OSDN Git Service

Merge release/v1.101.104
[jovsonz/Jovsonz.git] / CHANGELOG.txt
2019-05-03 OlyutorskiiMerge release/v1.101.104 master release-1.101.104
2019-05-03 Olyutorskiiprepare release 1.101.104 release/v1.101.104
2019-05-03 OlyutorskiiMerge commit '88829358dc86447e823fdbf58d796beb05e2388c...
2019-05-02 Olyutorskiifor Maven 3.3.9
2019-05-02 OlyutorskiiSCM changed. (Mercurial to Git)
2016-07-16 olyutorskiiOSDN.JP 対応
2016-07-16 olyutorskiiJDK1.7対応
2011-11-25 olyutorskiiMaven3対応
2011-05-12 olyutorskii初回リリース準備 release-1.101.2
2011-05-12 olyutorskii初回インポート