OSDN Git Service

jovsonz/Jovsonz.git
2019-05-03 OlyutorskiiMerge release/v1.101.104 master release-1.101.104
2019-05-03 Olyutorskiiprepare release 1.101.104 release/v1.101.104
2019-05-03 OlyutorskiiMerge commit '88829358dc86447e823fdbf58d796beb05e2388c...
2019-05-03 Olyutorskiiupdate checkstyle plugin.
2019-05-03 Olyutorskiiupdate pmd plugin.
2019-05-03 Olyutorskiiupdate assembly plugins.
2019-05-02 Olyutorskiiupdate maven plugins
2019-05-02 Olyutorskiireorder maven plugins
2019-05-02 Olyutorskiifindbugs to spotbugs
2019-05-02 Olyutorskiichange coverage test from coberture to Jacoco.
2019-05-02 Olyutorskiiupdate site plugin
2019-05-02 Olyutorskiifor Maven 3.3.9
2019-05-02 OlyutorskiiSCM changed. (Mercurial to Git)
2019-04-25 Olyutorskiiimport from Mercurial repository. (https://hg.osdn... fromMercurial
2016-07-16 olyutorskiiOSDN.JP 対応
2016-07-16 olyutorskiiOSDN.JP 対応
2016-07-16 olyutorskiiMaven plugin 更新
2016-07-16 olyutorskiiJDK1.7対応
2016-07-16 olyutorskiiJUnit 4.12 対応
2012-12-02 olyutorskiiMavenプラグイン更新
2012-10-25 olyutorskiiJenkins対応
2012-10-25 olyutorskiiMavenプラグイン更新
2011-11-26 olyutorskiihgignoreの正規表現に不備。
2011-11-25 olyutorskiiMaven3対応
2011-05-13 olyutorskii1.101.3-SNAPSHOT開発開始
2011-05-12 olyutorskii"release-1.101.2" タグをチェンジセット "468360c7b2b9" に追加しました
2011-05-12 olyutorskii初回リリース準備 release-1.101.2
2011-05-12 olyutorskii初回インポート