OSDN Git Service

(no commit message)
authorkgsoft <kgsoft@871d6764-1e22-0410-b313-a55050885396>
Thu, 7 Dec 2017 09:53:36 +0000 (09:53 +0000)
committerkgsoft <kgsoft@871d6764-1e22-0410-b313-a55050885396>
Thu, 7 Dec 2017 09:53:36 +0000 (09:53 +0000)
kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/Install.pm [new file with mode: 0644]
kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/bbs.pm [new file with mode: 0644]
kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/bbsx.pm [new file with mode: 0644]
kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/bugtrack.pm [new file with mode: 0644]
kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/comment.pm [new file with mode: 0644]
kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/core.pm [new file with mode: 0644]
kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/pcomment.pm [new file with mode: 0644]

diff --git a/kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/Install.pm b/kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/Install.pm
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a64d3f3
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,2017 @@
+##########################################################################################
+#
+# ¥¹¥Ñ¥à¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ê³Ø½¬µ¡Ç½Ìµ¤·ÈÇ¡Ë<br>
+#¡Êcomment,bbs,bbs2,bugtrack¥×¥é¥°¥¤¥ó¡¢pcomment,bbsx¥×¥é¥°¥¤¥ó¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ÎÊÔ½¸¤ËÂбþ¡Ë
+#
+##########################################################################################
+use strict;
+package plugin::_ex_spam_filter_light::Install;
+
+sub install {
+  my $wiki = shift;
+
+  # ¢­¢­¢­¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¹Ô¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¹ÔƬ¤Î¡Ö#¡×¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
+  use plugin::_ex_spam_filter_light::comment;     #comment¥×¥é¥°¥¤¥ó
+  use plugin::_ex_spam_filter_light::bbs;         #bbs¥×¥é¥°¥¤¥ó
+  use plugin::_ex_spam_filter_light::bugtrack;    #bugtrack¥×¥é¥°¥¤¥ó
+#  use plugin::_ex_spam_filter_light::pcomment;    #pcomment¥×¥é¥°¥¤¥ó¡ÊBugTrack-plugin/82¡Ë
+#  use plugin::_ex_spam_filter_light::bbsx;        #bbsx¥×¥é¥°¥¤¥ó¡ÊBugTrack-plugin/127¡Ë
+  use plugin::_ex_spam_filter_light::core;        #¥Ú¡¼¥¸¤ÎÊÔ½¸
+  #¢¬¢¬¢¬
+
+}
+
+{
+
+my $nValidPhraseNum               = 600;      # ²òÀÏ¡§Í­¸ú¥Õ¥ì¡¼¥º¿ô      200¡Á300ÄøÅ٤ǽ½Ê¬¡£Â¿¤¯¤¹¤ë¤Û¤É¸·Ì©¤À¤¬¥Î¥¤¥º¤Î¸µ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
+my $nMaxRangedNum                 = 3;        # ²òÀÏ¡§Ï¢·ëʸ»ú¼ï¿ô        2,3ÄøÅÙ¤¬Å¬Åö¡£
+my $nMinimumPhraseLength          = 3;        # ²òÀÏ¡§ºÇ¾®¥Õ¥ì¡¼¥ºÄ¹      3ÄøÅÙ¤¬Å¬Åö¡£
+my $nMaxPhraseLength              = 20;       # ²òÀÏ¡§ºÇÂç¥Õ¥ì¡¼¥ºÄ¹      20¡Á40ÄøÅÙ¤¬Å¬Åö¡£
+my $bJudgmentByIllegalCharacter   = 0;        # È½Äꡧµ¡¼ï°Í¸ʸ»ú¤ò¥¹¥Ñ¥à¤ÈȽÄꤹ¤ë(1)¡¿¤·¤Ê¤¤(0)¡£
+my $fJudgmentByEnglish            = 1.0;      # È½Äꡧ±Ññ¸ì¤ÎÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ç¥¹¥Ñ¥à¤ÈȽÄꤹ¤ë¡£(0.0¡Á1.0, 1.0°Ê¾å¤ÇOFF)  ÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ç±Ñʸ¤Î¤ß¤Îʸ¾Ï¤ò¥¹¥Ñ¥à³Ø½¬¤µ¤»¤ëɬÍפ¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³Ø½¬¸úΨ¤òÂçÉý¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¡£Ã¢¤·¡¢±Ñʸ¤Î¤ß¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¥¹¥Ñ¥àȽÄꤵ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
+my $fJudgmentScore                = 0.0;      # È½ÄꡧȽÄêïçÃÍ             Éé:´Å¤¯È½Äê  0¡§Ä̾Àµ¡§¸·¤·¤¯È½Äê    Ä̾ï¤Ï0¤Ç½½Ê¬¡£¸·³Ê¤Ê¥µ¥¤¥È¤Ê¤é0.04ÊÕ¤ê¤ò»ØÄê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥µ¥¤¥È¤Ê¤é-0.04ÊÕ¤ê¤ò»ØÄê¡£
+my $fJudgmentScore2               = 0.18;     # È½Äꡧ
+my $nJudgmentMethod               = 2;        # È½ÄꡧȽÄêÊý¼°              2:´Å¤¯È½Äê¡¡3:¸·¤·¤¯È½Äê
+my $fJudgmentScore3               = -0.0001;
+
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+# È½Äê
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+sub judgment_text
+{
+  my ($text) = @_;
+
+  #»ØÄꤵ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤ò¥Õ¥ì¡¼¥º²òÀÏ
+  my ($illegal_ch_f, $english_phrase_share, $ref_doc_phrase_freq) = &analysis_text($text);
+
+  unless($bJudgmentByIllegalCharacter){
+    $illegal_ch_f = 0;
+  }
+
+  #¥Õ¥ì¡¼¥º½Å¤ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɤ߹þ¤ß
+  my (%phrase_bunpu, %wgt);
+  while(<DATA>){
+    chomp;
+    my ($phrase, $freq, $wgt) = split /:/;
+    $phrase_bunpu{$phrase} = $freq;
+    my ($wgt0, $wgt1) = split /,/, $wgt;
+    $wgt{$phrase}[0] = $wgt0 if($wgt0);
+    $wgt{$phrase}[1] = $wgt1 if($wgt1);
+  }
+  close(IN);
+
+  #±Ññ¸ìÀêͭΨ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ñ¥àȽÄê¤ò¹Ô¤¦»ØÄ꤬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎȽÄê
+  my $english_excess_f = ($fJudgmentByEnglish < $english_phrase_share)? 1: 0;
+
+  my %doc_phrase_freq;
+  foreach(@$ref_doc_phrase_freq){
+    my ($phrase, $freq) = split /:/;
+    $doc_phrase_freq{$phrase} = $freq;
+  }
+
+  #È󥹥ѥàʸ¾Ï¤Ã¤Ý¤¤¤«¡¢¥¹¥Ñ¥àʸ¾Ï¤Ã¤Ý¤¤¤«¡¢¤ò¤½¤ì¤¾¤ì»»½Ð
+  #È󥹥ѥàʸ¾Ï¤Ã¤Ý¤µ¡Ý¥¹¥Ñ¥àʸ¾Ï¤Ã¤Ý¤µ ¤Ç¥¹¥Ñ¥à¤«Èݤ«¤òȽÄê
+  my @score;
+  my $doc_phrase_num = keys %doc_phrase_freq;
+  for(my $cate = 0; $cate < 2; $cate++){
+    while(my ($phrase, $freq) = each %doc_phrase_freq){
+      $score[$cate] += $wgt{$phrase}[$cate] * ($freq / $doc_phrase_num) if($phrase_bunpu{$phrase});
+    }
+  }
+
+  #ȽÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎÏ
+  my $sa = $score[0] - $score[1];
+  my $hantei1 = ($sa       > $fJudgmentScore2)? 2: ($sa       >= 0.0)? 1: 0;
+  my $hantei2 = ($score[0] > $fJudgmentScore2)? 2: ($score[0] >= 0.0)? 1: 0;
+  $hantei2 +=   ($score[1] > $fJudgmentScore2)? 0: ($score[1] >= 0.0)? 1: 2;
+  $hantei2 +=   (2 == $hantei2)? $hantei1: (2 < $hantei2)? 1: 0;
+#  my $kekka = ($nJudgmentMethod == 3)? ($sa >= $fJudgmentScore) : ($nJudgmentMethod <= $hantei2)? 1: 0;
+#  my $kekka = ($nJudgmentMethod == 3)? ($sa >= $fJudgmentScore) : ($nJudgmentMethod <= $hantei2)? (-1.0 < $sa)? 1: 0: 0;
+  my $kekka = ($nJudgmentMethod == 3)? ($sa >= $fJudgmentScore) : ($nJudgmentMethod <= $hantei2)? ($fJudgmentScore3 < $sa)? 1: 0: 0;
+
+  #Ìá¤êÃͤȤ·¤ÆȽÄê·ë²Ì¤òÊÖ¤¹
+  return (!$illegal_ch_f and !$english_excess_f and $kekka);
+}
+
+
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+# ¥Õ¥ì¡¼¥º²òÀÏ
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+sub analysis_text
+{
+  #ʸ»ú¼ï
+  my %character_kind = (
+    '[0-9A-Za-z_]'              => "Ⱦ³Ñ±Ñ¿ô",      # È¾³Ñ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥Èor¿ô»ú
+    '\xA4[\xA1-\xF3]'           => "¤Ò¤é¤¬¤Ê",      # Á´³Ñ¤Ò¤é¤¬¤Ê [¤¡-¤ó]
+    '\xA5[\xA1-\xF6]|\xA1\xBC'  => "¥«¥¿¥«¥Ê",      # Á´³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê [¥¡-¥ö]¤ÈĹ²»¡Ö¡¼¡×
+    '[\xB0-\xCE\xD0-\xF3][\xA1-\xFE]|\xCF[\xA1-\xD3]|\xF4[\xA1-\xA6]'
+                                => "´Á»ú",          # Á´³Ñ´Á»ú¡Ê16-46,48-83,47,84¶è¡Ë
+    '\x8E[\xA6-\xDF]'           => "Ⱦ³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê",  # È¾³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê [¥ò-¡¬]
+  );
+
+  # EUC-JPµ­¹æʸ»ú
+  my $character_mark = '('
+    . '\xA1[\xA1-\xB1\xB3-\xBB\xBD-\xFE]|'                          #1¶è¡Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥³¥¢¡Ö¡²¡×¤ÈĹ²»¡Ö¡¼¡×¤ò½ü¤¯¡Ë
+    . '\xA2[\xA1-\xAE\xBA-\xC1\xCA-\xD0\xDC-\xEA\xF2-\xF9\xFE]|'    #2¶è
+    . '\xA6[\xA1-\xB8\xC1-\xD8]|'                                   #6¶è
+    . '\xA7[\xA1-\xC1\xD1-\xF1]|'                                   #7¶è
+    . '\xA8[\xA1-\xC0]|'                                            #8¶è
+    . '\xAD[\xA1-\xD6\xDF-\xFC])';                                  #13¶è
+
+  # EUC-JP̤ÄêµÁʸ»ú(µ¡¼ï°Í¸ʸ»ú¡¦3¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò´Þ¤à)
+  my $character_undef = '([\xA9-\xAF\xF5-\xFE][\xA1-\xFE]|'   # 9-15,85-94¶è
+    . '\x8E[\xE0-\xFE]|'                                      # È¾³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê
+    . '\xA2[\xAF-\xB9\xC2-\xC9\xD1-\xDB\xEB-\xF1\xFA-\xFD]|'  # 2¶è
+    . '\xA3[\XA1-\xAF\xBA-\xC0\xDB-\xE0\xFB-\xFE]|'           # 3¶è
+    . '\xA4[\xF4-\xFE]|'                                      # 4¶è
+    . '\xA5[\xF7-\xFE]|'                                      # 5¶è
+    . '\xA6[\xB9-\xC0\xD9-\xFE]|'                             # 6¶è
+    . '\xA7[\xC2-\xD0\xF2-\xFE]|'                             # 7¶è
+    . '\xA8[\xC1-\xFE]|'                                      # 8¶è
+    . '\xCF[\xD4-\xFE]|'                                      # 47¶è
+    . '\xF4[\xA7-\xFE]|'                                      # 84¶è
+    . '\x8F[\xA1-\xFE][\xA1-\xFE])';                          # 3¥Ð¥¤¥Èʸ»ú
+
+  #ʸ»ú¥µ¥¤¥º
+  my %char_size = (
+    '[\x00-\x7F]'                => 1,
+    '[\x8E\xA1-\xFE][\xA1-\xFE]' => 2,
+    '\x8F[\xA1-\xFE][\xA1-\xFE]' => 3,
+  );
+
+  #¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÆɤ߹þ¤ß
+  my ($text) = @_;
+
+  #µ¡¼ï°Í¸ʸ»ú¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
+  my $illegal_ch_f = 0;
+  if($text =~ /^([\x00-\x7F]|[\x8E\xA1-\xFE][\xA1-\xFE])*($character_undef)/){
+    $illegal_ch_f = 1;
+  }
+
+  #Á´³Ñµ­¹æ¡ÊÎó¡Ë¤ò¶èÀÚ¤êʸ»ú¤È¤¹¤ë
+  $text =~ s/\G((?:[\x00-\x7F]|[\x80-\xFF]{2})*?)($character_mark+)/$1 /og;
+
+  #¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤·¤ÆÃê½Ð¤·¤Ê¤¤Ê¸»ú¡ÊÎó¡Ë¤ò¶èÀÚ¤êʸ»ú¤È¤¹¤ë
+  $text =~ s/[^\w\x80-\xFF]+/ /ogs;
+
+  #Á´³Ñ±Ñ¿ôʸ»ú Á´³Ñ¢ªÈ¾³ÑÊÑ´¹
+  $text =~ s/\G((?:[\x00-\x7F]|[\x80-\xFF]{2})*?)(\xA1\xB2|\xA3[\xC1-\xDA\xE1-\xFA\xB0-\xB9])/$1 . &zen2han_degit_alpha($2)/oge;
+
+  #ʸ¾Ï¤òŬÅö¤Ê¶èÀÚ¤ê¤Çʬ²ò
+  my @phrase_list;
+  (my $text2 = $text) =~ s/\G([\w\x80-\xFF]*)([^\w\x80-\xFF]+)/push(@phrase_list,$1)/ge;
+  shift @phrase_list if($phrase_list[0] =~ /^\s+$/);
+  push @phrase_list, $text unless(scalar @phrase_list);
+
+  #ʬ²ò¤µ¤ì¤¿Ê¸¾ÏËè¤Ë¹¹¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥ºÊ¬²ò¡õ¥Õ¥ì¡¼¥ºÅÐÏ¿
+  my %phrase_list;
+  my (@last_phrase, @last_phrase_kind, $last_phrase_num);
+  my $phrase_num = 0;
+  my $english_phrase_num;
+  my @doc_phrase_freq;
+
+  foreach my $phrase (@phrase_list){
+    my $part_length;
+
+#    $last_phrase_num = 0;
+#    @last_phrase = ();
+#    @last_phrase_kind = ();
+
+    #ʸ»ú¼ï¤Î¶­³¦¤Çʬ²ò¤·¤Ê¤¬¤éʸ»ú¼ïËè¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ëʬ²ò¡õŬÅö¤ÊÏ¢·ë¿ô¤ÇÏ¢·ë¡õÅÐÏ¿
+    my $last_index = -1;
+    for(my $index = 0; $index < length $phrase; ){
+      #¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¡Ê´Á»ú¥³¡¼¥ÉÅù¡Ë¤ÎʤӤ¬ÀµÅö¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¡£ÉÔÀµ¤Ê¤éµ¡¼ï°Í¸ʸ»ú»ÈÍѤÈȽÃǤ·¡¢¤«¤ÄÆɤßÈô¤Ð¤¹¡£
+      if($last_index == $index){
+        $illegal_ch_f = 1;
+        last;
+      }
+
+      #ÅÐÏ¿²Äǽ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎʤӤʤéÅÐÏ¿
+      $last_index = $index;
+      my $ch_kind;
+      foreach my $kind (sort keys %character_kind){
+        next unless($phrase =~ /^.{$index}(($kind)+)/);
+        my $match = $1;
+        $part_length = length($match);
+        $ch_kind = $character_kind{$kind};
+
+        unshift @last_phrase, $match;
+        unshift @last_phrase_kind, $ch_kind;
+        $last_phrase_num++;
+
+        #Ï¢·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êȽÄê¤ËÍ­Íø¤ËƯ¤­¤½¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ê¤éÏ¢·ë¤·¤Ê¤¬¤éÅÐÏ¿
+        #¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âñÂΤΥե졼¥º¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿
+        #⤷¡¢Ìµ°ÕÌ£¤Êʸ»ú¼ï¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤·¤ÆÀ®¤êΩ¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êû¤¹¤®¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¤
+        my $ranged_phrase = $match;
+        for(my $i = 0; $i < $last_phrase_num; $i++){
+#          $ranged_phrase = "$last_phrase[$i]$ranged_phrase" if($i);
+          if($i){
+            if($last_phrase_kind[$i-1] eq $last_phrase_kind[$i]){
+              $ranged_phrase = "$last_phrase[$i]+$ranged_phrase";
+            }else{
+              $ranged_phrase = "$last_phrase[$i]$ranged_phrase";
+            }
+          }
+
+          #¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£Ã¢¤·¡¢²¼µ­¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¯¡£
+          # 1.ÀèƬ¤¬¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Î¶ç¤Î·Ò¤¬¤ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ê¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Î¤ß¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï½ü¤¯¡Ë
+          # 2.¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥³¥¢Ëô¤Ï¿ô»ú¤Î£±Ê¸»ú
+          unless((1 < $last_phrase_num and $last_phrase_kind[$i] eq "¤Ò¤é¤¬¤Ê") or ($ranged_phrase =~ /^[_0-9](\+[_0-9])*$/)){
+            if($nMinimumPhraseLength <= length $ranged_phrase and length $ranged_phrase <= $nMaxPhraseLength){
+              $phrase_list{$ranged_phrase}++;
+              $phrase_num++;
+              $english_phrase_num++ if($ch_kind eq "Ⱦ³Ñ±Ñ¿ô");
+            }
+          }
+        }
+        #Ï¢·ëʸ»ú¼ï¿ô¤òĶ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦Ä¶¤¨¤¿Ê¬¤ÏÀèƬ¦¤«¤éºï½ü
+        unless($last_phrase_num < $nMaxRangedNum){
+          pop @last_phrase;
+          pop @last_phrase_kind;
+          $last_phrase_num--;
+        }
+        $index += $part_length;
+        last;
+      }
+
+      #¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤·¤ÆÃê½Ð¤·¤Ê¤¤Ê¸»ú¤ÏÆɤ߼ΤƤë
+      unless($ch_kind){
+        foreach(keys %char_size){
+          if($phrase =~ /^.{$index}$_/){
+            $index += $char_size{$_};
+            last;
+          }
+        }
+      }
+    }
+#    $last_phrase_num = 0;
+#    @last_phrase = ();
+#    @last_phrase_kind = ();
+  }
+  my $english_phrase_share = $phrase_num? ($english_phrase_num / $phrase_num) : 0;
+
+  #½Ð¸½ÉÑÅ٤襤½ç¡äʸ»úÎóŤÎŤ¤½ç¡ä¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç¤ËÀ°Îó¤·¤ÆƬ$nValidPhraseNumñ¸ì¤Þ¤Ç¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
+  my ($i, $output) = (0, "");
+  foreach(sort {$phrase_list{$b} - $phrase_list{$a} or length($b) - length($a) or $a cmp $b} keys %phrase_list){
+#    my $freq = $phrase_list{$_};
+    my $freq = ($phrase_list{$_} == 1)? 1: sprintf("%.4f", sqrt $phrase_list{$_});
+    push @doc_phrase_freq, "$_:$freq";
+    last unless(++$i < $nValidPhraseNum);
+  }
+
+  #Ìá¤êÃͤȤ·¤Æµ¡¼ï°Í¸ʸ»ú¤Î̵ͭ¡¢±Ññ¸ìÀêͭΨ¡¢¥Õ¥ì¡¼¥º¥ê¥¹¥È¡Ê¤Î¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ë¤òÊÖ¤¹
+  return($illegal_ch_f, $english_phrase_share, \@doc_phrase_freq);
+}
+
+
+#Á´³Ñ±Ñ¿ôʸ»ú Á´³Ñ¢ªÈ¾³ÑÊÑ´¹
+sub zen2han_degit_alpha
+{
+  my ($ch) = @_;
+
+  if(   $ch =~ /\xA3([\xC1-\xDA])/){ ($ch = $1) =~ tr/\xC1-\xDA/A-Z/; }
+  elsif($ch =~ /\xA3([\xE1-\xFA])/){ ($ch = $1) =~ tr/\xE1-\xFA/a-z/; }
+  elsif($ch =~ /\xA3([\xB0-\xB9])/){ ($ch = $1) =~ tr/\xB0-\xB9/0-9/; }
+  else{                               $ch = "_";                      }
+
+  return $ch;
+}
+
+}
+
+1;
+
+__DATA__
+CPAN:3:1.7907,0\r
+members+lycos+co:5:0,2.1825\r
+ºÝ¤Ë:4:1.9842,0\r
+edu:14:0,2.1829\r
+¼Ì¥á¸«ÊüÂê:4:0,1.9842\r
+¥Ú¡¼¥¸Æâ:5:2.1825,0\r
+BugTrack+wiki:4:1.9842,0\r
+´ÉÍý¼Ô:7:2.1826,0\r
+¿ô¿:3:0,1.7907\r
+¥¤¥Ù¥ó¥È:3:0,1.7907\r
+»É·ã:4:0,1.9842\r
+edu+Members:4:0,1.9842\r
+ɽ¼¨:44:2.1840,0\r
+¼ä¤·¤¤:3:0,1.7907\r
+µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬:4:1.9842,0\r
+Îɤ«¤Ã¤¿¤é:4:0,1.9842\r
+¥É¥­¥å¥á¥ó¥È:4:1.9842,0\r
+Please:3:0,1.7907\r
+°ìºòÆü:3:1.7907,0\r
+ÃΤê¹ç:3:0,1.7907\r
+½÷À­¤Ë:8:0,2.1826\r
+ºÇ¿·:6:2.1825,0\r
+À§È󻲲ò¼¤µ¤¤:3:0,1.7907\r
+¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿:3:1.7907,0\r
+¥¨¥í:4:0,1.9842\r
+¼èÆÀ:4:1.9842,0\r
+½ÐÎÏ:7:2.1826,0\r
+¥³¥á¥ó¥È¤¬:3:1.7907,0\r
+adipex:6:0,2.1826\r
+htm´ÁÊýÌô+ÀºÎϺÞ:3:0,1.7907\r
+forums:3:0,1.7907\r
+¥á¥ë:4:0,1.9842\r
+´ê¤¤¿½:3:0,1.7907\r
+½¸¤á¤Þ¤·¤¿:4:0,1.9842\r
+URL+http:9:0,2.1827\r
+celebrex:3:0,1.7907\r
+¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î:7:2.1826,0\r
+error:3:1.7907,0\r
+²ñ¤¦:3:0,1.7907\r
+¼ÁÌä:8:2.1826,0\r
+°ì½ï:11:0,2.1828\r
+¶¯À©Åª¤Ë:3:1.7907,0\r
+http+pure:5:0,2.1825\r
+¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸:4:0,1.7907\r
+¸«¤¿¿Í:3:0,1.7907\r
+¾Êά:3:1.7907,0\r
+ÃΤé¤Ê¤¤:5:0,2.1825\r
+slot:4:0,1.9842\r
+¥Ú¡¼¥¸¤Ë:10:2.1827,0\r
+´°Á´ÌµÎÁ¤Î:4:0,1.9842\r
+wiki¤Î:4:1.9842,0\r
+ÃËÀ­¤Î:12:0,2.1828\r
+½Ð²ñ¤¨¤¿:4:0,1.9842\r
+¿ÍºÊ+½Ï½÷:4:0,1.9842\r
+ÁÇÀ²:5:1.7907,0\r
+Á°¤Ë:3:1.7907,0\r
+html+buy:3:0,1.7907\r
+¥ö·î:8:0,2.1826\r
+À¤³¦:3:0,1.7907\r
+¥ê¥¹¥È¤ò:3:1.7907,0\r
+¼Ì¿¿:11:0,2.1828\r
+ñÙ¤µ¤ì¤¿¤È:3:0,1.7907\r
+method:3:1.7907,0\r
+ÁÛÁü:4:0,1.9842\r
+ȽÄê:3:1.7907,0\r
+µ­½Ò:10:2.1827,0\r
+µ¹¤·¤¯¤ª:8:0,2.1826\r
+¥ì¥¹:6:0,2.1825\r
+½ñ¤­´¹:13:2.1829,0\r
+¥Ý¥¤¥ó¥È:6:0,2.1826\r
+Íè¤Æ²¼:3:0,1.7907\r
+ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë:3:1.7907,0\r
+½÷À­Ã£¤¬:3:0,1.7907\r
+²ÄǽÀ­:5:1.9842,0\r
+¥ö·î¤Ç:3:0,1.7907\r
+core:5:2.1825,0\r
+¸å¤Ï:5:0,1.7907\r
+ÀßÄê¤ò:4:1.9842,0\r
+up+the:4:0,1.9842\r
+Êý¤Ë:6:0,2.1825\r
+¹½¤¤¤Þ¤»¤ó:4:0,1.7907\r
+´¶¤¸¤Ç:6:0,1.9842\r
+¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï:7:2.1826,0\r
+¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é:4:0,1.9842\r
+serebu+final+love:16:0,2.1830\r
+ɬÍ×:27:2.1833,0\r
+levitra:3:0,1.7907\r
+web+fc2+com:5:0,2.1825\r
+final+love:25:0,2.1833\r
+irete+info+ia03kh11:3:0,1.7907\r
+¥Ñ¥½¥³¥ó:3:0,1.7907\r
+¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï:3:1.7907,0\r
+½èÍý¤ò:3:1.7907,0\r
+ÉáÄ̤Î:6:0,2.1825\r
+¥µ¥¤¥È¤Ç:7:0,2.1826\r
+lib+Wiki+pm:3:1.7907,0\r
+º£Ç¯:3:0,1.7907\r
+¿¦¶È:3:0,1.7907\r
+ľÀÜ:6:1.9842,0\r
+users:5:0,2.1825\r
+ÅÙ¤Ë:3:1.7907,0\r
+°ÂÄêÈǤÎ:3:1.7907,0\r
+¼«Ê¬¤¬:6:0,2.1825\r
+melkko+net:4:0,1.9842\r
+»×¤¤¤Þ¤¹¤¬:11:2.1827,0\r
+vboya+h:3:0,1.7907\r
+Ãæ+Ì£:3:0,1.7907\r
+results:3:0,1.7907\r
+Êý¤¬:11:0,2.1827\r
+Parser:3:1.7907,0\r
+¥Ð¥°¥È¥é¥Ã¥¯:3:1.7907,0\r
+½Ð²ñ¤¤¤òµá:11:0,2.1828\r
+quizilla:3:0,1.7907\r
+Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤:4:0,1.9842\r
+¿¤¤¤È:5:0,1.7907\r
+category:6:2.1826,0\r
+¥Õ¥ê¡¼¥á¡¼¥ë:3:0,1.7907\r
+²òÅà:3:1.7907,0\r
+ËèÆü:9:0,2.1827\r
+from:4:0,1.9842\r
+¥¿¥°ÁÞÆþ¥×¥é¥°¥¤¥ó:3:1.7907,0\r
+vlzh+com:12:0,2.1828\r
+ÌܤÇ:3:0,1.7907\r
+Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï:3:0,1.7907\r
+ÊüÂê:8:0,2.1826\r
+½Ð¤¹:4:0,1.7907\r
+fswiki+poi:5:2.1825,0\r
+¾ò·ï:4:0,1.7907\r
+¥³¥³http:3:0,1.7907\r
+600:3:0,1.7907\r
+º£Æü:8:0,2.1826\r
+Internal+Server:3:1.7907,0\r
+1¹Ô:3:1.7907,0\r
+Íßµá¤òËþ:3:0,1.7907\r
+¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ:3:0,1.7907\r
+FSwiki:4:1.9842,0\r
+¥µ¡¼¥Ð¤Ë:3:1.7907,0\r
+½Ð²ñ¤¨¤ë:3:0,1.7907\r
+¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë:4:1.9842,0\r
+href+http+members:5:0,2.1825\r
+»ÒWiki:5:2.1825,0\r
+FSWiki:25:2.1833,0\r
+blackjack:3:0,1.7907\r
+̾Á°:7:2.1825,0\r
+http+blog:3:0,1.7907\r
+´°Á´ÌµÎÁ:25:0,2.1833\r
+idea:3:0,1.7907\r
+¥À¥á:7:2.1826,0\r
+´üÂÔ:6:0,1.9842\r
+ºÇ¶á:16:0,2.1829\r
+ľÀܽ÷À­:3:0,1.7907\r
+ÊÔ½¸¤Î:3:1.7907,0\r
+´õ˾:12:0,2.1828\r
+¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò:17:2.1830,0\r
+ath:6:0,2.1826\r
+href+http+vboya:3:0,1.7907\r
+http+serebu:27:0,2.1834\r
+¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼:6:0,2.1826\r
+Software:5:2.1825,0\r
+attach:6:2.1825,0\r
+;¤ê:3:0,1.7907\r
+ÃËÀ­¤â:5:0,2.1825\r
+̵ÂÌ:5:0,2.1825\r
+¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò:7:2.1826,0\r
+com+bc:5:0,2.1825\r
+À§È󻲲ò¼¤µ¤¤http:3:0,1.7907\r
+¥Ú¡¼¥¸¤¬É½¼¨:6:2.1825,0\r
+¥Ç¡¼¥È:4:0,1.9842\r
+¿®ÍÑÂè°ì:3:0,1.7907\r
+ultram+order+ultram:3:0,1.7907\r
+all:9:0,2.1827\r
+Á´¤Æ̵ÎÁ:5:0,2.1825\r
+Àµ¤·¤¯:7:2.1826,0\r
+±¿±Ä:7:0,2.1826\r
+Åö¥µ¥¤¥È¤Ï:7:0,2.1826\r
+s1+freexy:4:0,1.9842\r
+pure:11:0,2.1828\r
+¥³¥Á¥é¤«¤é:3:0,1.7907\r
+online+url+a:5:0,2.1825\r
+m+_+_:3:1.7907,0\r
+¥á¥Ë¥å¡¼:5:1.9842,0\r
+docs:3:1.7907,0\r
+hart+com:5:0,2.1825\r
+¥³¥á¥ó¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó:5:2.1825,0\r
+¥³¥á¥ó¥È¤ò:5:2.1825,0\r
+¶â»ý¤Á¤Î:3:0,1.7907\r
+½µ1:3:0,1.7907\r
+¥¨¥Ã¥Á¤Ê:5:0,2.1825\r
+¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»È:5:2.1825,0\r
+com+users:5:0,2.1825\r
+¾ðÊó¤ò:7:0,2.1825\r
+¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò²þ¤:3:1.7907,0\r
+ÏÃÂê:5:0,2.1825\r
+¸ÄÊÌ:3:1.7907,0\r
+¥Ö¥é¥¦¥¶:5:2.1825,0\r
+½÷¤Ï:3:0,1.7907\r
+»Ò¤«¤é¥¬¥ó¥¬¥ó:3:0,1.7907\r
+locate+object+method:3:1.7907,0\r
+Áª¤Ö:3:0,1.7907\r
+http+sky:5:0,2.1825\r
+You:5:0,1.9842\r
+µ¤»ý:11:0,2.1828\r
+´õ˾¤Î½÷À­:3:0,1.7907\r
+ÊÔ½¸:16:2.1830,0\r
+»ØÄê:23:2.1833,0\r
+perfections:3:0,1.7907\r
+³Æ¥Ú¡¼¥¸:5:2.1825,0\r
+wiki+cgi+page:4:1.9842,0\r
+½÷À­¾Ò²ð¥µ¡¼¥¯¥ë:3:0,1.7907\r
+buy+phentermine+url:4:0,1.9842\r
+EditPage+pm:3:1.7907,0\r
+the+good:3:0,1.7907\r
+ºÐ¤Ç:3:0,1.7907\r
+phentermine+a+http:4:0,1.9842\r
+Î㤨¤Ð:6:1.9842,0\r
+»ÄÇ°:7:2.1826,0\r
+young+teens:3:0,1.7907\r
+ÁȤ߹þ:4:1.9842,0\r
+pure+final+love:5:0,2.1825\r
+·Ç¼¨ÈĤË:4:0,1.7907\r
+µá¤á:3:0,1.7907\r
+½¸¤á¤Þ¤·¤¿ÌµÎÁ:3:0,1.7907\r
+Session:3:1.7907,0\r
+´Êñ¤Ê:7:2.1825,0\r
+utfk:3:0,1.7907\r
+¾õÂÖ:7:2.1825,0\r
+¼Ì¿¿¤ò:3:0,1.7907\r
+´°Á´ÌµÎÁ¤Ç:6:0,2.1826\r
+http+cb402:6:0,2.1826\r
+www+quizilla+com:3:0,1.7907\r
+net+a9:5:0,2.1825\r
+°ìÈÖ:5:0,2.1825\r
+world:4:0,1.9842\r
+this+url:3:0,1.7907\r
+very:4:0,1.9842\r
+1¿Í:3:0,1.7907\r
+¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò:3:1.7907,0\r
+xanax:3:0,1.7907\r
+store:3:0,1.7907\r
+¥³¥ó:3:0,1.7907\r
+FrontPage:6:2.1826,0\r
+¥ä¥ê¥Þ¥ó¤Á¤ã¤ó¤Þ¤Ç:3:0,1.7907\r
+¿·µ¬:3:0,1.7907\r
+2¤ò:5:2.1825,0\r
+½ñ¤­:27:2.1833,0\r
+ƱÍÍ:12:2.1828,0\r
+http+members:5:0,2.1825\r
+´õ˾¤Î:4:0,1.9842\r
+comment:10:2.1827,0\r
+¸¢¸Â:3:1.7907,0\r
+¥Ú¡¼¥¸¤ò:21:2.1831,0\r
+ºòÆü¤ä:3:1.7907,0\r
+ÉÕ¤­:15:0,2.1829\r
+config:5:2.1825,0\r
+¥Á¥§¥Ã¥¯:13:2.1828,0\r
+º£·î:6:0,2.1826\r
+Èà½÷:6:0,2.1826\r
+µ¤ÉÕ:3:1.7907,0\r
+̾¤Î:3:1.7907,0\r
+http+pure+final:5:0,2.1825\r
+¶ñÂÎŪ:4:1.9842,0\r
+sexfriend+club+net:4:0,1.9842\r
+Âθ³:6:0,2.1826\r
+BBS¥µ¥Ý¡¼¥È·Ç¼¨ÈÄ:6:2.1826,0\r
+´Ö¤Ë:5:0,1.7907\r
+Ʊº­:4:1.9842,0\r
+business:3:0,1.7907\r
+Åö¥µ¥¤¥È:15:0,2.1829\r
+Ê£¿ô¹Ô¥×¥é¥°¥¤¥ó:4:1.9842,0\r
+°ìÀÚ:5:0,2.1825\r
+½÷À­¤¬:15:0,2.1829\r
+´ÁÊýÌô+ÀºÎϺÞ+Õ»Ìô:3:0,1.7907\r
+biz+cas:11:0,2.1828\r
+³Ø½¬:3:1.7907,0\r
+Í·¤Ó¤Ë:7:0,2.1826\r
+»²²Ã¼Ô:3:0,1.7907\r
+href+http+volny:3:0,1.7907\r
+setup:7:2.1826,0\r
+½÷À­¾Ò²ð:3:0,1.7907\r
+users+phentermine:3:0,1.7907\r
+ÉÔ°Â:4:0,1.7907\r
+²þ¤:6:2.1826,0\r
+ºÇ½é¤«¤é:4:1.9842,0\r
+½Ï½÷:7:0,2.1826\r
+ºîÀ®:27:2.1833,0\r
+adderall:4:0,1.9842\r
+¶â¤ò²Ô:6:0,2.1826\r
+¿È¤ò:3:0,1.7907\r
+h+fc2+com:4:0,1.9842\r
+Æü¤Ë:4:0,1.7907\r
+²Ô¤°:4:0,1.9842\r
+¥Ú¡¼¥¸¤Ï:3:1.7907,0\r
+µ¡Ç½¤¬:4:1.9842,0\r
+THE:3:0,1.7907\r
+picture:3:0,1.7907\r
+¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤ì¤Ð:3:0,1.7907\r
+quizilla+com+users:3:0,1.7907\r
+Éôʬ:12:2.1828,0\r
+¥µ¡¼¥Ð:11:2.1827,0\r
+¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×:3:0,1.7907\r
+¸¶°ø:12:2.1828,0\r
+½Ð¤Þ¤¹:6:2.1826,0\r
+¥­¡¼¥ï¡¼¥É:3:1.7907,0\r
+¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬:5:1.9842,0\r
+a10:3:0,1.7907\r
+PDF¤Ë¤Ï:3:1.7907,0\r
+¥¢¥¯¥·¥ç¥ó:3:1.7907,0\r
+include¥×¥é¥°¥¤¥ó:4:1.9842,0\r
+ËͤÏ:4:0,1.7907\r
+¥»¥Ã¥·¥ç¥ó:3:1.7907,0\r
+¥µ¡¼¥Ó¥¹:4:0,1.9842\r
+http+serebu+biz:11:0,2.1828\r
+ÃËÀ­¤ò:4:0,1.9842\r
+done:4:0,1.9842\r
+°ìÅÙ+»ä:3:0,1.7907\r
+¿½¤·¾å:3:0,1.7907\r
+ne+jp:4:0,1.7907\r
+½ñ¼°:5:2.1825,0\r
+´°Á´¤Ë:3:0,1.7907\r
+°ÂÄêÈÇ:4:1.9842,0\r
+Ê罸Ãæ:4:0,1.9842\r
+µÕ¤Ë:4:0,1.7907\r
+com+buy:3:0,1.7907\r
+ºÇ¿·¤Î:5:1.9842,0\r
+Hi+my:3:0,1.7907\r
+µá¤á¤Æ¤ë:3:0,1.7907\r
+ÃËÀ­¤â½÷À­:3:0,1.7907\r
+http+vboya+h:3:0,1.7907\r
+¶â¤ò:14:0,2.1829\r
+»þ´Ö:25:0,2.1833\r
+Á´°÷:3:0,1.7907\r
+;¤ê¥¨¥Ã¥Á:3:0,1.7907\r
+Îø¿Íõ:3:0,1.7907\r
+CGI2:3:1.7907,0\r
+Ê£¿ô¤Î:5:1.9842,0\r
+serebu+biz+cas:11:0,2.1828\r
+¥í¥°:6:2.1826,0\r
+ultram+a:3:0,1.7907\r
+¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò:4:0,1.9842\r
+¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹:4:0,1.9842\r
+¥Ç¡¼¥¿:6:2.1826,0\r
+like+this:4:0,1.9842\r
+²þÎÉ:3:1.7907,0\r
+³ä¤êÀÚ:16:0,2.1830\r
+½÷À­¤Ï:7:0,2.1826\r
+¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î:6:2.1826,0\r
+phentermine+online+a:5:0,2.1825\r
+Õ»Ìô¥À¥¤¥¨¥Ã¥È:5:0,2.1825\r
+url:13:0,2.1829\r
+irete:4:0,1.9842\r
+¾¤Ë:4:1.7907,0\r
+¥µ¥¤¥È¤òÄÌ:3:0,1.7907\r
+sky+hart+com:5:0,2.1825\r
+¥ä¥Ð:3:0,1.7907\r
+ÎÁ¶â¤Ï:4:0,1.9842\r
+furniture:3:0,1.7907\r
+div:3:1.7907,0\r
+Ëè¤Ë:5:1.9842,0\r
+can:5:0,2.1825\r
+http+www+ok3e:3:0,1.7907\r
+¥¬¥ó¥¬¥ó:3:0,1.7907\r
+5+6¤Ç:3:1.7907,0\r
+BBS:11:2.1827,0\r
+ƳÆþ:6:2.1825,0\r
+Thanks+http:6:0,2.1826\r
+¥µ¡¼¥¯¥ë:9:0,2.1827\r
+¥×¥é¥°¥¤¥ó¤¬:8:2.1826,0\r
+¶õÇò:3:1.7907,0\r
+¥µ¥¤¥È¤ò:14:0,2.1829\r
+°Â¿´¤·¤Æ¤´:7:0,2.1826\r
+³Î¼Â:9:0,2.1827\r
+Footer¤Ë:5:2.1825,0\r
+¿ÍºÊ¤¬:3:0,1.7907\r
+Íð¸ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼:6:0,2.1826\r
+¥½¡¼¥¹¤Î:3:1.7907,0\r
+·ÀÌó:4:0,1.9842\r
+site:34:0,2.1837\r
+cheap+phentermine:4:0,1.9842\r
+Thank:4:0,1.9842\r
+cialis:6:0,2.1826\r
+3+html+http:3:0,1.7907\r
+Google:3:1.7907,0\r
+quote:3:0,1.7907\r
+°ìÈÌ:4:1.9842,0\r
+¿Í½¸:3:0,1.7907\r
+6¤Ë:3:1.7907,0\r
+²Ä°¦¤¤:4:0,1.9842\r
+µ¤¤Î:3:0,1.7907\r
+¥Ï¥á:5:0,2.1825\r
+¥Í¥Ã¥È:4:0,1.9842\r
+¼¡¤Î:4:0,1.7907\r
+¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò:13:2.1829,0\r
+ľ¥¢¥É:3:0,1.7907\r
+¥Ú¡¼¥¸Ì¾¤ò:3:1.7907,0\r
+¹â¤¤:5:0,2.1825\r
+ath+cx+serebu:4:0,1.9842\r
+will:4:0,1.9842\r
+here:3:0,1.7907\r
+»²²Ã:11:0,2.1828\r
+the+good+work:3:0,1.7907\r
+htm´ÁÊýÌô:3:0,1.7907\r
+design+http:3:0,1.7907\r
+¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©:3:0,1.7907\r
+¼ê½ç:4:1.7907,0\r
+Í¥Îɽвñ¤¤·Ï:3:0,1.7907\r
+sblog:5:0,2.1825\r
+¸¡Æ¤:5:2.1825,0\r
+A+A+href:5:0,2.1825\r
+ÀÚ¤ê:5:0,2.1825\r
+¾¯¤Ê¤¤:5:0,1.9842\r
+²èÁü¤Î:3:1.7907,0\r
+¿¼¤¤:3:0,1.7907\r
+½÷À­¤È:5:0,2.1825\r
+Keep+up+the:3:0,1.7907\r
+»ö¤¬½ÐÍè:4:0,1.9842\r
+¸ß¤¤:4:0,1.9842\r
+´Ø·¸¤òµá:4:0,1.9842\r
+http+fswiki:5:2.1825,0\r
+¾ì¹ç¤Ë:12:2.1828,0\r
+site+Thanks+http:6:0,2.1826\r
+¿Í½¸¤á¤¿Íð¸ò:3:0,1.7907\r
+teens:3:0,1.7907\r
+²á¤´¤·:3:0,1.7907\r
+FAQ:5:2.1825,0\r
+Í­¸ú:8:2.1826,0\r
+¼ñÌ£:3:0,1.7907\r
+Ⱦ¿®È¾µ¿:4:0,1.9842\r
+»þ´Ö¤ò²á:3:0,1.7907\r
+See:3:0,1.7907\r
+´ÉÍý¼Ô¤Ë:3:1.7907,0\r
+»ö¤¬:5:0,2.1825\r
+µ­½Ò¤ò:3:1.7907,0\r
+´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â:3:1.7907,0\r
+ÈÎÇä:3:0,1.7907\r
+¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï:3:1.7907,0\r
+via+package+Wiki:3:1.7907,0\r
+plugin:27:2.1834,0\r
+ÌÜ»Ø:3:0,1.7907\r
+wiki+wiki+cgi:5:2.1825,0\r
+website:9:0,2.1827\r
+ok3e:3:0,1.7907\r
+with+Perl5:3:1.7907,0\r
+NobodyExplorer:3:1.7907,0\r
+40Âå:3:0,1.7907\r
+¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½Ð:3:1.7907,0\r
+¾åµ­:8:2.1826,0\r
+¼ê½ç¤ò:3:1.7907,0\r
+ÍßµáÉÔËþ:3:0,1.7907\r
+ÀäÂÐ:6:0,2.1825\r
+blog:5:0,1.9842\r
+¼ê¿ô:4:1.7907,0\r
+ÃçÎÉ:6:0,2.1826\r
+²¼¤µ¤¤¤Í:4:0,1.9842\r
+phentermine+url+a:4:0,1.9842\r
+¥á¥½¥Ã¥É:5:2.1825,0\r
+Íßµá:4:0,1.9842\r
+¸Ä¿ÍŪ:6:0,1.9842\r
+URL+http+www:7:0,2.1826\r
+¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë:13:2.1829,0\r
+ºÇ¸å:5:1.9842,0\r
+´ò¤·¤¤¤Ç¤¹:4:0,1.7907\r
+¸¡º÷¤·¤Æ²¼:3:0,1.7907\r
+EditPage:3:1.7907,0\r
+²Õ½ê:4:0,1.7907\r
+½÷»Ò¹»À¸:3:0,1.7907\r
+like+this+url:3:0,1.7907\r
+»ÅÁÈ:5:2.1825,0\r
+club+net:4:0,1.9842\r
+½Ð²ñ¤¤¤¬:5:0,2.1825\r
+www+ok3e:3:0,1.7907\r
+ÌÌÅÝ:5:2.1825,0\r
+´¶ÁÛ:4:0,1.7907\r
+¥Õ¥©¥ë¥À:3:1.7907,0\r
+FSWiki¤ò:8:2.1826,0\r
+for+you:3:0,1.7907\r
+ÁÇŨ¤Ê½÷À­:4:0,1.9842\r
+ºÎÍÑ:3:0,1.7907\r
+»ØÄꤷ¤¿:3:1.7907,0\r
+ÆÍÁ³¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó:3:0,1.7907\r
+ath+cx:6:0,2.1826\r
+¥×¥é¥°¥¤¥ó¤â:3:1.7907,0\r
+°Ê²¼¤Î:13:2.1828,0\r
+Error:5:2.1825,0\r
+Êý¤â:3:0,1.7907\r
+¼Â¹Ô:7:2.1826,0\r
+name:5:1.7907,0\r
+ËÜÅö¤Ë½Ð²ñ:3:0,1.7907\r
+»Ò¶¡:4:0,1.9842\r
+a+http:13:0,2.1829\r
+µ¡Ç½¤ò:9:2.1827,0\r
+´Ø¤·¤Æ¤Ï:4:1.7907,0\r
+¸¡º÷¤·¤Æ:3:0,1.7907\r
+net½Ð²ñ:3:0,1.7907\r
+¥×¥é¥°¥¤¥ó:60:2.1848,1.2337\r
+ÃΤ餻:3:0,1.7907\r
+»ÈÍѤ·¤¿:5:2.1825,0\r
+html+http+www:3:0,1.7907\r
+¶¦Í­:5:2.1825,0\r
+ÃíÌÜ:3:0,1.7907\r
+fswiki+poi+jp:5:2.1825,0\r
+love+net:25:0,2.1833\r
+lycos+co:5:0,2.1825\r
+sendmail:4:1.9842,0\r
+Install:7:2.1826,0\r
+http+www+nnili:3:0,1.7907\r
+wiki+wiki:5:2.1825,0\r
+»î¤·:4:0,1.9842\r
+ÊÖ»ö¤¬:3:0,1.7907\r
+fc2+com:9:0,2.1827\r
+ÀëÅÁ:6:0,2.1826\r
+chown:3:1.7907,0\r
+̾¤Ë:3:1.7907,0\r
+28ºÐ:5:0,2.1825\r
+nice:9:0,2.1827\r
+ɽ¼¨¤¬:3:1.7907,0\r
+³§ÍͤË:3:0,1.7907\r
+cgi+bin:6:1.9842,0\r
+¶â»ý:4:0,1.9842\r
+Á´Á³:3:0,1.7907\r
+ÉÔËþ:6:0,2.1826\r
+»Ô¾ì:3:0,1.7907\r
+ÉáÃÊ:4:0,1.9842\r
+¼«Ëý:3:0,1.7907\r
+html+a:3:0,1.7907\r
+Âç¿Í:11:0,2.1828\r
+¼ê´Ö:5:2.1825,0\r
+ÊüÂê+¼Ì¥á:4:0,1.9842\r
+°ú¿ô:3:1.7907,0\r
+ñÙ¤µ¤ì¤¿¤È»×:3:0,1.7907\r
+0¤Ç:3:1.7907,0\r
+½Ð²ñ¤¤:31:0,2.1836\r
+¹ç¤¤:4:0,1.9842\r
+¥¢¥½¥³:7:0,2.1826\r
+¶½Ì£¤¬¤¢¤ì¤Ð:3:0,1.7907\r
+¥»¥Õ¥ìÊ罸Ãæ:3:0,1.7907\r
+order+ultram:3:0,1.7907\r
+Ï¢Íí²¼¤µ¤¤:5:0,2.1825\r
+ÊýË¡:24:2.1832,0\r
+¾¯¤·:8:2.1825,1.7907\r
+ÄɲÃ:22:2.1831,1.7907\r
+net:78:1.2337,2.1855\r
+ɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó:3:1.7907,0\r
+ÊüÂê+¼Ì:4:0,1.9842\r
+cgimembera+org:3:0,1.7907\r
+ÉÔ­:3:1.7907,0\r
+¥Æ¥¹¥È:4:1.9842,0\r
+hart:5:0,2.1825\r
+½÷À­Ã£¤¬³ä:3:0,1.7907\r
+A+A:5:0,2.1825\r
+are:5:0,2.1825\r
+jp+wiki+cgi:5:2.1825,0\r
+HTML:11:2.1828,0\r
+ÍøÍѲ¼:3:0,1.7907\r
+Ãæ¤Ë:9:2.1826,0\r
+½÷À­¤¬ÃËÀ­:3:0,1.7907\r
+³«È¯ÈǤÎ:3:1.7907,0\r
+Very:8:0,2.1826\r
+¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ:6:0,1.9842\r
+±þÊç:3:0,1.7907\r
+¥Ö¥é¥ó¥É:6:0,2.1826\r
+¥æ¡¼¥¶:6:2.1826,0\r
+ÁêÅö:4:0,1.9842\r
+·Ï¥µ¥¤¥È¤Î:5:0,2.1825\r
+kotowaru:4:0,1.9842\r
+´°Á´ÌµÎÁ¤À¤«¤é:3:0,1.7907\r
+¥ê¥ó¥¯¤ò:9:2.1827,0\r
+³Î¼Â¤Ë:5:0,2.1825\r
+·Ï¥µ¥¤¥È:13:0,2.1829\r
+¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹:6:2.1826,0\r
+¶Ø»ß:4:1.7907,0\r
+²ò·è:11:2.1827,0\r
+Æ°ºî:18:2.1831,0\r
+´ÁÊýÌô+ÀºÎϺÞ:3:0,1.7907\r
+̾¤ò:6:2.1826,0\r
+Ï¢Íí:11:0,2.1828\r
+yummycats+net+a9:5:0,2.1825\r
+ɽ¼¨¤·¤Þ¤¹:4:1.7907,0\r
+²èÁü¤ò:3:1.7907,0\r
+work:10:0,2.1827\r
+Áª¤Ó:5:0,1.9842\r
+ÉÕ¤­¹ç:15:0,2.1829\r
+ÆÍÁ³:6:0,2.1826\r
+http+volny:3:0,1.7907\r
+File:4:1.9842,0\r
+µ®Êý:20:0,2.1831\r
+²¼¤µ¤¤http:14:0,2.1829\r
+pdf:3:1.7907,0\r
+´ÉÍý²èÌ̤Î:4:1.9842,0\r
+Êý¤Î:4:1.7907,0\r
+º£¤Þ¤Ç:3:0,1.7907\r
+Æâ¤Ë:8:2.1826,0\r
+¸½¾Ý¤¬:3:1.7907,0\r
+¸µ¤Î:4:1.9842,0\r
+½Ð²ñ¤¤¥µ¥¤¥È:5:0,2.1825\r
+¼ç¿Í:7:0,2.1826\r
+·Á¼°¤Ç:4:1.9842,0\r
+Hi+all:3:0,1.7907\r
+30Âå:5:0,2.1825\r
+prescription+a:3:0,1.7907\r
+»²¾È:12:2.1828,0\r
+¿ÍºÊ¤ò:3:0,1.7907\r
+²ñ¤¨¤ë:6:0,2.1826\r
+¥Ú¡¼¥¸¤òºî:4:1.7907,0\r
+¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó:3:0,1.7907\r
+online:20:0,2.1831\r
+¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç:11:2.1828,0\r
+½÷À­¤â:8:0,2.1826\r
+µ¤¤Ë¤Ê¤ë:3:0,1.7907\r
+¾¯¤·¤Ç¤â:3:0,1.7907\r
+a+url+http:4:0,1.9842\r
+Âå¤Î:5:0,2.1825\r
+ÊØÍø:10:2.1827,0\r
+ÈëÌ©¤Î:4:0,1.9842\r
+ºòÆü¤ä°ìºòÆü:3:1.7907,0\r
+ÇÛÃÖ:3:1.7907,0\r
+http+vlzh+com:12:0,2.1828\r
+´¹¤¨¤ë:3:1.7907,0\r
+final+love+net:25:0,2.1833\r
+¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿:3:1.7907,0\r
+ia03kh11:3:0,1.7907\r
+»þ¤ÏËÜÅö:3:0,1.7907\r
+¥µ¡¼¥¯¥ë¤ò:4:0,1.9842\r
+A+href:6:0,2.1826\r
+µö²Ä:4:1.7907,0\r
+ÃËÀ­¤Ë:3:0,1.7907\r
+¥á¥½¥Ã¥É¤ò:3:1.7907,0\r
+»È¤¨¤Ê¤¤:3:1.7907,0\r
+cgimembera:3:0,1.7907\r
+µ®Êý¤Ë:3:0,1.7907\r
+pm+line:5:2.1825,0\r
+¥¿¥¤¥È¥ë:3:1.7907,0\r
+»ö¤ò:4:0,1.7907\r
+¥³¥Ô¥Ú:4:0,1.9842\r
+¾ÜºÙ¤Ï:6:0,2.1825\r
+ÆùËÀ:3:0,1.7907\r
+ËÜÂÎ:3:1.7907,0\r
+åºÎï¤Ê:3:0,1.7907\r
+̵ÎÁ:38:0,2.1838\r
+FSWiki3+5:4:1.9842,0\r
+index+html:5:0,2.1825\r
+the+site:3:0,1.7907\r
+Ãæ¿È:4:1.9842,0\r
+Àڤä¿:7:0,2.1826\r
+¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼:5:0,2.1825\r
+ËÜÅö¤Ë:14:0,2.1829\r
+¾åµ­¤Î:4:1.9842,0\r
+»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë:5:2.1825,0\r
+½÷À­²ñ°÷ÍÍ:4:0,1.9842\r
+html+phentermine:5:0,2.1825\r
+lycos+co+uk:5:0,2.1825\r
+Ʊ¤¸¥¨¥é¡¼:4:1.9842,0\r
+À§È󻲲ò¼:3:0,1.7907\r
+Server+Error:3:1.7907,0\r
+ºÐ¤Î:4:0,1.9842\r
+¥Ð¥¤¥Ö:3:0,1.7907\r
+¾å¤²¤Þ¤¹:6:0,2.1825\r
+ÀºÎϺÞ:4:0,1.9842\r
+Í÷²¼¤µ¤¤http:3:0,1.7907\r
+http+utfk:3:0,1.7907\r
+Í·¤Ó¤ËÍè:5:0,2.1825\r
+½¼¼Â:4:0,1.7907\r
+look:7:0,2.1826\r
+action:3:1.7907,0\r
+µ¹¤·¤¯¤ª´ê:8:0,2.1826\r
+ǧ¼±:3:1.7907,0\r
+Í­Æñ:3:0,1.7907\r
+º£·î¤Î:3:0,1.7907\r
+online+http:4:0,1.9842\r
+µ®Êý¤Î:8:0,2.1826\r
+¶â¤¬:5:0,2.1825\r
+mad+buttobi:4:0,1.9842\r
+¥Û¥Æ¥ë:4:0,1.9842\r
+FreeStyleWiki3:3:1.7907,0\r
+Èà»á:7:0,2.1826\r
+¶µ¤¨:3:0,1.7907\r
+¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£:5:2.1825,0\r
+µÕ±ç½õ:6:0,2.1826\r
+video:3:0,1.7907\r
+»î¤·¤Æ¤ß¤Æ:4:0,1.7907\r
+Æɤ߹þ:3:1.7907,0\r
+ÁÞÆþ:6:2.1826,0\r
+Sex:3:0,1.7907\r
+´Ä¶­ÀßÄê:3:1.7907,0\r
+°Ê³°:6:2.1825,0\r
+text:3:1.7907,0\r
+href+http+www:17:0,2.1830\r
+´Êñ¤Ë¤ª:3:0,1.7907\r
+erectile+dysfunction:3:0,1.7907\r
+¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í:3:1.7907,0\r
+¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê:23:2.1833,0\r
+¶¯À©Åª:3:1.7907,0\r
+½ñ¼°¤ò:3:1.7907,0\r
+cb402+ath+cx:6:0,2.1826\r
+¤É¤¦¤ä¤é:3:1.7907,0\r
+site+Thanks:6:0,2.1826\r
+¿Íµ¤¤Î:3:0,1.7907\r
+A+href+http:6:0,2.1826\r
+°ìÉô:4:1.9842,0\r
+Prescription:3:0,1.7907\r
+¾Ðhttp:3:0,1.7907\r
+´ê¤¤Ã×:6:0,2.1825\r
+¾¤Ç¤Ï:3:0,1.7907\r
+setup+dat:6:2.1826,0\r
+htm:8:0,2.1826\r
+¥Ú¡¼¥¸Ì¾:6:2.1826,0\r
+µá¤á¤ë:8:0,2.1826\r
+¥µ¥Ý¡¼¥È·Ç¼¨ÈÄ:7:2.1826,0\r
+cas:11:0,2.1828\r
+Unix:3:1.7907,0\r
+deai:3:0,1.7907\r
+Cookie:3:1.7907,0\r
+Æ°²è:7:0,2.1826\r
+ÊÙ¶¯:4:1.7907,0\r
+Âç¾æÉ×:5:1.9842,0\r
+¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É:4:1.9842,0\r
+serebu+biz:11:0,2.1828\r
+»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤«:3:0,1.7907\r
+¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹:11:0,2.1828\r
+½ÐÎϤ¹¤ë:3:1.7907,0\r
+¥×¥í¥Ð¥¤¥À:3:1.7907,0\r
+BBS¥µ¥Ý¡¼¥È:6:2.1826,0\r
+´¶³Ð:3:0,1.7907\r
+½é¿´¼Ô:7:0,2.1825\r
+·Á¼°:8:2.1826,0\r
+Super:3:0,1.7907\r
+²¡¤¹¤È:4:1.9842,0\r
+¥¹¥Ú¡¼¥¹:7:2.1826,0\r
+»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë:3:1.7907,0\r
+¼Â¸½:4:1.9842,0\r
+page:10:2.1827,0\r
+phentermine+a:8:0,2.1826\r
+½÷¤Î»Ò:5:0,2.1825\r
+¼ÂºÝ¤Î:4:1.7907,0\r
+´í¸±:4:1.7907,0\r
+µ¡Ç½:19:2.1831,0\r
+phentermine:9:0,2.1827\r
+uk+kotowaru:4:0,1.9842\r
+more:6:0,2.1825\r
+¥â¡¼¥É¤ò:3:1.7907,0\r
+²ñ°÷:5:0,2.1825\r
+uk+kotowaruÅê¹ÆµñÈÝ:4:0,1.9842\r
+ÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹http:3:0,1.7907\r
+tramadol:5:0,2.1825\r
+°À­:5:2.1825,0\r
+¥³¥¢:3:1.7907,0\r
+poi+jp+wiki:5:2.1825,0\r
+¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È:4:1.9842,0\r
+cx+serebu:4:0,1.9842\r
+than:4:0,1.9842\r
+»È¤¦:6:2.1825,0\r
+¹ç¤¦:7:0,2.1826\r
+·î¤Ç:4:0,1.9842\r
+include:7:2.1826,0\r
+õ¤·¤Î:3:0,1.7907\r
+½¸¤Þ¤ê:4:0,1.9842\r
+¸«½Ð:5:2.1825,0\r
+¥Þ¥¸:4:0,1.9842\r
+À­¤Î:3:0,1.7907\r
+¦¤Ç:5:2.1825,0\r
+¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È:4:0,1.9842\r
+online+html:4:0,1.9842\r
+¼ã¤¤:3:0,1.7907\r
+ultram:3:0,1.7907\r
+buy+phentermine+a:5:0,2.1825\r
+old:4:0,1.9842\r
+¿ÈÂÎ:8:0,2.1826\r
+ÁÇŨ¤Ê:19:0,2.1831\r
+¾Ü¤·¤¯¤Ï:11:0,2.1827\r
+URL¤ò:4:1.7907,0\r
+HTML¥¿¥°ÁÞÆþ:4:1.9842,0\r
+·ÈÂÓ¤Î:3:0,1.7907\r
+À¸³è:6:0,2.1826\r
+ÊÌÁë¤Ç:3:1.7907,0\r
+ºÇ¶á¤Ç¤Ï:3:0,1.7907\r
+Util:3:1.7907,0\r
+À©¸Â:8:2.1826,0\r
+¥á¥ëͧ:3:0,1.7907\r
+object:4:1.9842,0\r
+Ëܵ¤:3:0,1.7907\r
+ÅÔ¹ç:4:0,1.9842\r
+¥½¡¼¥¹¤ò¸«:3:1.7907,0\r
+tmpl:7:2.1826,0\r
+ÃÖ´¹:3:1.7907,0\r
+¥á¡¼¥ë¤Î:5:0,1.9842\r
+melkko:4:0,1.9842\r
+Åê¹ÆµñÈÝ:5:0,2.1825\r
+ÍÆ»Ñ:3:0,1.7907\r
+ÁêÃÌ:4:0,1.7907\r
+¿Í¤Ï:10:0,2.1827\r
+lycos:5:0,2.1825\r
+Æ°¤­¤Þ¤·¤¿:4:1.9842,0\r
+»È¤Ã¤Æ:4:1.9842,0\r
+url+http+www:6:0,2.1826\r
+Í÷²¼¤µ¤¤:8:0,2.1826\r
+poi:6:2.1826,0\r
+ÂԤäƤޤ¹http:3:0,1.7907\r
+Ëä¤á¹þ:3:1.7907,0\r
+º£¸å¤â:3:0,1.7907\r
+»Ùʧ¤¤¤·¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
+http+www+quizilla:3:0,1.7907\r
+umask:3:1.7907,0\r
+ÌÂÏÇ:5:1.7907,0\r
+up+to:3:0,1.7907\r
+»É·ã¤ò:3:0,1.7907\r
+CVS:3:1.7907,0\r
+http+cb402+ath:6:0,2.1826\r
+ÍͤÊ:5:0,1.7907\r
+¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ï:4:1.9842,0\r
+Hello:9:0,2.1827\r
+¥³¡¼¥É:4:1.9842,0\r
+Ëä¤á:3:1.7907,0\r
+¥¹¥ì:4:0,1.9842\r
+sky:6:0,2.1826\r
+²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿:5:2.1825,0\r
+¶µ¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
+1¥Ú¡¼¥¸:3:1.7907,0\r
+html+Buy:3:0,1.7907\r
+ÃËÀ­¤Ï:5:0,2.1825\r
+¿¿·õ:8:0,2.1826\r
+Wiki¤Ë:3:1.7907,0\r
+Í·¤Ó:5:0,2.1825\r
+¿½¤·Ìõ:5:1.7907,0\r
+¼ÂÁõ:11:2.1828,0\r
+¹Ô¤ò:3:1.7907,0\r
+´°Á´:5:0,2.1825\r
+final:25:0,2.1833\r
+Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í:3:0,1.7907\r
+ή½Ð:3:0,1.7907\r
+ºîÀ®¤·:3:1.7907,0\r
+what:3:0,1.7907\r
+¸ß¤¤¤Î:4:0,1.9842\r
+ÉÔÎÑ:5:0,2.1825\r
+root:3:1.7907,0\r
+Ê£¿ô¹Ô:5:2.1825,0\r
+ÂçÃÀ:3:0,1.7907\r
+vboya:3:0,1.7907\r
+²ñ°÷¿ô:3:0,1.7907\r
+the:19:0,2.1830\r
+¾Ü¤·¤¤:7:0,2.1826\r
+Êý¤Ç:4:0,1.7907\r
+package+Wiki:3:1.7907,0\r
+¼«¿®:4:0,1.9842\r
+¥¿¥°¤ò:3:1.7907,0\r
+vlzh:12:0,2.1828\r
+1000:5:0,2.1825\r
+ºòÆü:3:1.7907,0\r
+±ÇÁü:4:0,1.9842\r
+buttobi+net:4:0,1.9842\r
+at+lib:3:1.7907,0\r
+html+url:3:0,1.7907\r
+http+irete:4:0,1.9842\r
+½÷À­¤ÈÃÎ:3:0,1.7907\r
+order+ultram+a:3:0,1.7907\r
+¥¿¥°ÁÞÆþ:4:1.9842,0\r
+µÓÃí:3:1.7907,0\r
+27ºÐ:4:0,1.9842\r
+Ĺʸ:3:1.7907,0\r
+Íߤ·¤¤:5:0,1.9842\r
+¾Ü¤·¤¯¤Ïhttp:4:0,1.9842\r
+¥ä¥ê¥Þ¥ó:3:0,1.7907\r
+¾¡¼ê:5:1.7907,0\r
+http+fswiki+poi:5:2.1825,0\r
+sexfriend+club:4:0,1.9842\r
+url+a:9:0,2.1827\r
+º£¤ä:3:0,1.7907\r
+¥Ú¡¼¥¸¤¬:12:2.1828,0\r
+¥¨¥é¡¼¤¬:12:2.1828,0\r
+Íߤ·¤¤¤Ç¤¹:5:0,1.7907\r
+ref:8:2.1826,0\r
+Í¥ÎÉ:6:0,2.1826\r
+½÷»Ò:3:0,1.7907\r
+¥«¥Æ¥´¥ê̾:3:1.7907,0\r
+È¿±Ç:6:2.1826,0\r
+ÊýË¡¤ò:3:1.7907,0\r
+qdq38:3:0,1.7907\r
+kotowaruÅê¹ÆµñÈÝ:4:0,1.9842\r
+¸À¤¦¤È:3:0,1.7907\r
+good+site:4:0,1.9842\r
+Install+pm:7:2.1826,0\r
+you:19:0,2.1831\r
+¹ç¥³¥ó:3:0,1.7907\r
+»Ï¤á¤Æ:3:0,1.7907\r
+¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òºî:3:1.7907,0\r
+Server:4:1.9842,0\r
+ÂçÊÑÊØÍø:3:1.7907,0\r
+ͽÄê:4:1.7907,0\r
+plugin+core:4:1.9842,0\r
+ñ°Ì:3:1.7907,0\r
+³§ÍÍ:6:0,2.1825\r
+¥¢¥¤¥Ç¥¢:4:1.9842,0\r
+mad+buttobi+net:4:0,1.9842\r
+¸«¤¿ÌÜ:3:0,1.7907\r
+¾¦ÉÊ:6:0,2.1826\r
+ÌäÂ꤬:4:0,1.7907\r
+a+href:46:0,2.1842\r
+¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï:5:0,1.9842\r
+GUCCI:4:0,1.9842\r
+hair:3:0,1.7907\r
+¼è¤ê:10:2.1827,0\r
+for:14:0,2.1829\r
+cheap+phentermine+a:4:0,1.9842\r
+ÂԤäƤޤ¹:6:0,2.1826\r
+¼«Í³:5:0,1.7907\r
+this+url+http:3:0,1.7907\r
+adipex+URL:3:0,1.7907\r
+´ê¤¤:11:0,2.1827\r
+yummycats+net+a10:3:0,1.7907\r
+½ÅÍ×:4:0,1.9842\r
+¥µ¥¤¥È¤ò¤´¾Ò²ð:7:0,2.1826\r
+yummycats:15:0,2.1829\r
+ÃËÀ­:35:0,2.1838\r
+²Ä°¦:4:0,1.9842\r
+Âбþ:20:2.1831,0\r
+¥Ú¡¼¥¸¤Ç:4:1.9842,0\r
+²Ä°¦¤¤»Ò:4:0,1.9842\r
+º£¤Ç¤Ï:3:0,1.7907\r
+http+sexfriend+club:4:0,1.9842\r
+¥­¥ã¥Ã¥·¥å:7:2.1826,0\r
+»Ò¤À¤±¤ò:3:0,1.7907\r
+´ØÏ¢:6:2.1825,0\r
+Í¥ÎÉ¥µ¥¤¥È¤ò:3:0,1.7907\r
+´Ä¶­:11:2.1827,0\r
+Áª¤ÓÊüÂê:4:0,1.9842\r
+best+final:4:0,1.9842\r
+apache:3:1.7907,0\r
+Íè¤Æ:5:0,2.1825\r
+www+nnili:3:0,1.7907\r
+FSWiki3:4:1.9842,0\r
+Êó½·:3:0,1.7907\r
+Áê¼ê:17:0,2.1830\r
+¥¤¥á¡¼¥¸:5:1.7907,0\r
+ÍøÍÑĺ:3:0,1.7907\r
+²È²:3:0,1.7907\r
+ͧã:20:0,2.1831\r
+¶á½ê:6:0,2.1826\r
+¿½¤·:9:1.7907,2.1826\r
+href+http:52:1.2337,2.1845\r
+Ä󶡤ò:3:0,1.7907\r
+˧̅:3:1.7907,0\r
+Members:4:0,1.9842\r
+¥¬¥ó¥¬¥ó¤Î¥ä¥ê¥Þ¥ó:3:0,1.7907\r
+nice+site:7:0,2.1826\r
+·ëº§¤·¤Æ:3:0,1.7907\r
+this:9:0,2.1826\r
+sblog+cz:5:0,2.1825\r
+¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸:3:1.7907,0\r
+»þ¤Ï:5:0,1.9842\r
+Ç¥¿±:3:0,1.7907\r
+°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ:6:0,2.1826\r
+°Â¿´¤·¤Æ:3:0,1.7907\r
+package:3:1.7907,0\r
+volny+cz:3:0,1.7907\r
+ttp:4:0,1.9842\r
+¥Ð¥°¤Ç¤¹:3:1.7907,0\r
+¾Ü¤·¤¤¾ÜºÙ:3:0,1.7907\r
+²¼¤Ë:3:1.7907,0\r
+¥í¥°¥¤¥ó:5:1.9842,0\r
+»þÂå:5:0,2.1825\r
+Ãí°Õ:6:0,1.9842\r
+¸ò´¹:4:0,1.9842\r
+Ç»¸ü:5:0,2.1825\r
+ÂçÀª:5:0,2.1825\r
+ɸ½à:5:2.1825,0\r
+Good:7:0,2.1826\r
+¥µ¥¤¥È¤ò¤´:9:0,2.1827\r
+µ¤·Ú¤Ë:5:0,2.1825\r
+¥«¥Æ¥´¥êÆâ:3:1.7907,0\r
+ʸ»ú:5:2.1825,0\r
+line:9:2.1826,0\r
+»È¤¤:12:2.1827,0\r
+http+sexfriend:4:0,1.9842\r
+ľ¸å:3:1.7907,0\r
+¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó:12:2.1828,0\r
+²ÈÄí:3:0,1.7907\r
+calendar:3:1.7907,0\r
+net+a10:3:0,1.7907\r
+¥ê¥ê¡¼¥¹:11:2.1828,0\r
+Âç¹¥:4:0,1.9842\r
+»²²Ã¼Ô¤Î¼Ì¿¿:3:0,1.7907\r
+°ÕÌ£:8:2.1826,0\r
+Jcode:4:1.9842,0\r
+Íð¸ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë:3:0,1.7907\r
+¼¡Âè:7:0,2.1825\r
+µëÎÁ:3:0,1.7907\r
+online+a:10:0,2.1827\r
+1¤Î:4:1.7907,0\r
+¥¹¥Ñ¥à:4:1.9842,0\r
+»ÈÍÑ:19:2.1830,0\r
+¥ª¥¹¥¹¥á:7:0,2.1826\r
+Ç»¸ü¤Ê:5:0,2.1825\r
+ÍøÍѲ¼¤µ¤¤:3:0,1.7907\r
+Ï¢Íí²¼:5:0,2.1825\r
+½Ð²ñ:44:0,2.1841\r
+members:5:0,2.1825\r
+h+fc2:4:0,1.9842\r
+¥¯¥ê¥Ã¥¯:8:2.1826,0\r
+ͧã¤È:4:0,1.9842\r
+000:5:0,2.1825\r
+·Ð¸³¤Ê¤¤»Ò:3:0,1.7907\r
+php:6:0,2.1826\r
+¥Ú¡¼¥¸Ì¾¤Î:3:1.7907,0\r
+°ìÍ÷:6:2.1826,0\r
+ÆþÎÏ:4:1.9842,0\r
+¾ì¹ç¤Ë¤Ï:6:2.1826,0\r
+Ãæ¿´:5:0,1.7907\r
+Phentermine:3:0,1.7907\r
+¥é¥¤¥»¥ó¥¹:4:1.9842,0\r
+ɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹:3:1.7907,0\r
+¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë:4:0,1.9842\r
+Can:5:2.1825,0\r
+¿Í¤Ë:10:0,2.1827\r
+´Ä¶­¤Ç:5:2.1825,0\r
+INC:4:1.9842,0\r
+°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë:3:1.7907,0\r
+www+cgimembera+org:3:0,1.7907\r
+¸ß´¹À­:3:1.7907,0\r
+¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò:4:0,1.9842\r
+¹¬±¿:3:0,1.7907\r
+¥Ú¡¼¥¸¤Î:17:2.1830,0\r
+¼ê½ç¤òƧ:3:1.7907,0\r
+ºÇ¶¯:3:0,1.7907\r
+woman+l:4:0,1.9842\r
+cgi+page:4:1.9842,0\r
+http+volny+cz:3:0,1.7907\r
+¹ÔƬ:3:1.7907,0\r
+have+a:4:0,1.9842\r
+ʸ»ú²½:3:1.7907,0\r
+cgi¤Î:9:2.1827,0\r
+¥µ¥¯¥é:9:0,2.1827\r
+men:6:0,2.1826\r
+Software+Error:3:1.7907,0\r
+game:3:0,1.7907\r
+I+like:6:0,2.1826\r
+utfk+com:3:0,1.7907\r
+¥×¥ì¥¼¥ó¥È:3:0,1.7907\r
+°ÜÆ°:3:1.7907,0\r
+html+url+http:3:0,1.7907\r
+¿Í¤È:4:0,1.9842\r
+a+href+http:46:0,2.1842\r
+irete+info:4:0,1.9842\r
+¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£:4:0,1.7907\r
+self:4:1.9842,0\r
+¥Ø¥ë¥×:4:1.9842,0\r
+»ÅÍÍ:7:2.1826,0\r
+¥¨¥Ã¥Á·Ð¸³¤Ê¤¤:3:0,1.7907\r
+_+_+m:3:1.7907,0\r
+ºîÀ®¤µ¤ì¤¿:3:1.7907,0\r
+¿¿·õ¤Ë:6:0,2.1826\r
+¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó:8:2.1826,0\r
+·Ï¥µ¥¤¥È¤Ç:3:0,1.7907\r
+Á´¤¯:3:0,1.7907\r
+¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É:5:2.1825,0\r
+pm¤Î:10:2.1827,0\r
+ʸ»úÎó¤Î:3:1.7907,0\r
+À¸À®:11:2.1828,0\r
+¥¢¥É:3:0,1.7907\r
+¿¤¤¤È»×:4:0,1.7907\r
+free:8:0,2.1826\r
+PDF:6:2.1826,0\r
+a+url:4:0,1.9842\r
+»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬:3:1.7907,0\r
+ÁȤß:6:2.1826,0\r
+ÊÌÁë:3:1.7907,0\r
+Internal:3:1.7907,0\r
+well:3:0,1.7907\r
+fswiki:8:2.1826,0\r
+pm¤ò:10:2.1827,0\r
+ÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
+html+cialis:3:0,1.7907\r
+À¹¤ê:3:0,1.7907\r
+¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î½ÐÎÏ:3:1.7907,0\r
+ʹ¤¤¤Æ:3:0,1.7907\r
+serebu:31:0,2.1836\r
+www+quizilla:3:0,1.7907\r
+̵ÎÁ¤Ê¤Î¤Ç:4:0,1.9842\r
+good:11:0,2.1828\r
+¾ÜºÙ¤Ïhttp:5:0,2.1825\r
+htaccess:4:1.9842,0\r
+CGI+Session:3:1.7907,0\r
+»È¤¦¤È:4:1.9842,0\r
+¥ì¥¹¤ò:3:0,1.7907\r
+¥Ñ¥Ã¥Á:8:2.1826,0\r
+»²²Ã¼Ô¤Î:3:0,1.7907\r
+¥»¥Õ¥ì¤ò:3:0,1.7907\r
+ÃΤé¤Ê¤¤¿Í:3:0,1.7907\r
+¶½Ì£:18:0,2.1830\r
+¥à¡¼¥Ó¡¼:3:0,1.7907\r
+»×¤¤¤Þ¤¹¥Ú¡¼¥¸:3:1.7907,0\r
+¥¨¥é¡¼¤¬½Ð:9:2.1827,0\r
+¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï:4:1.9842,0\r
+wife:3:0,1.7907\r
+yahoo:3:0,1.7907\r
+nnili+com:3:0,1.7907\r
+file:5:2.1825,0\r
+ÈëÌ©:11:0,2.1828\r
+¥Ú¡¼¥¸¤òºîÀ®:3:1.7907,0\r
+ʬ¤«¤ê¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
+¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë:3:1.7907,0\r
+¶â¤òʧ:3:0,1.7907\r
+¥Ð¥°:12:2.1828,0\r
+¹¹¿·:14:2.1829,0\r
+¿Í¿ô:4:0,1.9842\r
+2¤Ç:3:1.7907,0\r
+sky+hart:5:0,2.1825\r
+ÊÑ´¹:6:2.1826,0\r
+ÉÕ¤±:3:1.7907,0\r
+̵ÎÁ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼:7:0,2.1826\r
+Á´¤Æ:12:0,2.1827\r
+°ã¤¤¤Þ¤¹:4:0,1.9842\r
+»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹:3:1.7907,0\r
+Õ»Ìô:5:0,2.1825\r
+µ­Æþ:4:0,1.9842\r
+¥¨¥¹¥±¡¼¥×:3:1.7907,0\r
+ÁªÂò:4:1.9842,0\r
+Í¥ÎÉ¥µ¥¤¥È:5:0,2.1825\r
+¥ª¥×¥·¥ç¥ó:7:2.1826,0\r
+¼è¤ê¹þ:6:2.1826,0\r
+order:10:0,2.1827\r
+¹ÔÌÜ:6:2.1826,0\r
+site+a:3:0,1.7907\r
+¥¨¥ó¥È¥ê¡¼:12:0,2.1828\r
+¼«Ê¬¤Ç:5:1.7907,0\r
+EUC:3:1.7907,0\r
+info:17:0,2.1830\r
+¥®¥ã¥ë:3:0,1.7907\r
+Thanks:11:0,2.1828\r
+generic:6:0,2.1826\r
+time:4:0,1.7907\r
+products:5:0,1.9842\r
+¥½¡¼¥¹¤ò:7:2.1826,0\r
+´ê¤¤¤·¤Þ¤¹http:6:0,2.1826\r
+º£¸å:4:0,1.7907\r
+enjoyed:3:0,1.7907\r
+¿Íã:3:0,1.7907\r
+Ãפ·¤Þ¤¹:7:0,2.1826\r
+out:3:0,1.7907\r
+°Â¿´:20:0,2.1831\r
+¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë:13:0,2.1829\r
+°ìÍ÷¤ò:3:1.7907,0\r
+File+Spec:3:1.7907,0\r
+»ØŦ:3:1.7907,0\r
+ÉáÄ̤Ë:5:1.9842,0\r
+Âô»³¤Î:3:0,1.7907\r
+ǯÎð:7:0,2.1826\r
+º£²ó:11:0,2.1827\r
+ÁÞÆþ¥×¥é¥°¥¤¥ó:3:1.7907,0\r
+¥Ñ¡¼¥ÈÊÔ½¸:4:1.9842,0\r
+¥á¡¼¥ë¤¬:6:1.9842,0\r
+Ê̤Ë:5:1.9842,0\r
+a+a+href:10:0,2.1827\r
+²áµî:3:1.7907,0\r
+¦¤Î:3:1.7907,0\r
+and:18:0,2.1830\r
+¥µ¥ó¥×¥ë:4:0,1.7907\r
+Æ°ºî¤ò:3:1.7907,0\r
+¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:4:1.9842,0\r
+design:6:0,2.1826\r
+½÷À­¤òÁª:3:0,1.7907\r
+Íߤ·¤¤¤Ç¤¹http:3:0,1.7907\r
+serebu+final:16:0,2.1830\r
+¸«¤Æ²¼:5:0,1.9842\r
+Spec:4:1.9842,0\r
+nnili:3:0,1.7907\r
+·Ð¸³:9:0,2.1826\r
+Buy:4:0,1.9842\r
+·î¤Ë:7:0,2.1826\r
+kotowaruÅê¹ÆµñÈÝA:4:0,1.9842\r
+object+method:3:1.7907,0\r
+¥µ¥¤¥º:4:1.9842,0\r
+¿¤¤:3:0,1.7907\r
+choice:3:0,1.7907\r
+¥³¥Á¥é:6:0,2.1826\r
+¸«ÊüÂê:6:0,2.1826\r
+ÁÇŨ¤Ê½Ð²ñ:8:0,2.1826\r
+¸å¤Ë:5:1.7907,0\r
+¿½¤·¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
+best+final+love:4:0,1.9842\r
+http+melkko:4:0,1.9842\r
+isweb:6:2.1826,0\r
+»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë:3:0,1.7907\r
+»È¤¤Êý:8:2.1826,0\r
+°ìÅÙ:8:0,2.1826\r
+ʸ»úÎó:5:2.1825,0\r
+¥ê¥ó¥¯Àè:4:1.9842,0\r
+Great:4:0,1.9842\r
+Wiki+pm:7:2.1826,0\r
+½÷¤È¤·¤Æ:3:0,1.7907\r
+allegra:4:0,1.9842\r
+¥á¡¼¥ë¤ò:5:0,1.7907\r
+»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹:8:0,2.1826\r
+cb402:6:0,2.1826\r
+_+m:3:1.7907,0\r
+members+lycos:5:0,2.1825\r
+wiki+cgi:25:2.1833,0\r
+phentermine+html:4:0,1.9842\r
+Ä̤ê¤Ç¤¹:4:1.7907,0\r
+Æâ¤Î:7:2.1826,0\r
+°ÊÁ°:5:1.9842,0\r
+http+best+final:4:0,1.9842\r
+ÆϤ±¤·¤Þ¤¹:4:0,1.9842\r
+ºï½ü¤µ¤ì¤¿:3:1.7907,0\r
+Í×˾:6:0,1.9842\r
+¹­¹ð:5:0,2.1825\r
+Í¥Îɽвñ¤¤:3:0,1.7907\r
+±¿ÍÑ:4:1.9842,0\r
+ÉÕ¤±²Ã:3:1.7907,0\r
+°ì½ï¤Ë:6:0,2.1826\r
+´Ø·¸¤ò:7:0,2.1826\r
+´Þ¤à:3:1.7907,0\r
+¥µ¥¤¥Èhttp:6:0,2.1826\r
+good+work:3:0,1.7907\r
+½÷À­¤ò:11:0,2.1828\r
+¸À¤¤¤Þ¤¹:5:0,2.1825\r
+¥¹¥´¥¤:3:0,1.7907\r
+Ã˽÷:4:0,1.9842\r
+ºï½ü:12:2.1827,0\r
+pure+final:5:0,2.1825\r
+cb402+ath:6:0,2.1826\r
+Á´Éô¸«¤ì¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
+without:3:0,1.7907\r
+»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:4:1.7907,0\r
+t+locate:4:1.9842,0\r
+½¤Àµ¤·¤Þ¤¹:3:1.7907,0\r
+¼«Í³¤Ë:4:0,1.7907\r
+ʬ¤Î:3:0,1.7907\r
+lib:15:2.1829,0\r
+³«È¯:6:1.9842,0\r
+journal+phentermine:3:0,1.7907\r
+µá¤á¤Æ¤¤¤ë:5:0,2.1825\r
+ËþºÜ:4:0,1.9842\r
+ŬÍÑ:4:1.9842,0\r
+¥ê¥¹¥È:8:2.1826,0\r
+¥µ¥¤¥È¤Ë:7:0,2.1826\r
+¥¨¥Ã¥Á¤¬:3:0,1.7907\r
+journal:3:0,1.7907\r
+¥â¡¼¥É:4:1.7907,0\r
+³Ú¤·¤á¤ë:3:0,1.7907\r
+9825:3:0,1.7907\r
+dat:10:2.1827,0\r
+¿ÍºÊ:19:0,2.1831\r
+info+ia03kh11:3:0,1.7907\r
+buy:15:0,2.1829\r
+Good+design:4:0,1.9842\r
+wiki:40:2.1840,0\r
+¹¥¤­¤Ê:4:0,1.9842\r
+adipex+a:4:0,1.9842\r
+prescription+url:4:0,1.9842\r
+ȁȚ:8:0,2.1826\r
+¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:3:1.7907,0\r
+³°Éô:4:1.9842,0\r
+¹àÌÜ:4:1.9842,0\r
+½ñ¤­¹þ:12:2.1827,0\r
+»Ò¤«¤é:3:0,1.7907\r
+Farm:8:2.1826,0\r
+ultram+url:3:0,1.7907\r
+Ãפ·¤Þ¤¹http:3:0,1.7907\r
+½Ð²ñ¤¤¤Î:3:0,1.7907\r
+³Î¤«¤Ë:5:1.9842,0\r
+club+net+pure:4:0,1.9842\r
+perfections+cx:3:0,1.7907\r
+ɽ¼¨¤¹¤ë:3:1.7907,0\r
+zip:7:2.1826,0\r
+»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é:3:1.7907,0\r
+bbs2:3:1.7907,0\r
+like+your:3:0,1.7907\r
+ã¤ò:3:0,1.7907\r
+perl:13:2.1829,0\r
+º£¤Î:4:0,1.7907\r
+online+a+http:5:0,2.1825\r
+bin:6:1.9842,0\r
+Îø¿Í:5:0,2.1825\r
+http+melkko+net:4:0,1.9842\r
+Êݸ:4:1.9842,0\r
+Í÷²¼:8:0,2.1826\r
+co+uk+kotowaru:4:0,1.9842\r
+mod_perl:5:2.1825,0\r
+°ì¿Í:5:0,2.1825\r
+ÃËÀ­¤¬:3:0,1.7907\r
+¥ê¥ó¥¯:17:2.1830,0\r
+that:4:0,1.9842\r
+¹ÔƬ¤Ë:3:1.7907,0\r
+ɬ¤º:7:0,2.1826\r
+Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¶½Ì£:3:0,1.7907\r
+¥Õ¥¡¥¤¥ë:31:2.1836,0\r
+m+_:3:1.7907,0\r
+url+http:13:0,2.1829\r
+¾¯¤Ê¤¤½Ð²ñ:3:0,1.7907\r
+erectile:3:0,1.7907\r
+sexfriend:4:0,1.9842\r
+freexy:4:0,1.9842\r
+cheap:12:0,2.1828\r
+¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸:3:1.7907,0\r
+dysfunction:3:0,1.7907\r
+more+than:3:0,1.7907\r
+ÁÇ¿Í:3:0,1.7907\r
+¥¨¥Ã¥Á:28:0,2.1835\r
+Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è:3:0,1.7907\r
+½÷»Ò¹»À¸23:3:0,1.7907\r
+¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î:3:1.7907,0\r
+º£¤¹¤°:4:0,1.9842\r
+°ÌÃÖ:3:1.7907,0\r
+¥á¡¼¥ëÁ÷¿®:4:1.9842,0\r
+¿·¤·¤¤:7:0,2.1825\r
+l+cx:4:0,1.9842\r
+´Ö°ã:7:2.1825,0\r
+Áê¼ê¤òõ:4:0,1.9842\r
+jp+wiki:6:2.1826,0\r
+Perl5:4:1.9842,0\r
+½÷À­:63:1.2337,2.1849\r
+À¹¤ê¾å:3:0,1.7907\r
+¿Íµ¤:9:0,2.1827\r
+MIME+Base64:5:2.1825,0\r
+½êÍ­¼Ô:4:1.9842,0\r
+Wiki¤Î:3:1.7907,0\r
+like:9:0,2.1826\r
+ÀºÎϺÞ+Õ»Ìô:3:0,1.7907\r
+ÃËÀ­¤«¤é:3:0,1.7907\r
+Æ°ºî¤·¤Þ¤·¤¿:4:1.9842,0\r
+¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬:4:1.9842,0\r
+¥×¥é¥°¥¤¥ó¦:3:1.7907,0\r
+¸À¤Ã¤Æ:8:0,2.1826\r
+´ÉÍý:10:2.1827,0\r
+¥²¡¼¥à¤Î:4:0,1.7907\r
+åºÎï:4:0,1.9842\r
+Á°¤Î:5:1.9842,0\r
+100:11:0,2.1827\r
+ƱÍͤÎ:9:2.1827,0\r
+¤È¤Ã¤Ó¤Ã¤­¤ê¤Î:3:0,1.7907\r
+Æþ¤ê:3:0,1.7907\r
+̵¤¤:4:1.7907,0\r
+´Êñ¤Ç¤¹:3:0,1.7907\r
+2¥ö:3:0,1.7907\r
+Wiki¤Ï:3:1.7907,0\r
+»×¤Ã¤Æ:5:0,2.1825\r
+¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ:3:1.7907,0\r
+Ç»¸ü¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹:5:0,2.1825\r
+Wiki+pm¤Ë:3:1.7907,0\r
+index+php:3:0,1.7907\r
+textarea:3:1.7907,0\r
+¼Ì¥á:8:0,2.1826\r
+¥¬¥ó¥¬¥ó¤Î:3:0,1.7907\r
+¥²¡¼¥à:8:0,2.1826\r
+ÁÇŨ:19:0,2.1831\r
+Æɤß:4:1.9842,0\r
+·Á¼°¤Ç½ÐÎÏ:3:1.7907,0\r
+mad:4:0,1.9842\r
+¥â¥¸¥å¡¼¥ë:10:2.1827,0\r
+ºÇ¤â:3:0,1.7907\r
+ÂоÝ:6:1.9842,0\r
+¿Í½¸¤á¤¿:3:0,1.7907\r
+Åê¹Æ:9:2.1826,0\r
+wiki+cgi¤Î:8:2.1826,0\r
+url+3pZkFntcf6:3:0,1.7907\r
+¥¹¥ì¤ò:3:0,1.7907\r
+net½Ð²ñ¤¤:3:0,1.7907\r
+Parser+pm:3:1.7907,0\r
+www+nnili+com:3:0,1.7907\r
+»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤«Í¾:3:0,1.7907\r
+nnili+com+bc:3:0,1.7907\r
+°Ù¤Ë¤â:3:0,1.7907\r
+Âç¿Í¤Î´Ø·¸:3:0,1.7907\r
+½ÐÍè¤Þ¤¹:4:0,1.7907\r
+ºÇ¹â:4:0,1.9842\r
+phentermine+html+url:3:0,1.7907\r
+know:3:0,1.7907\r
+Can+t+locate:4:1.9842,0\r
+¶â³Û:6:0,2.1826\r
+a+a:11:0,2.1828\r
+ºî¤Ã¤Æ:5:1.9842,0\r
+Êó¹ð:5:1.7907,0\r
+·Ð¸³¤Ê¤¤:3:0,1.7907\r
+¿§¤Ê:5:0,2.1825\r
+nobody:6:2.1826,0\r
+3pZkFntcf6:3:0,1.7907\r
+¥á¥ó¥Æ:3:1.7907,0\r
+23¿Í½¸:3:0,1.7907\r
+web+fc2:5:0,2.1825\r
+html+free:3:0,1.7907\r
+200:4:0,1.9842\r
+½÷À­Ã£:5:0,2.1825\r
+Ëþ­:11:0,2.1828\r
+Á÷¼õ¿®:4:0,1.9842\r
+Á´Éô¸«:3:0,1.7907\r
+¿ÍÀ¸:4:0,1.9842\r
+Í¥Îɽвñ:3:0,1.7907\r
+³«ºÅ:4:0,1.9842\r
+°ã¤Ã¤Æ:3:0,1.7907\r
+¿Í¤Î:8:0,2.1826\r
+woman+l+cx:4:0,1.9842\r
+Header:3:1.7907,0\r
+̵Â̤ʻþ´Ö:3:0,1.7907\r
+a+buy:3:0,1.7907\r
+CGI¤ò:3:1.7907,0\r
+ÁÇŨ¤ÊÊý:3:0,1.7907\r
+3ʬ:3:0,1.7907\r
+´ÁÊýÌô:3:0,1.7907\r
+best:9:0,2.1827\r
+¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë:5:2.1825,0\r
+Can+t:5:2.1825,0\r
+club:4:0,1.9842\r
+¾¤Ç¤ÏÃæ:3:0,1.7907\r
+Footer¤ËÆþ:4:1.9842,0\r
+ÅÅÏÃ:4:0,1.9842\r
+½÷À­¤È¤Î:4:0,1.9842\r
+dat¤ò:3:1.7907,0\r
+3+html:5:0,2.1825\r
+Base64:5:2.1825,0\r
+¥á¥ê¥Ã¥È:4:1.9842,0\r
+search:5:1.9842,0\r
+¥»¥Ã¥¯¥¹:19:0,2.1831\r
+º£²ó¤Ï:5:0,2.1825\r
+½¤Àµ:25:2.1833,0\r
+http+utfk+com:3:0,1.7907\r
+Footer:5:2.1825,0\r
+volny:3:0,1.7907\r
+¥ê¥ó¥¯¤¬:3:1.7907,0\r
+have:10:0,2.1827\r
+locate:4:1.9842,0\r
+using:3:0,1.7907\r
+²¼µ­¤Î:4:0,1.7907\r
+H¤Ê:5:0,2.1825\r
+¥Æ¡¼¥Ö¥ë:4:1.9842,0\r
+¸½ºß¤Î:3:1.7907,0\r
+MIME:6:2.1826,0\r
+net+pure:4:0,1.9842\r
+¥×¥é¥°¥¤¥ó¤È:3:1.7907,0\r
+¥»¥Õ¥ì:17:0,2.1830\r
+Ê̤Î:7:2.1826,0\r
+ºÇÄã:4:0,1.9842\r
+Cialis:4:0,1.9842\r
+·Ï¥µ¥¤¥È¤ò¤´:3:0,1.7907\r
+Á÷¿®:7:2.1826,0\r
+źÉÕ:11:2.1827,0\r
+¸«¤Æ:8:0,2.1826\r
+¥¿¥°:9:2.1827,0\r
+outline:4:1.9842,0\r
+·ëº§:12:0,2.1828\r
+¿¶¹þ:3:0,1.7907\r
+À¤ÏÃ:4:1.9842,0\r
+http+irete+info:4:0,1.9842\r
+¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹:4:0,1.7907\r
+¼ÂºÝ¤Ë½Ð²ñ:3:0,1.7907\r
+¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë:3:0,1.7907\r
+·Ç¼¨ÈĤ¬:3:0,1.7907\r
+¶ñÂÎŪ¤Ë¤Ï:3:1.7907,0\r
+Ã椫¤é:4:0,1.9842\r
+¥Ñ¥Ã¥Á¤ò:3:1.7907,0\r
+¥«¥Æ¥´¥ê:5:2.1825,0\r
+õ¤·:3:0,1.7907\r
+´ü´Ö¸ÂÄê:4:0,1.9842\r
+ºî¤Ã¤¿:3:1.7907,0\r
+up+the+good:3:0,1.7907\r
+¥»¥Õ¥ìõ:3:0,1.7907\r
+23¿Í½¸¤á¤¿:3:0,1.7907\r
+º£¤Ï:3:0,1.7907\r
+Äó¶¡:17:0,2.1829\r
+¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×:9:2.1827,0\r
+¹ç¤ï¤»¤Æ:4:0,1.7907\r
+pm¤Ë:5:2.1825,0\r
+¥Ñ¡¼¥È:5:2.1825,0\r
+ÃˤÎ:4:0,1.9842\r
+¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È:4:1.9842,0\r
+ÊÔ½¸¤ò:4:1.9842,0\r
+html+http:7:0,2.1826\r
+¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°:3:1.7907,0\r
+Êýhttp:3:0,1.7907\r
+777:5:2.1825,0\r
+Í­ÎÁ:6:0,1.9842\r
+»þ´Ö¤ò:3:0,1.7907\r
+½é¤á¤Æ:4:0,1.7907\r
+poi+jp:6:2.1826,0\r
+²È¤Ë:3:0,1.7907\r
+²Á³Ê:4:0,1.9842\r
+biz:13:0,2.1829\r
+Ãæ+Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è:3:0,1.7907\r
+´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹:6:2.1826,0\r
+ÃˤοÍ:4:0,1.9842\r
+Âç¿Í¤Î:8:0,2.1826\r
+¶ìÏ«:3:0,1.7907\r
+´ÉÍý²èÌÌ:5:2.1825,0\r
+¥Ñ¥¹:4:1.9842,0\r
+buttobi:4:0,1.9842\r
+online+journal:3:0,1.7907\r
+¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:4:1.9842,0\r
+¥µ¥¤¥È¤ò¾Ò²ð:5:0,2.1825\r
+Perl:9:2.1827,0\r
+¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Ë:5:2.1825,0\r
+sex:4:0,1.9842\r
+»Ò¤À¤±¤ò½¸:3:0,1.7907\r
+5+10:3:1.7907,0\r
+Ê罸:6:0,2.1826\r
+19ºÐ:3:0,1.7907\r
+Îø°¦:5:0,2.1825\r
+freexy+net:4:0,1.9842\r
+¾å¤¬¤ë:3:0,1.7907\r
+html+cheap:5:0,2.1825\r
+not:4:0,1.9842\r
+ºÇ¿·ÈÇ:3:1.7907,0\r
+ÆüËܸì:3:1.7907,0\r
+¥³¥³:10:0,2.1827\r
+·ã¤·¤¯:3:0,1.7907\r
+·ë²Ì:4:0,1.7907\r
+Wiki¤ò:6:2.1826,0\r
+Íßµá¤ò:4:0,1.9842\r
+I+like+this:4:0,1.9842\r
+ËÜʪ:7:0,2.1826\r
+pill+a:3:0,1.7907\r
+ËÜÅö¤Ë¤ª:3:0,1.7907\r
+Íð¸ò:6:0,2.1826\r
+t+locate+object:3:1.7907,0\r
+»þ´Ö¤Ç:3:0,1.7907\r
+online+url:8:0,2.1826\r
+Êѹ¹:21:2.1832,0\r
+̵ÎÁ¤Ç:16:0,2.1830\r
+posts:3:0,1.7907\r
+ƱÍͤË:3:1.7907,0\r
+SEX:6:0,2.1826\r
+Keep:4:0,1.9842\r
+¸½¾õ:7:2.1826,0\r
+32ºÐ:3:0,1.7907\r
+4+html:3:0,1.7907\r
+¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬:5:2.1825,0\r
+³ä¤ê:16:0,2.1830\r
+¾ì¹ç¤Ê¤É:3:1.7907,0\r
+http+sky+hart:5:0,2.1825\r
+²ÈÄí¤ò:3:0,1.7907\r
+pill:5:0,2.1825\r
+your:15:0,2.1829\r
+url+a+href:9:0,2.1827\r
+¾ÜºÙ:12:0,2.1827\r
+http+members+lycos:5:0,2.1825\r
+prescription:6:0,2.1826\r
+online+url+http:3:0,1.7907\r
+ÉÔ²Ä:3:1.7907,0\r
+woman:5:0,2.1825\r
+¥¨¥é¡¼:21:2.1832,0\r
+Åê¹ÆµñÈÝA:4:0,1.9842\r
+ÃËÀ­¤ÎÊý:5:0,2.1825\r
+vboya+h+fc2:3:0,1.7907\r
+̵Â̤Ê:3:0,1.7907\r
+via:3:1.7907,0\r
+Good+design+http:3:0,1.7907\r
+õ¤·¤Æ:5:0,1.9842\r
+http+vlzh:12:0,2.1828\r
+½èÍý:5:2.1825,0\r
+°ÂÁ´:8:0,2.1826\r
+»²¹Í¤Ë:5:1.7907,0\r
+ɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹:5:2.1825,0\r
+¥µ¥¤¥È¤«¤é:4:0,1.9842\r
+BugTrack:16:2.1830,0\r
+¼Ì¿¿¤¬Á´Éô¸«:3:0,1.7907\r
+½Ð¤Þ¤·¤¿:5:2.1825,0\r
+http+www+cgimembera:3:0,1.7907\r
+µ¤·Ú:6:0,2.1826\r
+¾Ò²ð:26:0,2.1833\r
+Áê¼ê¤ò:7:0,2.1826\r
+Âô»³:4:0,1.9842\r
+µ­½Ò¤·¤Þ¤¹:3:1.7907,0\r
+ÆâÉô:3:1.7907,0\r
+½Ð²ñ¤¤¤ò:14:0,2.1829\r
+s1+freexy+net:4:0,1.9842\r
+http+vboya:3:0,1.7907\r
+site+a+href:3:0,1.7907\r
+order+ultram+url:3:0,1.7907\r
+Êݸ»þ:3:1.7907,0\r
+¥¢¥Ý:3:0,1.7907\r
+¥¨¥Ã¥Á·Ð¸³:3:0,1.7907\r
+ÎÁ¶â:4:0,1.9842\r
+web:9:0,2.1827\r
+¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹:3:1.7907,0\r
+via+package:3:1.7907,0\r
+sex+http:3:0,1.7907\r
+log:3:1.7907,0\r
+¥»¥ì¥Ö:12:0,2.1828\r
+CHANEL:3:0,1.7907\r
+½÷»Ò¹»À¸23¿Í½¸:3:0,1.7907\r
+¥Ç¡¼¥¿¤ò:3:1.7907,0\r
+ºÇ½é¤Ï:6:0,2.1825\r
+puki:3:1.7907,0\r
+¾®¸¯:4:0,1.9842\r
+around:3:0,1.7907\r
+http+best:5:0,2.1825\r
+³«È¯ÈÇ:5:2.1825,0\r
+GPL:4:1.9842,0\r
+buy+phentermine:5:0,2.1825\r
+º¢¤Ï:3:0,1.7907\r
+¸«½Ð¤·:5:2.1825,0\r
+Á´¥Ú¡¼¥¸:3:1.7907,0\r
+¸½¾Ý:7:2.1826,0\r
+Very+good+site:4:0,1.9842\r
+5+html:3:0,1.7907\r
+a+http+www:5:0,2.1825\r
+phentermine+url:6:0,2.1826\r
+Ëü±ß:3:0,1.7907\r
+Áá®:4:1.7907,0\r
+quizilla+com:3:0,1.7907\r
+locate+object:3:1.7907,0\r
+½¤Àµ¤ò:5:2.1825,0\r
+web+site:4:0,1.9842\r
+¥á¸«ÊüÂê:4:0,1.9842\r
+org+http:4:0,1.9842\r
+Nice:8:0,2.1826\r
+»ä¤È:5:0,2.1825\r
+̵ÎÁ¤Ç¤¹:3:0,1.7907\r
+¶â¤¬³Ý:3:0,1.7907\r
+ºîÀ®¤¹¤ë:4:1.9842,0\r
+²Ä°¦¤¤½÷»Ò¹»À¸:3:0,1.7907\r
+ºî¤ì¤Ð:4:1.7907,0\r
+°Ê¾å:9:0,2.1826\r
+slots:4:0,1.9842\r
+Á´³Ñ:3:1.7907,0\r
+BugTrack+plugin:12:2.1828,0\r
+love:30:0,2.1836\r
+Ê£¿ô:8:2.1826,0\r
+Farm¤Î:4:1.9842,0\r
+ÀßÄê¤Ç:3:1.7907,0\r
+Software+error:3:1.7907,0\r
+¥À¥¤¥¨¥Ã¥È:6:0,2.1826\r
+õ¤·¤Æ¤Þ¤¹:4:0,1.9842\r
+½Ð²ñ¤¤·Ï:21:0,2.1831\r
+http+love:3:0,1.7907\r
+real:5:0,2.1825\r
+FSWiki¤Î:9:2.1827,0\r
+Í¥Àè:3:1.7907,0\r
+www+cgimembera:3:0,1.7907\r
+¥Ø¥ë¥×¤ò:3:1.7907,0\r
+¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î:11:2.1828,0\r
+etc:3:0,1.7907\r
+¥×¥é¥°¥¤¥óBugTrack:3:1.7907,0\r
+½÷¤È¤·¤Æ¸«:3:0,1.7907\r
+ÉÔËþ¤ò:4:0,1.9842\r
+µ¤¤ËÆþ:5:1.7907,0\r
+¥µ¥¤¥È¤Î:10:0,2.1827\r
+½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿:3:1.7907,0\r
+»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬:9:2.1826,0\r
+¥½¡¼¥¹:14:2.1829,0\r
+¥Æ¥ì¥Ó:3:0,1.7907\r
+his:3:0,1.7907\r
+HTML¥¿¥°:4:1.9842,0\r
+Best:3:0,1.7907\r
+¥Ú¡¼¥¹:4:0,1.9842\r
+¸«¤¿:6:0,2.1826\r
+fc2:9:0,2.1827\r
+ÍѤÎ:6:2.1825,0\r
+ultram+order:3:0,1.7907\r
+»Ùʧ:4:0,1.9842\r
+Âкö:6:2.1826,0\r
+¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸:3:1.7907,0\r
+¥µ¡¼¥Ð¡¼:7:2.1826,0\r
+ultram+url+http:3:0,1.7907\r
+¥á¡¼¥ë¤¬Á÷:3:1.7907,0\r
+ÂÌÌÜ:4:1.9842,0\r
+their:5:0,2.1825\r
+pagename:3:1.7907,0\r
+lib+Wiki:5:2.1825,0\r
+¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤¹:4:1.9842,0\r
+¼Ì¿¿¤¬:6:0,2.1826\r
+¾Ã¤»¤Ê¤¤:3:1.7907,0\r
+¥Õ¥©¡¼¥à:9:2.1826,0\r
+Apache:3:1.7907,0\r
+Éô²°:3:0,1.7907\r
+2+html:4:0,1.9842\r
+¼ºÇÔ:5:1.7907,0\r
+Very+good:4:0,1.9842\r
+»î¤·²¼:3:0,1.7907\r
+CGI+pm:5:2.1825,0\r
+http+serebu+final:16:0,2.1830\r
+¥³¥Ô¡¼:9:2.1826,0\r
+ºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿:5:2.1825,0\r
+¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹:3:1.7907,0\r
+yummycats+net:15:0,2.1829\r
+¥Á¥ã¥ó¥¹:4:0,1.9842\r
+¼çÉØ:4:0,1.9842\r
+¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»²²Ã:3:0,1.7907\r
+¾ì¹ç¤Î:3:1.7907,0\r
+夭¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
+young:3:0,1.7907\r
+¥¹¥¿¥Ã¥Õ:8:0,2.1826\r
+½÷¤Î:8:0,2.1826\r
+comment¥×¥é¥°¥¤¥ó:4:1.9842,0\r
+¶¨ÎÏ:4:0,1.7907\r
+phentermine+online:7:0,2.1826\r
+co+uk:5:0,2.1825\r
+°Ê²¼:19:2.1830,0\r
+²þ¹Ô:5:2.1825,0\r
+co+jp:4:1.9842,0\r
+ÃΤê:6:0,2.1825\r
+³Ú¤·¤ß:3:0,1.7907\r
+friend:3:0,1.7907\r
+GET:3:0,1.7907\r
+org+Members:3:0,1.7907\r
+CGI:17:2.1830,0\r
+Keep+up:3:0,1.7907\r
+¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó:3:1.7907,0\r
+¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È:9:2.1827,0\r
+°ã¤¦:8:0,2.1826\r
+»×¤¤¤Þ¤¹:70:2.1845,2.1831\r
+http:313:2.1831,2.1945\r
+index:12:1.7907,2.1827\r
+Ãæ¤Î:8:2.1825,1.7907\r
+ȯÀ¸:10:2.1826,1.7907\r
+·ÈÂÓ:10:1.7907,2.1826\r
+¥µ¥¤¥È:71:2.1826,2.1849\r
+com:133:1.6014,2.1877\r
+¸½ºß:9:2.1826,1.7907\r
+¾ì¹ç:53:2.1841,2.1827\r
+ÌäÂê:29:2.1834,1.7907\r
+href:52:1.2337,2.1845\r
+Á´Éô¸«¤ì¤Þ¤¹Â¾:3:0,1.7907\r
+¼ç¿Í¤Ë¤Ï:3:0,1.7907\r
+Wiki:45:2.1842,0\r
+good+site+Thanks:4:0,1.9842\r
+ÅÅÏÃÈÖ¹æ:5:0,2.1825\r
+Thank+you:4:0,1.9842\r
+our:5:0,2.1825\r
+¥µ¥¤¥È¤Ï:16:0,2.1830\r
+levitra+a:3:0,1.7907\r
+Jcode+pm:4:1.9842,0\r
+½÷À­¤Î:11:0,2.1828\r
+ÊÖ»ö:12:1.7907,2.1827\r
+ÀßÄê:24:2.1832,1.7907\r
+»þ¤Ë:8:1.7907,2.1825\r
+À§Èó:12:1.7907,2.1827\r
+http+www:77:1.9842,2.1853\r
+¥Ú¡¼¥¸:52:2.1844,1.6014\r
+ÆäË:8:2.1825,1.7907\r
+www:84:2.1826,2.1855\r
+Ʊ¤¸:19:2.1830,1.7907\r
+with:10:1.7907,2.1826\r
+¹þ¤ß:8:2.1825,1.7907\r
+Èó¾ï¤Ë:8:1.7907,2.1825\r
+org:21:1.7907,2.1831\r
+¼ÂºÝ¤Ë:8:1.7907,2.1825\r
diff --git a/kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/bbs.pm b/kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/bbs.pm
new file mode 100644 (file)
index 0000000..570d9e4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,207 @@
+##########################################################################################
+#
+# ¥¹¥Ñ¥à¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ê³Ø½¬µ¡Ç½Ìµ¤·ÈÇ¡Ë
+#¡Êbbs¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥É¡Ë
+#
+##########################################################################################
+use strict;
+
+use plugin::bbs::BBSHandler;
+use plugin::bbs::BBS2Handler;
+
+# plugin::bbs::BBSHandler¤Îdo_action¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨
+package plugin::bbs::BBSHandler;
+
+sub do_action {
+       my $self = shift;
+       my $wiki = shift;
+       my $cgi  = $wiki->get_CGI;
+       
+       my $name    = $cgi->param("name");
+       my $subject = $cgi->param("subject");
+       my $message = $cgi->param("message");
+       my $count   = $cgi->param("count");
+       my $page    = $cgi->param("page");
+       my $option  = $cgi->param("option");
+       
+       if($name eq ""){
+               $name = "̵̾¤·¤µ¤ó";
+       } else {
+               # post_name¤È¤¤¤¦¥­¡¼¤Ç¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
+               my $path   = &Util::cookie_path($wiki);
+               my $cookie = $cgi->cookie(-name=>'post_name',-value=>$name,-expires=>'+1M',-path=>$path);
+               print "Set-Cookie: ",$cookie->as_string,"\n";
+       }
+       
+       if($subject eq ""){
+               $subject = "̵Âê";
+       }
+       
+       if($page eq "" || $count eq ""){
+               return $wiki->error("¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹");
+       } elsif($message eq ""){
+               return $wiki->error("ËÜʸ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
+       }
+       
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+  if($message){
+    unless(&plugin::_ex_spam_filter_light::Install::judgment_text($message)){
+      my $time = Util::format_date(time());
+      my $file = $wiki->config('log_dir')."/spam_bbs.txt";
+      if(open(SPAM_LOG, ">>$file")){
+        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
+        print SPAM_LOG "$page:$subject - $name ($time)\n";
+        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
+        print SPAM_LOG "$message\n";
+        close(SPAM_LOG);
+      }
+      my $error_message = $wiki->error("Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¥¹¥Ñ¥à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈȽÄꤵ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n");
+      $subject = Util::escapeHTML($subject);
+      $message = Util::escapeHTML($message);
+      $message =~ s/\n/<br>/g;
+      $error_message .= "<p>\n";
+      $error_message .= "<div>Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡§</div>\n";
+      $error_message .= "<div>¡ã·ï̾¡ä</div>\n";
+      $error_message .= "<div>$subject</div>\n";
+      $error_message .= "<div>¡ãËÜʸ¡ä</div>\n";
+      $error_message .= "<div>$message</div>\n";
+      $error_message .= "</p>\n";
+      return $error_message;
+    }
+  }
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+
+       # ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ø¤ÎÂбþ
+       my $format = $wiki->get_edit_format();
+       $name    = $wiki->convert_to_fswiki($name   ,$format,1);
+       $subject = $wiki->convert_to_fswiki($subject,$format,1);
+       $message = $wiki->convert_to_fswiki($message,$format);
+       
+       my @lines = split(/\n/,$wiki->get_page($page));
+       my $flag       = 0;
+       my $form_count = 1;
+       my $content    = "";
+       
+       foreach(@lines){
+               $content = $content.$_."\n";
+               if(/^{{bbs\s*.*}}$/ && $flag==0){
+                       if($form_count==$count){
+                               $content .= "!!$subject - $name (".&Util::format_date(time()).")\n".
+                                           "$message\n";
+                               
+                               # no_comment¥ª¥×¥·¥ç¥ó
+                               if($option eq "no_comment"){
+                                       
+                               # reverse_comment¥ª¥×¥·¥ç¥ó
+                               } elsif($option eq "reverse_comment"){
+                                       $content .= "{{comment reverse}}\n";
+                               # ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
+                               } else {
+                                       $content .= "{{comment}}\n";
+                               }
+                               $flag = 1;
+                               
+                       } else {
+                               $form_count++;
+                       }
+               }
+       }
+       if($flag==1){
+               $wiki->save_page($page,$content);
+       }
+       
+       # ¸µ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë
+       $wiki->redirect($page);
+}
+
+
+# plugin::bbs::BBS2Handler¤Îdo_action¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨
+package plugin::bbs::BBS2Handler;
+
+sub do_action {
+       my $self = shift;
+       my $wiki = shift;
+       my $cgi  = $wiki->get_CGI;
+       
+       my $bbsname = $cgi->param("bbsname");
+       my $name    = $cgi->param("name");
+       my $subject = $cgi->param("subject");
+       my $message = $cgi->param("message");
+       my $page    = $cgi->param("page");
+       my $option  = $cgi->param("option");
+       
+       if($name    eq ""){
+               $name    = "̵̾¤·¤µ¤ó";
+       } else {
+               # post_name¤È¤¤¤¦¥­¡¼¤Ç¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
+               my $path   = &Util::cookie_path($wiki);
+               my $cookie = $cgi->cookie(-name=>'post_name',-value=>$name,-expires=>'+1M',-path=>$path);
+               print "Set-Cookie: ",$cookie->as_string,"\n";
+       }
+       
+       if($subject eq ""){
+               $subject = "̵Âê";
+       }
+       
+       if($bbsname eq ""){
+               return $wiki->error("¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£");
+       }
+       if($message eq ""){
+               return $wiki->error("ËÜʸ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
+       }
+       
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+  if($message){
+    unless(&plugin::_ex_spam_filter_light::Install::judgment_text($message)){
+      my $time = Util::format_date(time());
+      my $file = $wiki->config('log_dir')."/spam_bbs2.txt";
+      if(open(SPAM_LOG, ">>$file")){
+        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
+        print SPAM_LOG "$bbsname:$subject - $name ($time)\n";
+        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
+        print SPAM_LOG "$message\n";
+        close(SPAM_LOG);
+      }
+      my $error_message = $wiki->error("Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¥¹¥Ñ¥à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈȽÄꤵ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n");
+      $subject = Util::escapeHTML($subject);
+      $message = Util::escapeHTML($message);
+      $message =~ s/\n/<br>/g;
+      $error_message .= "<p>\n";
+      $error_message .= "<div>Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡§</div>\n";
+      $error_message .= "<div>¡ã·ï̾¡ä</div>\n";
+      $error_message .= "<div>$subject</div>\n";
+      $error_message .= "<div>¡ãËÜʸ¡ä</div>\n";
+      $error_message .= "<div>$message</div>\n";
+      $error_message .= "</p>\n";
+      return $error_message;
+    }
+  }
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+
+       # ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ø¤ÎÂбþ
+       my $format = $wiki->get_edit_format();
+       $name    = $wiki->convert_to_fswiki($name   ,$format,1);
+       $subject = $wiki->convert_to_fswiki($subject,$format,1);
+       $message = $wiki->convert_to_fswiki($message,$format);
+       
+       my $pagename = $self->get_page_name($wiki,$bbsname);
+       my $content = "!![[$subject|$pagename]] - $name (".&Util::format_date(time()).")\n".
+                     "$message\n";
+       
+       # no_comment¥ª¥×¥·¥ç¥ó
+       if($option eq "no_comment"){
+               
+       # reverse_comment¥ª¥×¥·¥ç¥ó
+       } elsif($option eq "reverse_comment"){
+               $content .= "{{comment reverse}}\n";
+       # ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
+       } else {
+               $content .= "{{comment}}\n";
+       }
+       $wiki->save_page($pagename,$content);
+       
+       # ¸µ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È
+       $wiki->redirect($pagename);
+}
+
+1;
diff --git a/kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/bbsx.pm b/kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/bbsx.pm
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a0a6db1
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,253 @@
+##########################################################################################
+#
+# ¥¹¥Ñ¥à¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ê³Ø½¬µ¡Ç½Ìµ¤·ÈÇ¡Ë
+#¡Êbbsx¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥É¡Ë
+#
+##########################################################################################
+use strict;
+
+use plugin::bbsx::BBSXHandler;
+
+# plugin::bbsx::BBSXHandler¤Îdo_action¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨
+package plugin::bbsx::BBSXHandler;
+
+sub do_action {\r
+       my $self = shift;\r
+       my $wiki = shift;\r
+       my $cgi  = $wiki->get_CGI;\r
+\r
+       my $bbsname = $cgi->param("bbsname");\r
+       my $name    = $cgi->param("name");\r
+       my $subject = $cgi->param("subject");\r
+       my $message = $cgi->param("message");\r
+       my $password = $cgi->param("password");\r
+       my $page    = $cgi->param("page");\r
+       my $option  = $cgi->param("option");\r
+       my $filename = $cgi->param("file");\r
+       my $uploadable = $cgi->param("uploadable");\r
+\r
+       if($name    eq ""){\r
+               $name    = "̵̾¤·¤µ¤ó";\r
+       } else {\r
+               # post_name¤È¤¤¤¦¥­¡¼¤Ç¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë\r
+               my $cookie = $cgi->cookie(-name=>'post_name',-value=>$name,-expires=>'+1M');\r
+               print "Set-Cookie: ",$cookie->as_string,"\n";\r
+       }\r
+\r
+       if($subject eq ""){\r
+               $subject = "̵Âê";\r
+       }\r
+\r
+       if($bbsname eq ""){\r
+               return $wiki->error("¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£");\r
+       }\r
+\r
+       if($uploadable eq 'yes'){\r
+               if($message eq "" and $filename eq ""){\r
+               return $wiki->error("ËÜʸ¤«ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");\r
+               }\r
+       } else {\r
+               if($message eq ""){\r
+               return $wiki->error("ËÜʸ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");\r
+               }\r
+       }\r
+\r
+       if($password eq ""){\r
+               return $wiki->error("ºï½ü¥­¡¼¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");\r
+       }\r
+\r
+       my $pagename = $self->get_page_name($wiki,$bbsname);\r
+\r
+       my $refpart='';\r
+\r
+       if($filename ne ""){\r
+               $filename =~ s/\\/\//g;\r
+               $filename = substr($filename,rindex($filename,"/")+1);\r
+               &Jcode::convert(\$filename,'euc');\r
+\r
+               my $hundle   = $cgi->upload("file");\r
+               my $filecont;\r
+               while(<$hundle>){ $filecont = $filecont.$_; }\r
+               my $uploadfileNP = &Util::url_encode($pagename).".".&Util::url_encode($filename);\r
+               my $uploadfile = $wiki->config('attach_dir')."/".$uploadfileNP;\r
+               open(DATA,">$uploadfile") or die $!;\r
+               binmode(DATA);\r
+               print DATA $filecont;\r
+               close(DATA);\r
+               # ¥í¥°¤Îµ­Ï¿\r
+               &plugin::attach::AttachHandler::write_log($wiki,"UPLOAD",$pagename,$filename);\r
+\r
+               # ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îɽ¼¨·Á¼°È½Äê\r
+\r
+               my ($is_image,$infostring,$width,$height) = $self->getfileinfo($wiki,$uploadfile);\r
+               if($is_image){\r
+                       $refpart = "{{bbsxfile $filename,show=1,page=$pagename,width=$width,height=$height,border=0}}\n";\r
+               } else {\r
+                       my ($size) = (stat($uploadfile))[7];\r
+                       $refpart = "{{bbsxfile $filename,show=0,page=$pagename,size=$size}}\n";\r
+               }\r
+               if($plugin::bbsx::BBSXHandler::WRITEINFO){\r
+                       $refpart .= "$infostring\n";\r
+               }\r
+\r
+       }\r
+\r
+       my $addr = $ENV{'REMOTE_ADDR'};\r
+       my $content = "!![[$subject|$pagename]] - $name (".&Util::format_date(time()).")\n";\r
+\r
+       if($refpart ne ""){\r
+               $content .= "$refpart";\r
+       }\r
+       if($message ne ""){\r
+               $content .= "\n$message\n";\r
+       }\r
+
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+  if($message){
+    unless(&plugin::_ex_spam_filter_light::Install::judgment_text($message)){
+      my $time = Util::format_date(time());
+      my $file = $wiki->config('log_dir')."/spam_bbsx.txt";
+      if(open(SPAM_LOG, ">>$file")){
+        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
+        print SPAM_LOG "$bbsname:$subject - $name ($time)\n";
+        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
+        print SPAM_LOG "$message\n";
+        close(SPAM_LOG);
+      }
+      my $error_message = $wiki->error("Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¥¹¥Ñ¥à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈȽÄꤵ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n");
+      $subject = Util::escapeHTML($subject);
+      $message = Util::escapeHTML($message);
+      $message =~ s/\n/<br>/g;
+      $error_message .= "<p>\n";
+      $error_message .= "<div>Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡§</div>\n";
+      $error_message .= "<div>¡ã·ï̾¡ä</div>\n";
+      $error_message .= "<div>$subject</div>\n";
+      $error_message .= "<div>¡ãËÜʸ¡ä</div>\n";
+      $error_message .= "<div>$message</div>\n";
+      $error_message .= "</p>\n";
+      return $error_message;
+    }
+  }
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+\r
+       $content .= "//IP=$addr\n";\r
+       # ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥Éµ­Ï¿\r
+       $content .= "{{bbsxpassword $pagename," . crypt($password, 'aa') . "}}\n";\r
+\r
+       # no_comment¥ª¥×¥·¥ç¥ó\r
+       if($option eq "no_comment"){\r
+\r
+       # reverse_comment¥ª¥×¥·¥ç¥ó\r
+       } elsif($option eq "reverse_comment"){\r
+               $content .= "{{bbsxcomment reverse}}\n";\r
+       # ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È\r
+       } else {\r
+               $content .= "{{bbsxcomment}}\n";\r
+       }\r
+       $wiki->save_page($pagename,$content);\r
+\r
+       # ¸µ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È\r
+       $wiki->redirect($bbsname);\r
+}\r
+
+use plugin::bbsx::BBSXCommentHandler;
+
+# plugin::bbsx::BBSXCommentHandler¤Îdo_action¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨
+package plugin::bbsx::BBSXCommentHandler;
+
+sub do_action {\r
+       my $self = shift;\r
+       my $wiki = shift;\r
+       my $cgi  = $wiki->get_CGI;\r
+\r
+       my $name    = $cgi->param("name");\r
+       my $message = $cgi->param("message");\r
+       my $count   = $cgi->param("count");\r
+       my $page    = $cgi->param("page");\r
+       my $option  = $cgi->param("option");\r
+\r
+       if($name eq ""){\r
+               $name = "̵̾¤·¤µ¤ó";\r
+       } else {\r
+               # post_name¤È¤¤¤¦¥­¡¼¤Ç¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë\r
+               my $cookie = $cgi->cookie(-name=>'post_name',-value=>$name,-expires=>'+1M');\r
+               print "Set-Cookie: ",$cookie->as_string,"\n";\r
+       }\r
+
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+  if($message){
+    unless(&plugin::_ex_spam_filter_light::Install::judgment_text($message)){
+      my $time = Util::format_date(time());
+      my $file = $wiki->config('log_dir')."/spam_bbsx_comment.txt";
+      if(open(SPAM_LOG, ">>$file")){
+        print SPAM_LOG "$page:$message - $name($time)\n";
+        close(SPAM_LOG);
+      }
+      my $error_message = $wiki->error("Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¥¹¥Ñ¥à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈȽÄꤵ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n");
+      $error_message .= "<p>\n";
+      $error_message .= "<div>Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡§</div>\n";
+      $error_message .= "<div>" . Util::escapeHTML("$message") . "</div>\n";
+      $error_message .= "</p>\n";
+      return $error_message;
+    }
+  }
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+
+       if($page ne "" && $message ne "" && $count ne ""){\r
+\r
+               my @lines = split(/\n/,$wiki->get_page($page));\r
+               my $flag       = 0;\r
+               my $form_count = 1;\r
+               my $content    = "";\r
+\r
+               my $addr = $ENV{'REMOTE_ADDR'};\r
+\r
+               # ¿·Ãå½ç¤Î¾ì¹ç\r
+               if($option eq "reverse"){\r
+                       foreach(@lines){\r
+                               if(/^{{bbsxpassword\s*.*}}$/){\r
+                                       # ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¹Ô¤òºï½ü\r
+                                       next;\r
+                               }\r
+                               $content = $content.$_."\n";\r
+                               if(/^{{bbsxcomment\s*.*}}$/ && $flag==0){\r
+                                       if($form_count==$count){\r
+                                               $content = $content."*$message - $name (".Util::format_date(time()).")\n";\r
+                                               $flag = 1;\r
+                                               $content = $content."//IP=$addr\n";\r
+                                       } else {\r
+                                               $form_count++;\r
+                                       }\r
+                               }\r
+\r
+                       }\r
+               # Åê¹Æ½ç¤Î¾ì¹ç\r
+               } else {\r
+                       foreach(@lines){\r
+                               if(/^{{bbsxpassword\s*.*}}$/){\r
+                                       # ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¹Ô¤òºï½ü\r
+                                       next;\r
+                               }\r
+                               if(/^{{bbsxcomment\s*.*}}$/ && $flag==0){\r
+                                       if($form_count==$count){\r
+                                               $content = $content."*$message - $name (".Util::format_date(time()).")\n";\r
+                                               $flag = 1;\r
+                                               $content = $content."//IP=$addr\n";\r
+                                       } else {\r
+                                               $form_count++;\r
+                                       }\r
+                               }\r
+                               $content = $content.$_."\n";\r
+                       }\r
+               }\r
+               if($flag==1){\r
+                       $wiki->save_page($page,$content);\r
+               }\r
+       }\r
+\r
+       my $bbsname = &plugin::bbsx::BBSXCommon::get_bbsname($wiki,$page);\r
+       # ¸µ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È\r
+       $wiki->redirect($bbsname);\r
+}
+
+1;
diff --git a/kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/bugtrack.pm b/kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/bugtrack.pm
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ed6a4c0
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,96 @@
+##########################################################################################
+#
+# ¥¹¥Ñ¥à¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ê³Ø½¬µ¡Ç½Ìµ¤·ÈÇ¡Ë
+#¡Êbugtrack¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥É¡Ë
+#
+##########################################################################################
+use strict;
+
+use plugin::bugtrack::BugTrackHandler;
+
+# plugin::bugtrack::BugTrackHandler¤Îdo_action¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨
+package plugin::bugtrack::BugTrackHandler;
+
+sub do_action {
+       my $self = shift;
+       my $wiki = shift;
+       my $cgi = $wiki->get_CGI;
+       
+       my $project  = $cgi->param("project");
+       my $name     = $cgi->param("name");
+       my $category = $cgi->param("category");
+       my $priority = $cgi->param("priority");
+       my $status   = $cgi->param("status");
+       my $content  = $cgi->param("content");
+       my $subject  = $cgi->param("subject");
+       my $time     = time();
+       
+       if($name eq ""){
+               return $wiki->error("̾Á°¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£");
+       } elsif($subject eq ""){
+               return $wiki->error("¥µ¥Þ¥ê¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£");
+       } elsif($content eq ""){
+               return $wiki->error("¥Ð¥°ÆâÍƤ¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£");
+       }
+       
+       # post_name¤È¤¤¤¦¥­¡¼¤Ç¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
+       my $path   = &Util::cookie_path($wiki);
+       my $cookie = $cgi->cookie(-name=>'post_name',-value=>$name,-expires=>'+1M',-path=>$path);
+       print "Set-Cookie: ",$cookie->as_string,"\n";
+       
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+  if($content){
+    unless(&plugin::_ex_spam_filter_light::Install::judgment_text($content)){
+      my $time = Util::format_date(time());
+      my $file = $wiki->config('log_dir')."/spam_bugtrack.txt";
+      if(open(SPAM_LOG, ">>$file")){
+        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
+        print SPAM_LOG "$project:$name:$category:$priority:$status:$time\n";
+        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
+        print SPAM_LOG "$content\n";
+        close(SPAM_LOG);
+      }
+      my $error_message = $wiki->error("Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¥¹¥Ñ¥à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈȽÄꤵ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n");
+      $subject = Util::escapeHTML($subject);
+      $content = Util::escapeHTML($content);
+      $content =~ s/\n/<br>/g;
+      $error_message .= "<p>\n";
+      $error_message .= "<div>Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡§</div>\n";
+      $error_message .= "<div>¡ãÅê¹Æ¼Ô¡ä$name</div>\n";
+      $error_message .= "<div>¡ã¥«¥Æ¥´¥ê¡ä$category</div>\n";
+      $error_message .= "<div>¡ãÍ¥ÀèÅÙ¡ä$priority</div>\n";
+      $error_message .= "<div>¡ã¾õÂÖ¡ä$status</div>\n";
+      $error_message .= "<div>¡ãÆü»þ¡ä$time</div>\n";
+      $error_message .= "<div>¡ãËÜʸ¡ä</div>\n";
+      $error_message .= "<div>$content</div>\n";
+      $error_message .= "</p>\n";
+      return $error_message;
+    }
+  }
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+
+       # ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ø¤ÎÂбþ
+       my $format = $wiki->get_edit_format();
+       $name     = $wiki->convert_to_fswiki($name    ,$format,1);
+       $category = $wiki->convert_to_fswiki($category,$format,1);
+       $priority = $wiki->convert_to_fswiki($priority,$format,1);
+       $status   = $wiki->convert_to_fswiki($status  ,$format,1);
+       $content  = $wiki->convert_to_fswiki($content ,$format);
+       
+       my $page = $self->make_pagename($wiki,$project);
+       
+       $content = "!!!$subject\n".
+                  "*Åê¹Æ¼Ô¡§ $name\n".
+                  "*¥«¥Æ¥´¥ê¡§ $category\n".
+                  "*Í¥ÀèÅÙ¡§ $priority\n".
+                  "*¾õÂÖ¡§ $status\n".
+                  "*Æü»þ¡§ ".Util::format_date($time)."\n".
+                  "{{bugstate}}\n".
+                  "!!ÆâÍÆ\n".$content."\n".
+                  "!!¥³¥á¥ó¥È\n{{comment}}";
+       
+       $wiki->save_page($page,$content);
+       $wiki->redirect($page);
+}
+
+1;
diff --git a/kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/comment.pm b/kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/comment.pm
new file mode 100644 (file)
index 0000000..701fda5
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,110 @@
+##########################################################################################
+#
+# ¥¹¥Ñ¥à¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ê³Ø½¬µ¡Ç½Ìµ¤·ÈÇ¡Ë
+#¡Êcomment¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥É¡Ë
+#
+##########################################################################################
+use strict;
+
+use plugin::comment::CommentHandler;
+
+# plugin::comment::CommentHandler¤Îdo_action¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨
+package plugin::comment::CommentHandler;
+
+sub do_action {
+       my $self = shift;
+       my $wiki = shift;
+       my $cgi  = $wiki->get_CGI;
+       
+       my $name    = $cgi->param("name");
+       my $message = $cgi->param("message");
+       my $count   = $cgi->param("count");
+       my $page    = $cgi->param("page");
+       my $option  = $cgi->param("option");
+
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+  if($message){
+    unless(&plugin::_ex_spam_filter_light::Install::judgment_text($message)){
+      my $time = Util::format_date(time());
+      my $file = $wiki->config('log_dir')."/spam_comment.txt";
+      if(open(SPAM_LOG, ">>$file")){
+        print SPAM_LOG "$page:$message - $name($time)\n";
+        close(SPAM_LOG);
+      }
+      my $error_message = $wiki->error("Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¥¹¥Ñ¥à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈȽÄꤵ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n");
+      $error_message .= "<p>\n";
+      $error_message .= "<div>Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡§</div>\n";
+      $error_message .= "<div>" . Util::escapeHTML("$message") . "</div>\n";
+      $error_message .= "</p>\n";
+      return $error_message;
+    }
+  }
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+
+       if($name eq ""){
+               $name = "̵̾¤·¤µ¤ó";
+       } else {
+               # post_name¤È¤¤¤¦¥­¡¼¤Ç¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
+               my $path   = &Util::cookie_path($wiki);
+               my $cookie = $cgi->cookie(-name=>'post_name',-value=>$name,-expires=>'+1M',-path=>$path);
+               print "Set-Cookie: ",$cookie->as_string,"\n";
+       }
+       
+       # ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ø¤ÎÂбþ
+       my $format = $wiki->get_edit_format();
+       $name    = $wiki->convert_to_fswiki($name   ,$format,1);
+       $message = $wiki->convert_to_fswiki($message,$format,1);
+       
+       if($page ne "" && $message ne "" && $count ne ""){
+               
+               my @lines = split(/\n/,$wiki->get_page($page));
+               my $flag       = 0;
+               my $form_count = 1;
+               my $content    = "";
+               
+               foreach(@lines){
+                       # ¿·Ãå½ç¤Î¾ì¹ç
+                       if($option eq "reverse"){
+                               $content = $content.$_."\n";
+                               if(/^{{comment\s*.*}}$/ && $flag==0){
+                                       if($form_count==$count){
+                                               $content = $content."*$message - $name (".Util::format_date(time()).")\n";
+                                               $flag = 1;
+                                       } else {
+                                               $form_count++;
+                                       }
+                               }
+                       # ¥Ú¡¼¥¸ËöÈø¤ËÄɲäξì¹ç
+                       } elsif($option eq "tail"){
+                               $content = $content.$_."\n";
+                               
+                       # Åê¹Æ½ç¤Î¾ì¹ç
+                       } else {
+                               if(/^{{comment\s*.*}}$/ && $flag==0){
+                                       if($form_count==$count){
+                                               $content = $content."*$message - $name (".Util::format_date(time()).")\n";
+                                               $flag = 1;
+                                       } else {
+                                               $form_count++;
+                                       }
+                               }
+                               $content = $content.$_."\n";
+                       }
+               }
+               
+               # ¥Ú¡¼¥¸ËöÈø¤ËÄɲäξì¹ç¤ÏºÇ¸å¤ËÄɲÃ
+               if($option eq "tail"){
+                       $content = $content."*$message - $name (".Util::format_date(time()).")\n";
+                       $flag = 1;
+               }
+               
+               if($flag==1){
+                       $wiki->save_page($page,$content);
+               }
+       }
+       
+       # ¸µ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È
+       $wiki->redirect($page);
+}
+
+1;
diff --git a/kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/core.pm b/kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/core.pm
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7f2b2f1
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,162 @@
+##########################################################################################
+#
+# ¥¹¥Ñ¥à¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ê³Ø½¬µ¡Ç½Ìµ¤·ÈÇ¡Ë
+#¡Êcore::EditPage¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ê¥Ú¡¼¥¸¤ÎÊÔ½¸¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥É¡Ë
+#
+##########################################################################################
+use strict;
+
+use plugin::core::EditPage;
+
+# plugin::core::EditPage¤Îdo_action¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨
+package plugin::core::EditPage;
+
+sub do_action {
+       my $self = shift;
+       my $wiki = shift;
+       my $cgi = $wiki->get_CGI;
+       
+       my $pagename = $cgi->param("page");
+       my $format   = $wiki->get_edit_format();
+       my $content  = $cgi->param("content");
+       my $sage     = $cgi->param("sage");
+       my $template = $cgi->param("template");
+       my $artno    = $cgi->param("artno");
+       my $time     = $wiki->get_last_modified($pagename);
+       
+       my $buf = "";
+       my $login = $wiki->get_login_info();
+
+       if($pagename eq ""){
+               return $wiki->error("¥Ú¡¼¥¸¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£");
+       }
+       if($pagename =~ /([\|\[\]])|^:|([^:]:[^:])/){
+               return $wiki->error("¥Ú¡¼¥¸Ì¾¤Ë»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤Ê¸»ú¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
+       }
+       if(!$wiki->can_modify_page($pagename)){
+               return $wiki->error("¥Ú¡¼¥¸¤ÎÊÔ½¸¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£");
+       }
+       
+       #--------------------------------------------------------------------------
+       # Êݸ½èÍý
+       if($cgi->param("save") ne ""){
+               if($wiki->page_exists($pagename)){
+                       if($cgi->param("lastmodified") < $time){
+                               return $wiki->error("¥Ú¡¼¥¸¤Ï´û¤ËÊ̤Υ桼¥¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
+                       }
+               }
+
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+  if($content){
+    unless(&plugin::_ex_spam_filter_light::Install::judgment_text($content)){
+      my $time = Util::format_date(time());
+      my $file = $wiki->config('log_dir')."/spam_page.txt";
+      if(open(SPAM_LOG, ">>$file")){
+        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
+        print SPAM_LOG "$pagename:$artno ($time)\n";
+        print SPAM_LOG "-" x 70 . "\n";
+        print SPAM_LOG "$content\n";
+        close(SPAM_LOG);
+      }
+      my $error_message = $wiki->error("ÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¥¹¥Ñ¥àʸ¾Ï¤ÈȽÄꤵ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n");
+      $content = Util::escapeHTML($content);
+      $content =~ s/\n/<br>/g;
+      $error_message .= "<p>\n";
+      $error_message .= "<div>Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡§</div>\n";
+      $error_message .= "<div>¡ã¥Ú¡¼¥¸Ì¾¡ä</div>\n";
+      $error_message .= "<div>$pagename</div>\n";
+      $error_message .= "<div>¡ãËÜʸ¡ä</div>\n";
+      $error_message .= "<div>$content</div>\n";
+      $error_message .= "</p>\n";
+      return $error_message;
+    }
+  }
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+\r
+               #my $save_content = $content;
+               my $mode = $wiki->get_edit_format();
+               my $save_content = $wiki->convert_to_fswiki($content,$mode);
+
+               # ¥Ñ¡¼¥ÈÊÔ½¸¤Î¾ì¹ç
+               if($artno ne ""){
+                       $save_content = &make_save_source($wiki->get_page($pagename),$save_content,$artno,$wiki);
+               }
+               # FrontPage¤Ïºï½üÉÔ²Ä
+               if($pagename eq $wiki->config("frontpage") && $save_content eq ""){
+                       $buf = "<b>".&Util::escapeHTML($wiki->config("frontpage"))."¤Ïºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£</b>\n";
+
+               # ¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ï½èÍý¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊÖµÑ
+               } else {
+                       $wiki->save_page($pagename,$save_content,$sage);
+                       
+                       if($content ne ""){
+                               $wiki->redirect($pagename);
+                       } else {
+                               if($artno eq ""){
+                                       $wiki->set_title($pagename."¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿");
+                                       return $cgi->escapeHTML($pagename)."¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
+                               } else {
+                                       $wiki->set_title($pagename."¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿");
+                                       return $cgi->escapeHTML($pagename)."¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
+                               }
+                       }
+               }
+       #--------------------------------------------------------------------------
+       # ¥×¥ì¥Ó¥å¡¼½èÍý
+       } elsif($cgi->param("preview") ne ""){
+               $time = $cgi->param("lastmodified");
+               $buf = "°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡ÖÊݸ¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br>";
+               if($content eq ""){
+                       if($pagename eq $wiki->config("frontpage") && $artno eq ""){
+                               $buf = $buf."<b>¡Ê".&Util::escapeHTML($wiki->config("frontpage"))."¤Ïºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë</b>";
+                       } else {
+                               if($artno eq ""){
+                                       $buf = $buf."<b>¡Ê¥Ú¡¼¥¸ÆâÍƤ϶õ¤Ç¤¹¡£¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ë</b>";
+                               } else {
+                                       $buf = $buf."<b>¡Ê¥Ú¡¼¥¸ÆâÍƤ϶õ¤Ç¤¹¡£¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ë</b>";
+                               }
+                       }
+               }
+               $content = $wiki->convert_to_fswiki($content,$format);
+               $buf = $buf."<br>".$wiki->process_wiki($content);
+
+       } elsif($wiki->page_exists($pagename)) {
+               #¥Ú¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç
+               if($artno eq ""){
+                       $content = $wiki->get_page($pagename);
+               } else {
+                       $content = &read_by_part($wiki->get_page($pagename),$artno);
+               }
+       } elsif($template ne ""){
+               #¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç
+               $content = $wiki->get_page($template);
+       }
+       
+       #--------------------------------------------------------------------------
+       # ÆþÎÏ¥Õ¥©¡¼¥à
+       $wiki->set_title($pagename."¤ÎÊÔ½¸",1);
+
+       my $tmpl = HTML::Template->new(filename=>$wiki->config('tmpl_dir')."/editform.tmpl",
+                                   die_on_bad_params => 0);
+
+       $tmpl->param({SCRIPT_NAME   => $wiki->config('script_name'),
+                                 PAGE_NAME     => $pagename,
+                                 CONTENT       => $wiki->convert_from_fswiki($content,$format),
+                                 LAST_MODIFIED => $time,
+                                 ACTION        => 'EDIT',
+                                 EXISTS_PAGE   => $wiki->page_exists($pagename),
+                                 SAGE          => $sage});
+       
+       if($artno ne ""){
+               $tmpl->param(OPTIONAL_PARAMS=>[{NAME=>'artno',VALUE=>$artno}]);
+       }
+
+       $buf .= $tmpl->output();
+
+       # ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òÁÞÆþ
+       $buf .= $wiki->get_editform_plugin();
+       
+       return $buf;
+}
+
+1;
diff --git a/kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/pcomment.pm b/kgsoft/_ex_spam_filter_light/trunk/plugin/_ex_spam_filter_light/pcomment.pm
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6592e67
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,99 @@
+##########################################################################################
+#
+# ¥¹¥Ñ¥à¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ê³Ø½¬µ¡Ç½Ìµ¤·ÈÇ¡Ë
+#¡Êpcomment¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥É¡Ë
+#
+##########################################################################################
+use strict;
+
+use plugin::pcomment::PComment;
+
+# plugin::pcomment::PComment¤Îdo_action¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨
+package plugin::pcomment::PComment;
+
+sub do_action {\r
+    my $self = shift;\r
+    my $wiki = shift;\r
+    my $cgi  = $wiki->get_CGI;\r
+    \r
+    my $name      = $cgi->param("name");\r
+    my $message   = $cgi->param("message");\r
+    my $save_page = $cgi->param("save_page");\r
+    my $show_page = $cgi->param("show_page");\r
+    my $head_char = $cgi->param("head_char");\r
+    my $reply     = $cgi->param("reply");\r
+\r
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+  if($message){
+    unless(&plugin::_ex_spam_filter_light::Install::judgment_text($message)){
+      my $time = Util::format_date(time());
+      my $file = $wiki->config('log_dir')."/spam_pcomment.txt";
+      if(open(SPAM_LOG, ">>$file")){
+        print SPAM_LOG "$show_page:$message - $name($time)\n";
+        close(SPAM_LOG);
+      }
+      my $error_message = $wiki->error("Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¥¹¥Ñ¥à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈȽÄꤵ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n");
+      $error_message .= "<p>\n";
+      $error_message .= "<div>Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡§</div>\n";
+      $error_message .= "<div>" . Util::escapeHTML("$message") . "</div>\n";
+      $error_message .= "</p>\n";
+      return $error_message;
+    }
+  }
+#--------------------------------------------------------------------------------------------------
+\r
+    if($name eq ""){\r
+        $name = "̵̾¤·¤µ¤ó";\r
+    } else {\r
+        # post_name¤È¤¤¤¦¥­¡¼¤Ç¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë\r
+        my $cookie = $cgi->cookie(-name=>'post_name',-value=>$name,-expires=>'+1M');\r
+        print "Set-Cookie: ",$cookie->as_string,"\n";\r
+    }\r
+\r
+    if($save_page ne "" && $message ne ""){\r
+        my $content;\r
+        if($wiki->page_exists($save_page)){\r
+            $content = $wiki->get_page($save_page);\r
+            $content =~ s/\n+$//g; #¹ÔËö¤Î²þ¹Ô¤ÏÁ´¤Æ½üµî\r
+        }else{\r
+            $content = "[[$show_page]]\n";\r
+        }\r
+        my $new_content .= $head_char . "$message - $name (".Util::format_date(time()) . ")";\r
+\r
+        unless($reply){\r
+            $content .= "\n" if($content);\r
+            $content .= $new_content . "\n";\r
+        }else{\r
+            my @content;\r
+            my $reply_sw = 0; #±ø¤¤¤±¤É...\r
+            my $lev = 0;\r
+            foreach(split /\n/, $content){\r
+                /^([*+]+)/;\r
+                if($reply_sw == 1 and $lev >= length($1)){\r
+                    push(@content, $head_char x $lev . $new_content);\r
+                    $reply_sw = 2;\r
+                }\r
+                if($reply_sw == 0 and $reply eq Util::md5($_)){\r
+                    $lev = length($1);\r
+                    $reply_sw = 1;\r
+                }\r
+                push(@content, $_);\r
+            }\r
+            if($reply_sw == 1){\r
+                push(@content, $head_char x $lev . $new_content);\r
+            }\r
+            $content = join("\n", @content);\r
+        }\r
+\r
+        $wiki->save_page($save_page, $content);\r
+\r
+        my $modtime = &Util::load_config_hash($wiki,$Wiki::DefaultStorage::MODTIME_FILE);\r
+        $modtime->{$show_page} = time();\r
+        &Util::save_config_hash($wiki,$Wiki::DefaultStorage::MODTIME_FILE,$modtime);\r
+\r
+    }\r
+    # É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È\r
+    $wiki->redirect($show_page);\r
+}\r
+
+1;