
-use strict;
-
-use plugin::bbsx::BBSXHandler;
-
-# plugin::bbsx::BBSXHandler¤Îdo_action¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨
-package plugin::bbsx::BBSXHandler;
-
-sub do_action {\r
-       my $self = shift;\r
-       my $wiki = shift;\r
-       my $cgi  = $wiki->get_CGI;\r
-\r
-       my $bbsname = $cgi->param("bbsname");\r
-       my $name    = $cgi->param("name");\r
-       my $subject = $cgi->param("subject");\r
-       my $message = $cgi->param("message");\r
-       my $password = $cgi->param("password");\r
-       my $page    = $cgi->param("page");\r
-       my $option  = $cgi->param("option");\r
-       my $filename = $cgi->param("file");\r
-       my $uploadable = $cgi->param("uploadable");\r
-\r
-       if($name    eq ""){\r
-               $name    = "̵̾¤·¤µ¤ó";\r
-       } else {\r
-               # post_name¤È¤¤¤¦¥­¡¼¤Ç¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë\r
-               my $cookie = $cgi->cookie(-name=>'post_name',-value=>$name,-expires=>'+1M');\r
-               print "Set-Cookie: ",$cookie->as_string,"\n";\r
-       }\r
-\r
-       if($subject eq ""){\r
-               $subject = "̵Âê";\r
-       }\r
-\r
-       if($bbsname eq ""){\r
-               return $wiki->error("¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£");\r
-       }\r
-\r
-       if($uploadable eq 'yes'){\r
-               if($message eq "" and $filename eq ""){\r
-               return $wiki->error("ËÜʸ¤«ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");\r
-               }\r
-       } else {\r
-               if($message eq ""){\r
-               return $wiki->error("ËÜʸ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");\r
-               }\r
-       }\r
-\r
-       if($password eq ""){\r
-               return $wiki->error("ºï½ü¥­¡¼¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");\r
-       }\r
-\r
-       my $pagename = $self->get_page_name($wiki,$bbsname);\r
-\r
-       my $refpart='';\r
-\r
-       if($filename ne ""){\r
-               $filename =~ s/\\/\//g;\r
-               $filename = substr($filename,rindex($filename,"/")+1);\r
-               &Jcode::convert(\$filename,'euc');\r
-\r
-               my $hundle   = $cgi->upload("file");\r
-               my $filecont;\r
-               while(<$hundle>){ $filecont = $filecont.$_; }\r
-               my $uploadfileNP = &Util::url_encode($pagename).".".&Util::url_encode($filename);\r
-               my $uploadfile = $wiki->config('attach_dir')."/".$uploadfileNP;\r
-               open(DATA,">$uploadfile") or die $!;\r
-               binmode(DATA);\r
-               print DATA $filecont;\r
-               close(DATA);\r
-               # ¥í¥°¤Îµ­Ï¿\r
-               &plugin::attach::AttachHandler::write_log($wiki,"UPLOAD",$pagename,$filename);\r
-\r
-               # ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îɽ¼¨·Á¼°È½Äê\r
-\r
-               my ($is_image,$infostring,$width,$height) = $self->getfileinfo($wiki,$uploadfile);\r
-               if($is_image){\r
-                       $refpart = "{{bbsxfile $filename,show=1,page=$pagename,width=$width,height=$height,border=0}}\n";\r
-               } else {\r
-                       my ($size) = (stat($uploadfile))[7];\r
-                       $refpart = "{{bbsxfile $filename,show=0,page=$pagename,size=$size}}\n";\r
-               }\r
-               if($plugin::bbsx::BBSXHandler::WRITEINFO){\r
-                       $refpart .= "$infostring\n";\r
-               }\r
-\r
-       }\r
-\r
-       my $addr = $ENV{'REMOTE_ADDR'};\r
-       my $content = "!![[$subject|$pagename]] - $name (".&Util::format_date(time()).")\n";\r
-\r
-       if($refpart ne ""){\r
-               $content .= "$refpart";\r
-       }\r
-       if($message ne ""){\r
-               $content .= "\n$message\n";\r
-       }\r
-
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-  if($message){
-    unless(&plugin::_ex_spam_filter_light::Install::judgment_text($message)){
-      my $time = Util::format_date(time());
-      my $file = $wiki->config('log_dir')."/spam_bbsx.txt";
-      if(open(SPAM_LOG, ">>$file")){
-        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
-        print SPAM_LOG "$bbsname:$subject - $name ($time)\n";
-        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
-        print SPAM_LOG "$message\n";
-        close(SPAM_LOG);
-      }
-      my $error_message = $wiki->error("Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¥¹¥Ñ¥à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈȽÄꤵ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n");
-      $subject = Util::escapeHTML($subject);
-      $message = Util::escapeHTML($message);
-      $message =~ s/\n/<br>/g;
-      $error_message .= "<p>\n";
-      $error_message .= "<div>Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡§</div>\n";
-      $error_message .= "<div>¡ã·ï̾¡ä</div>\n";
-      $error_message .= "<div>$subject</div>\n";
-      $error_message .= "<div>¡ãËÜʸ¡ä</div>\n";
-      $error_message .= "<div>$message</div>\n";
-      $error_message .= "</p>\n";
-      return $error_message;
-    }
-  }
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-\r
-       $content .= "//IP=$addr\n";\r
-       # ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥Éµ­Ï¿\r
-       $content .= "{{bbsxpassword $pagename," . crypt($password, 'aa') . "}}\n";\r
-\r
-       # no_comment¥ª¥×¥·¥ç¥ó\r
-       if($option eq "no_comment"){\r
-\r
-       # reverse_comment¥ª¥×¥·¥ç¥ó\r
-       } elsif($option eq "reverse_comment"){\r
-               $content .= "{{bbsxcomment reverse}}\n";\r
-       # ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È\r
-       } else {\r
-               $content .= "{{bbsxcomment}}\n";\r
-       }\r
-       $wiki->save_page($pagename,$content);\r
-\r
-       # ¸µ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È\r
-       $wiki->redirect($bbsname);\r
-}\r
-
-use plugin::bbsx::BBSXCommentHandler;
-
-# plugin::bbsx::BBSXCommentHandler¤Îdo_action¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨
-package plugin::bbsx::BBSXCommentHandler;
-
-sub do_action {\r
-       my $self = shift;\r
-       my $wiki = shift;\r
-       my $cgi  = $wiki->get_CGI;\r
-\r
-       my $name    = $cgi->param("name");\r
-       my $message = $cgi->param("message");\r
-       my $count   = $cgi->param("count");\r
-       my $page    = $cgi->param("page");\r
-       my $option  = $cgi->param("option");\r
-\r
-       if($name eq ""){\r
-               $name = "̵̾¤·¤µ¤ó";\r
-       } else {\r
-               # post_name¤È¤¤¤¦¥­¡¼¤Ç¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë\r
-               my $cookie = $cgi->cookie(-name=>'post_name',-value=>$name,-expires=>'+1M');\r
-               print "Set-Cookie: ",$cookie->as_string,"\n";\r
-       }\r
-
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-  if($message){
-    unless(&plugin::_ex_spam_filter_light::Install::judgment_text($message)){
-      my $time = Util::format_date(time());
-      my $file = $wiki->config('log_dir')."/spam_bbsx_comment.txt";
-      if(open(SPAM_LOG, ">>$file")){
-        print SPAM_LOG "$page:$message - $name($time)\n";
-        close(SPAM_LOG);
-      }
-      my $error_message = $wiki->error("Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¥¹¥Ñ¥à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈȽÄꤵ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n");
-      $error_message .= "<p>\n";
-      $error_message .= "<div>Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡§</div>\n";
-      $error_message .= "<div>" . Util::escapeHTML("$message") . "</div>\n";
-      $error_message .= "</p>\n";
-      return $error_message;
-    }
-  }
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-       if($page ne "" && $message ne "" && $count ne ""){\r
-\r
-               my @lines = split(/\n/,$wiki->get_page($page));\r
-               my $flag       = 0;\r
-               my $form_count = 1;\r
-               my $content    = "";\r
-\r
-               my $addr = $ENV{'REMOTE_ADDR'};\r
-\r
-               # ¿·Ãå½ç¤Î¾ì¹ç\r
-               if($option eq "reverse"){\r
-                       foreach(@lines){\r
-                               if(/^{{bbsxpassword\s*.*}}$/){\r
-                                       # ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¹Ô¤òºï½ü\r
-                                       next;\r
-                               }\r
-                               $content = $content.$_."\n";\r
-                               if(/^{{bbsxcomment\s*.*}}$/ && $flag==0){\r
-                                       if($form_count==$count){\r
-                                               $content = $content."*$message - $name (".Util::format_date(time()).")\n";\r
-                                               $flag = 1;\r
-                                               $content = $content."//IP=$addr\n";\r
-                                       } else {\r
-                                               $form_count++;\r
-                                       }\r
-                               }\r
-\r
-                       }\r
-               # Åê¹Æ½ç¤Î¾ì¹ç\r
-               } else {\r
-                       foreach(@lines){\r
-                               if(/^{{bbsxpassword\s*.*}}$/){\r
-                                       # ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¹Ô¤òºï½ü\r
-                                       next;\r
-                               }\r
-                               if(/^{{bbsxcomment\s*.*}}$/ && $flag==0){\r
-                                       if($form_count==$count){\r
-                                               $content = $content."*$message - $name (".Util::format_date(time()).")\n";\r
-                                               $flag = 1;\r
-                                               $content = $content."//IP=$addr\n";\r
-                                       } else {\r
-                                               $form_count++;\r
-                                       }\r
-                               }\r
-                               $content = $content.$_."\n";\r
-                       }\r
-               }\r
-               if($flag==1){\r
-                       $wiki->save_page($page,$content);\r
-               }\r
-       }\r
-\r
-       my $bbsname = &plugin::bbsx::BBSXCommon::get_bbsname($wiki,$page);\r
-       # ¸µ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È\r
-       $wiki->redirect($bbsname);\r
-}
-
-1;
diff --git a/kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/bugtrack.pm b/kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/bugtrack.pm
deleted file mode 100644 (file)
index ed6a4c0..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,96 +0,0 @@
-##########################################################################################
-#
-# ¥¹¥Ñ¥à¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ê³Ø½¬µ¡Ç½Ìµ¤·ÈÇ¡Ë
-#¡Êbugtrack¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥É¡Ë
-#
-##########################################################################################
-use strict;
-
-use plugin::bugtrack::BugTrackHandler;
-
-# plugin::bugtrack::BugTrackHandler¤Îdo_action¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨
-package plugin::bugtrack::BugTrackHandler;
-
-sub do_action {
-       my $self = shift;
-       my $wiki = shift;
-       my $cgi = $wiki->get_CGI;
-       
-       my $project  = $cgi->param("project");
-       my $name     = $cgi->param("name");
-       my $category = $cgi->param("category");
-       my $priority = $cgi->param("priority");
-       my $status   = $cgi->param("status");
-       my $content  = $cgi->param("content");
-       my $subject  = $cgi->param("subject");
-       my $time     = time();
-       
-       if($name eq ""){
-               return $wiki->error("̾Á°¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£");
-       } elsif($subject eq ""){
-               return $wiki->error("¥µ¥Þ¥ê¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£");
-       } elsif($content eq ""){
-               return $wiki->error("¥Ð¥°ÆâÍƤ¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£");
-       }
-       
-       # post_name¤È¤¤¤¦¥­¡¼¤Ç¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
-       my $path   = &Util::cookie_path($wiki);
-       my $cookie = $cgi->cookie(-name=>'post_name',-value=>$name,-expires=>'+1M',-path=>$path);
-       print "Set-Cookie: ",$cookie->as_string,"\n";
-       
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-  if($content){
-    unless(&plugin::_ex_spam_filter_light::Install::judgment_text($content)){
-      my $time = Util::format_date(time());
-      my $file = $wiki->config('log_dir')."/spam_bugtrack.txt";
-      if(open(SPAM_LOG, ">>$file")){
-        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
-        print SPAM_LOG "$project:$name:$category:$priority:$status:$time\n";
-        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
-        print SPAM_LOG "$content\n";
-        close(SPAM_LOG);
-      }
-      my $error_message = $wiki->error("Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¥¹¥Ñ¥à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈȽÄꤵ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n");
-      $subject = Util::escapeHTML($subject);
-      $content = Util::escapeHTML($content);
-      $content =~ s/\n/<br>/g;
-      $error_message .= "<p>\n";
-      $error_message .= "<div>Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡§</div>\n";
-      $error_message .= "<div>¡ãÅê¹Æ¼Ô¡ä$name</div>\n";
-      $error_message .= "<div>¡ã¥«¥Æ¥´¥ê¡ä$category</div>\n";
-      $error_message .= "<div>¡ãÍ¥ÀèÅÙ¡ä$priority</div>\n";
-      $error_message .= "<div>¡ã¾õÂÖ¡ä$status</div>\n";
-      $error_message .= "<div>¡ãÆü»þ¡ä$time</div>\n";
-      $error_message .= "<div>¡ãËÜʸ¡ä</div>\n";
-      $error_message .= "<div>$content</div>\n";
-      $error_message .= "</p>\n";
-      return $error_message;
-    }
-  }
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-       # ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ø¤ÎÂбþ
-       my $format = $wiki->get_edit_format();
-       $name     = $wiki->convert_to_fswiki($name    ,$format,1);
-       $category = $wiki->convert_to_fswiki($category,$format,1);
-       $priority = $wiki->convert_to_fswiki($priority,$format,1);
-       $status   = $wiki->convert_to_fswiki($status  ,$format,1);
-       $content  = $wiki->convert_to_fswiki($content ,$format);
-       
-       my $page = $self->make_pagename($wiki,$project);
-       
-       $content = "!!!$subject\n".
-                  "*Åê¹Æ¼Ô¡§ $name\n".
-                  "*¥«¥Æ¥´¥ê¡§ $category\n".
-                  "*Í¥ÀèÅÙ¡§ $priority\n".
-                  "*¾õÂÖ¡§ $status\n".
-                  "*Æü»þ¡§ ".Util::format_date($time)."\n".
-                  "{{bugstate}}\n".
-                  "!!ÆâÍÆ\n".$content."\n".
-                  "!!¥³¥á¥ó¥È\n{{comment}}";
-       
-       $wiki->save_page($page,$content);
-       $wiki->redirect($page);
-}
-
-1;
diff --git a/kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/comment.pm b/kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/comment.pm
deleted file mode 100644 (file)
index 701fda5..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,110 +0,0 @@
-##########################################################################################
-#
-# ¥¹¥Ñ¥à¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ê³Ø½¬µ¡Ç½Ìµ¤·ÈÇ¡Ë
-#¡Êcomment¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥É¡Ë
-#
-##########################################################################################
-use strict;
-
-use plugin::comment::CommentHandler;
-
-# plugin::comment::CommentHandler¤Îdo_action¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨
-package plugin::comment::CommentHandler;
-
-sub do_action {
-       my $self = shift;
-       my $wiki = shift;
-       my $cgi  = $wiki->get_CGI;
-       
-       my $name    = $cgi->param("name");
-       my $message = $cgi->param("message");
-       my $count   = $cgi->param("count");
-       my $page    = $cgi->param("page");
-       my $option  = $cgi->param("option");
-
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-  if($message){
-    unless(&plugin::_ex_spam_filter_light::Install::judgment_text($message)){
-      my $time = Util::format_date(time());
-      my $file = $wiki->config('log_dir')."/spam_comment.txt";
-      if(open(SPAM_LOG, ">>$file")){
-        print SPAM_LOG "$page:$message - $name($time)\n";
-        close(SPAM_LOG);
-      }
-      my $error_message = $wiki->error("Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¥¹¥Ñ¥à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈȽÄꤵ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n");
-      $error_message .= "<p>\n";
-      $error_message .= "<div>Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡§</div>\n";
-      $error_message .= "<div>" . Util::escapeHTML("$message") . "</div>\n";
-      $error_message .= "</p>\n";
-      return $error_message;
-    }
-  }
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-       if($name eq ""){
-               $name = "̵̾¤·¤µ¤ó";
-       } else {
-               # post_name¤È¤¤¤¦¥­¡¼¤Ç¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
-               my $path   = &Util::cookie_path($wiki);
-               my $cookie = $cgi->cookie(-name=>'post_name',-value=>$name,-expires=>'+1M',-path=>$path);
-               print "Set-Cookie: ",$cookie->as_string,"\n";
-       }
-       
-       # ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ø¤ÎÂбþ
-       my $format = $wiki->get_edit_format();
-       $name    = $wiki->convert_to_fswiki($name   ,$format,1);
-       $message = $wiki->convert_to_fswiki($message,$format,1);
-       
-       if($page ne "" && $message ne "" && $count ne ""){
-               
-               my @lines = split(/\n/,$wiki->get_page($page));
-               my $flag       = 0;
-               my $form_count = 1;
-               my $content    = "";
-               
-               foreach(@lines){
-                       # ¿·Ãå½ç¤Î¾ì¹ç
-                       if($option eq "reverse"){
-                               $content = $content.$_."\n";
-                               if(/^{{comment\s*.*}}$/ && $flag==0){
-                                       if($form_count==$count){
-                                               $content = $content."*$message - $name (".Util::format_date(time()).")\n";
-                                               $flag = 1;
-                                       } else {
-                                               $form_count++;
-                                       }
-                               }
-                       # ¥Ú¡¼¥¸ËöÈø¤ËÄɲäξì¹ç
-                       } elsif($option eq "tail"){
-                               $content = $content.$_."\n";
-                               
-                       # Åê¹Æ½ç¤Î¾ì¹ç
-                       } else {
-                               if(/^{{comment\s*.*}}$/ && $flag==0){
-                                       if($form_count==$count){
-                                               $content = $content."*$message - $name (".Util::format_date(time()).")\n";
-                                               $flag = 1;
-                                       } else {
-                                               $form_count++;
-                                       }
-                               }
-                               $content = $content.$_."\n";
-                       }
-               }
-               
-               # ¥Ú¡¼¥¸ËöÈø¤ËÄɲäξì¹ç¤ÏºÇ¸å¤ËÄɲÃ
-               if($option eq "tail"){
-                       $content = $content."*$message - $name (".Util::format_date(time()).")\n";
-                       $flag = 1;
-               }
-               
-               if($flag==1){
-                       $wiki->save_page($page,$content);
-               }
-       }
-       
-       # ¸µ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È
-       $wiki->redirect($page);
-}
-
-1;
diff --git a/kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/core.pm b/kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/core.pm
deleted file mode 100644 (file)
index 7f2b2f1..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,162 +0,0 @@
-##########################################################################################
-#
-# ¥¹¥Ñ¥à¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ê³Ø½¬µ¡Ç½Ìµ¤·ÈÇ¡Ë
-#¡Êcore::EditPage¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ê¥Ú¡¼¥¸¤ÎÊÔ½¸¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥É¡Ë
-#
-##########################################################################################
-use strict;
-
-use plugin::core::EditPage;
-
-# plugin::core::EditPage¤Îdo_action¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨
-package plugin::core::EditPage;
-
-sub do_action {
-       my $self = shift;
-       my $wiki = shift;
-       my $cgi = $wiki->get_CGI;
-       
-       my $pagename = $cgi->param("page");
-       my $format   = $wiki->get_edit_format();
-       my $content  = $cgi->param("content");
-       my $sage     = $cgi->param("sage");
-       my $template = $cgi->param("template");
-       my $artno    = $cgi->param("artno");
-       my $time     = $wiki->get_last_modified($pagename);
-       
-       my $buf = "";
-       my $login = $wiki->get_login_info();
-
-       if($pagename eq ""){
-               return $wiki->error("¥Ú¡¼¥¸¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£");
-       }
-       if($pagename =~ /([\|\[\]])|^:|([^:]:[^:])/){
-               return $wiki->error("¥Ú¡¼¥¸Ì¾¤Ë»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤Ê¸»ú¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
-       }
-       if(!$wiki->can_modify_page($pagename)){
-               return $wiki->error("¥Ú¡¼¥¸¤ÎÊÔ½¸¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£");
-       }
-       
-       #--------------------------------------------------------------------------
-       # Êݸ½èÍý
-       if($cgi->param("save") ne ""){
-               if($wiki->page_exists($pagename)){
-                       if($cgi->param("lastmodified") < $time){
-                               return $wiki->error("¥Ú¡¼¥¸¤Ï´û¤ËÊ̤Υ桼¥¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
-                       }
-               }
-
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-  if($content){
-    unless(&plugin::_ex_spam_filter_light::Install::judgment_text($content)){
-      my $time = Util::format_date(time());
-      my $file = $wiki->config('log_dir')."/spam_page.txt";
-      if(open(SPAM_LOG, ">>$file")){
-        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
-        print SPAM_LOG "$pagename:$artno ($time)\n";
-        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
-        print SPAM_LOG "$content\n";
-        close(SPAM_LOG);
-      }
-      my $error_message = $wiki->error("ÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¥¹¥Ñ¥àʸ¾Ï¤ÈȽÄꤵ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n");
-      $content = Util::escapeHTML($content);
-      $content =~ s/\n/<br>/g;
-      $error_message .= "<p>\n";
-      $error_message .= "<div>Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡§</div>\n";
-      $error_message .= "<div>¡ã¥Ú¡¼¥¸Ì¾¡ä</div>\n";
-      $error_message .= "<div>$pagename</div>\n";
-      $error_message .= "<div>¡ãËÜʸ¡ä</div>\n";
-      $error_message .= "<div>$content</div>\n";
-      $error_message .= "</p>\n";
-      return $error_message;
-    }
-  }
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-\r
-               #my $save_content = $content;
-               my $mode = $wiki->get_edit_format();
-               my $save_content = $wiki->convert_to_fswiki($content,$mode);
-
-               # ¥Ñ¡¼¥ÈÊÔ½¸¤Î¾ì¹ç
-               if($artno ne ""){
-                       $save_content = &make_save_source($wiki->get_page($pagename),$save_content,$artno,$wiki);
-               }
-               # FrontPage¤Ïºï½üÉÔ²Ä
-               if($pagename eq $wiki->config("frontpage") && $save_content eq ""){
-                       $buf = "<b>".&Util::escapeHTML($wiki->config("frontpage"))."¤Ïºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£</b>\n";
-
-               # ¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ï½èÍý¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊÖµÑ
-               } else {
-                       $wiki->save_page($pagename,$save_content,$sage);
-                       
-                       if($content ne ""){
-                               $wiki->redirect($pagename);
-                       } else {
-                               if($artno eq ""){
-                                       $wiki->set_title($pagename."¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿");
-                                       return $cgi->escapeHTML($pagename)."¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
-                               } else {
-                                       $wiki->set_title($pagename."¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿");
-                                       return $cgi->escapeHTML($pagename)."¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
-                               }
-                       }
-               }
-       #--------------------------------------------------------------------------
-       # ¥×¥ì¥Ó¥å¡¼½èÍý
-       } elsif($cgi->param("preview") ne ""){
-               $time = $cgi->param("lastmodified");
-               $buf = "°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡ÖÊݸ¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br>";
-               if($content eq ""){
-                       if($pagename eq $wiki->config("frontpage") && $artno eq ""){
-                               $buf = $buf."<b>¡Ê".&Util::escapeHTML($wiki->config("frontpage"))."¤Ïºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë</b>";
-                       } else {
-                               if($artno eq ""){
-                                       $buf = $buf."<b>¡Ê¥Ú¡¼¥¸ÆâÍƤ϶õ¤Ç¤¹¡£¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ë</b>";
-                               } else {
-                                       $buf = $buf."<b>¡Ê¥Ú¡¼¥¸ÆâÍƤ϶õ¤Ç¤¹¡£¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ë</b>";
-                               }
-                       }
-               }
-               $content = $wiki->convert_to_fswiki($content,$format);
-               $buf = $buf."<br>".$wiki->process_wiki($content);
-
-       } elsif($wiki->page_exists($pagename)) {
-               #¥Ú¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç
-               if($artno eq ""){
-                       $content = $wiki->get_page($pagename);
-               } else {
-                       $content = &read_by_part($wiki->get_page($pagename),$artno);
-               }
-       } elsif($template ne ""){
-               #¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç
-               $content = $wiki->get_page($template);
-       }
-       
-       #--------------------------------------------------------------------------
-       # ÆþÎÏ¥Õ¥©¡¼¥à
-       $wiki->set_title($pagename."¤ÎÊÔ½¸",1);
-
-       my $tmpl = HTML::Template->new(filename=>$wiki->config('tmpl_dir')."/editform.tmpl",
-                                   die_on_bad_params => 0);
-
-       $tmpl->param({SCRIPT_NAME   => $wiki->config('script_name'),
-                                 PAGE_NAME     => $pagename,
-                                 CONTENT       => $wiki->convert_from_fswiki($content,$format),
-                                 LAST_MODIFIED => $time,
-                                 ACTION        => 'EDIT',
-                                 EXISTS_PAGE   => $wiki->page_exists($pagename),
-                                 SAGE          => $sage});
-       
-       if($artno ne ""){
-               $tmpl->param(OPTIONAL_PARAMS=>[{NAME=>'artno',VALUE=>$artno}]);
-       }
-
-       $buf .= $tmpl->output();
-
-       # ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òÁÞÆþ
-       $buf .= $wiki->get_editform_plugin();
-       
-       return $buf;
-}
-
-1;
diff --git a/kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/pcomment.pm b/kgsoft/plugin/_ex_spam_filter_light/pcomment.pm
deleted file mode 100644 (file)
index 6592e67..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,99 +0,0 @@
-##########################################################################################
-#
-# ¥¹¥Ñ¥à¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ê³Ø½¬µ¡Ç½Ìµ¤·ÈÇ¡Ë
-#¡Êpcomment¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥É¡Ë
-#
-##########################################################################################
-use strict;
-
-use plugin::pcomment::PComment;
-
-# plugin::pcomment::PComment¤Îdo_action¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨
-package plugin::pcomment::PComment;
-
-sub do_action {\r
-    my $self = shift;\r
-    my $wiki = shift;\r
-    my $cgi  = $wiki->get_CGI;\r
-    \r
-    my $name      = $cgi->param("name");\r
-    my $message   = $cgi->param("message");\r
-    my $save_page = $cgi->param("save_page");\r
-    my $show_page = $cgi->param("show_page");\r
-    my $head_char = $cgi->param("head_char");\r
-    my $reply     = $cgi->param("reply");\r
-\r
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-  if($message){
-    unless(&plugin::_ex_spam_filter_light::Install::judgment_text($message)){
-      my $time = Util::format_date(time());
-      my $file = $wiki->config('log_dir')."/spam_pcomment.txt";
-      if(open(SPAM_LOG, ">>$file")){
-        print SPAM_LOG "$show_page:$message - $name($time)\n";
-        close(SPAM_LOG);
-      }
-      my $error_message = $wiki->error("Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¥¹¥Ñ¥à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈȽÄꤵ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n");
-      $error_message .= "<p>\n";
-      $error_message .= "<div>Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡§</div>\n";
-      $error_message .= "<div>" . Util::escapeHTML("$message") . "</div>\n";
-      $error_message .= "</p>\n";
-      return $error_message;
-    }
-  }
-#--------------------------------------------------------------------------------------------------
-\r
-    if($name eq ""){\r
-        $name = "̵̾¤·¤µ¤ó";\r
-    } else {\r
-        # post_name¤È¤¤¤¦¥­¡¼¤Ç¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë\r
-        my $cookie = $cgi->cookie(-name=>'post_name',-value=>$name,-expires=>'+1M');\r
-        print "Set-Cookie: ",$cookie->as_string,"\n";\r
-    }\r
-\r
-    if($save_page ne "" && $message ne ""){\r
-        my $content;\r
-        if($wiki->page_exists($save_page)){\r
-            $content = $wiki->get_page($save_page);\r
-            $content =~ s/\n+$//g; #¹ÔËö¤Î²þ¹Ô¤ÏÁ´¤Æ½üµî\r
-        }else{\r
-            $content = "[[$show_page]]\n";\r
-        }\r
-        my $new_content .= $head_char . "$message - $name (".Util::format_date(time()) . ")";\r
-\r
-        unless($reply){\r
-            $content .= "\n" if($content);\r
-            $content .= $new_content . "\n";\r
-        }else{\r
-            my @content;\r
-            my $reply_sw = 0; #±ø¤¤¤±¤É...\r
-            my $lev = 0;\r
-            foreach(split /\n/, $content){\r
-                /^([*+]+)/;\r
-                if($reply_sw == 1 and $lev >= length($1)){\r
-                    push(@content, $head_char x $lev . $new_content);\r
-                    $reply_sw = 2;\r
-                }\r
-                if($reply_sw == 0 and $reply eq Util::md5($_)){\r
-                    $lev = length($1);\r
-                    $reply_sw = 1;\r
-                }\r
-                push(@content, $_);\r
-            }\r
-            if($reply_sw == 1){\r
-                push(@content, $head_char x $lev . $new_content);\r
-            }\r
-            $content = join("\n", @content);\r
-        }\r
-\r
-        $wiki->save_page($save_page, $content);\r
-\r
-        my $modtime = &Util::load_config_hash($wiki,$Wiki::DefaultStorage::MODTIME_FILE);\r
-        $modtime->{$show_page} = time();\r
-        &Util::save_config_hash($wiki,$Wiki::DefaultStorage::MODTIME_FILE,$modtime);\r
-\r
-    }\r
-    # É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È\r
-    $wiki->redirect($show_page);\r
-}\r
-
-1;