OSDN Git Service

Merge master into develop
[mikutoga/Pmd2XML.git] / src /
2019-07-04 OlyutorskiiMerge release/v1.203.2 master release-1.203.2
2019-07-04 Olyutorskiimodify pmd rules.
2019-07-03 Olyutorskiiuse diamond operator.
2019-07-03 Olyutorskiimodify javadoc paragraph.
2019-07-03 OlyutorskiiMerge topic/xxe into develop
2019-07-03 OlyutorskiiPrevent XXE vulnerabilities from external resources.
2019-07-02 OlyutorskiiMerge topic/xxe into develop
2019-07-02 OlyutorskiiUpgrade ToaGem to 3.122.2
2019-06-10 OlyutorskiiJRE version-checking modified.
2019-06-06 OlyutorskiiMerge release/v1.202.2 release-1.202.2
2019-06-06 Olyutorskiireplace JAXB DatatypeConverter.
2019-06-06 OlyutorskiiMerge pomconfig into develop
2019-06-06 Olyutorskiiupdate assembly plugin.
2019-06-06 Olyutorskiimove config files.
2013-12-02 Olyutorskiiユニットテスト下請け修正
2013-12-01 OlyutorskiiVmd2Xmlとの共通化
2013-11-27 Olyutorskiiスコープ修正
2013-11-26 Olyutorskiicheckstyle対応
2013-06-08 OlyutorskiiSAX対応
2013-09-01 Olyutorskii1.201.2版リリース配布物にビルド設定が含まれていなかった件に対処
2013-05-21 OlyutorskiiAppendable対応
2013-05-19 OlyutorskiiVmd2XMLと共通化
2013-03-17 Olyutorskiiパッケージ移動
2013-01-27 Olyutorskii130128版スキーマ対応
2013-01-27 Olyutorskiiテストセット整備
2012-12-31 OlyutorskiiXML出力改善
2012-12-27 OlyutorskiiMmdInputStream廃止
2012-12-06 OlyutorskiiMmdSource廃止
2011-11-27 OlyutorskiiMaven3対応。
2011-08-24 OlyutorskiiTogaGemからのパッケージ移管。
2011-05-17 Olyutorskii1.102.5-SNAPSHOT開発開始
2010-10-08 Olyutorskiiエラー時のプロセス終了コードを整理。
2010-10-08 Olyutorskii1st commit