OSDN Git Service

modify checkstyle rules.
[mikutoga/Pmd2XML.git] / README.txt
2019-06-06 OlyutorskiiMerge release/v1.202.2 release-1.202.2
2019-06-06 OlyutorskiiMerge pomconfig into develop
2019-06-06 Olyutorskiimodify SCM informations.
2011-11-27 OlyutorskiiMaven3対応。
2011-05-17 Olyutorskii1.102.5-SNAPSHOT開発開始
2010-10-08 Olyutorskii1st commit