OSDN Git Service

checkstyle対応
[mikutoga/Pmd2XML.git] / CHANGELOG.txt
2013-09-01 Olyutorskii1.201.2版リリース配布物にビルド設定が含まれていなかった件に対処
2013-05-19 OlyutorskiiVmd2XMLと共通化
2013-03-17 Olyutorskiiパッケージ移動
2013-03-17 Olyutorskii1.201.3-SNAPSHOT 開発開始
2013-03-17 Olyutorskii1.201.2版 リリース準備 release-1.201.2
2013-01-27 Olyutorskii130128版スキーマ対応
2013-01-27 Olyutorskiiテストセット整備
2012-12-31 OlyutorskiiXML出力改善
2011-11-27 OlyutorskiiMaven3対応。
2011-05-17 Olyutorskii1.102.5-SNAPSHOT開発開始
2010-10-09 Olyutorskii1.102.4版リリース準備。 release-1.102.4
2010-10-09 Olyutorskii1.102.2版リリース準備。 release-1.102.2
2010-10-08 Olyutorskii1.102.2版リリース準備 release-1.101.2
2010-10-08 Olyutorskii1st commit