OSDN Git Service

modify checkstyle rules.
[mikutoga/Pmd2XML.git] / pom.xml
2019-07-02 OlyutorskiiMerge topic/xxe into develop
2019-07-02 OlyutorskiiUpdate checkstyle-rules.
2019-07-02 OlyutorskiiUpgrade ToaGem to 3.122.2
2019-06-06 Olyutorskiistart 1.202.3-SNAPSHOT
2019-06-06 OlyutorskiiMerge master into develop
2019-06-06 OlyutorskiiMerge release/v1.202.2 release-1.202.2
2019-06-06 Olyutorskiiprepare 1.202.2 release.
2019-06-06 Olyutorskiireplace JAXB DatatypeConverter.
2019-06-06 OlyutorskiiMerge pomconfig into develop
2019-06-06 Olyutorskiiupdate checkstyle plugin.
2019-06-06 Olyutorskiiupdate pmd plugin.
2019-06-06 Olyutorskiiupdate assembly plugin.
2019-06-06 Olyutorskiimove config files.
2019-06-06 Olyutorskiicoberture to Jacoco.
2019-06-06 Olyutorskiiupdate javadoc plugins.
2019-06-06 Olyutorskiiupdate maven plugins.
2019-06-06 OlyutorskiiJDK6 to JavaSE8
2019-06-06 Olyutorskiimodify SCM informations.
2019-06-06 Olyutorskiifindbugs to spotbugs
2019-06-06 Olyutorskiireorder maven plugins.
2019-04-25 Olyutorskiiimport from Mercurial repository (https://hg.osdn.net... fromMercurial
2013-06-08 OlyutorskiiSAX対応
2013-05-21 OlyutorskiiAppendable対応
2013-05-19 OlyutorskiiVmd2XMLと共通化
2013-03-17 Olyutorskiiパッケージ移動
2013-03-17 Olyutorskii1.201.3-SNAPSHOT 開発開始
2013-03-17 Olyutorskii1.201.2版 リリース準備 release-1.201.2
2013-01-27 Olyutorskii130128版スキーマ対応
2012-12-06 OlyutorskiiMmdSource廃止
2011-11-27 OlyutorskiiMaven3対応。
2011-08-24 Olyutorskiiプラグイン更新
2011-08-24 OlyutorskiiTogaGem 2.101.2版に対応
2011-05-24 Olyutorskii依存ライブラリ情報の修正
2011-05-17 Olyutorskii1.102.5-SNAPSHOT開発開始
2010-10-09 Olyutorskii1.102.4版リリース準備。
2010-10-09 Olyutorskii1.102.2版リリース準備。 release-1.102.2
2010-10-08 Olyutorskii1.102.2版リリース準備 release-1.101.2
2010-10-08 Olyutorskii1st commit