OSDN Git Service

start 3.122.3-SNAPSHOT
[mikutoga/TogaGem.git] / CHANGELOG.txt
2019-07-02 OlyutorskiiMerge master into develop
2019-07-02 OlyutorskiiMerge release/v3.122.2 master release-3.122.2
2019-07-02 Olyutorskiiprepare 3.122.2
2019-06-29 OlyutorskiiMerge topic/xxe into develop
2019-06-23 Olyutorskiiadd implicit built-in xml schema.
2019-06-23 OlyutorskiiMove out xml-xsd info from resolver.
2019-06-23 OlyutorskiiMake Schema-factory safe to prevent XXE vulnerability.
2019-06-23 OlyutorskiiSplit entity resolver from resource resolver to prevent...
2019-06-06 OlyutorskiiMerge master into develop
2019-06-06 OlyutorskiiMerge release/v3.121.2 release-3.121.2
2019-06-06 Olyutorskiiprepare 3.121.2
2019-06-04 OlyutorskiiMerge master into develop
2019-06-04 OlyutorskiiMerge release/v3.120.2 release-3.120.2
2019-06-04 Olyutorskiiprepare 3.120.2
2019-06-03 OlyutorskiiMerge topic/noJAXB into develop
2019-06-03 Olyutorskiireplacing DatatypeConverter(JAXB).
2019-06-02 OlyutorskiiMerge master into develop
2019-06-02 OlyutorskiiMerge release/v3.101.106 release-3.101.106
2019-06-02 Olyutorskiiprepare 3.101.106
2019-06-02 OlyutorskiiMerge pomconfig into develop
2019-06-01 Olyutorskiichange SCM from Mercurial to Git.
2013-06-16 Olyutorskiiassemblyプラグイン設定不備を修正 release-3.102.4
2013-06-16 Olyutorskii3.101.2版リリース準備 release-3.102.2
2013-06-08 OlyutorskiiMMD Ver7.40 対応
2013-04-17 Olyutorskiiコールバック呼び出し順変更
2013-04-11 OlyutorskiiResourceBundleのフォールバック禁止
2013-03-17 Olyutorskiiパッケージ変更。テスト整備。
2013-03-17 Olyutorskii2.102.3-SNAPSHOT 開発開始
2013-03-16 Olyutorskii2.102.2版リリース準備 release-2.102.2
2013-01-27 Olyutorskii実数表記の揺れを吸収
2011-11-26 OlyutorskiiMaven3対応。
2011-08-24 Olyutorskii2.101.2版リリース準備 release-2.101.2
2011-05-17 Olyutorskii1.105.3-SNAPSHOT版開発開始
2010-10-09 Olyutorskii1.105.2版リリース準備。 release-1.105.2
2010-10-07 Olyutorskii1.104.2版リリース準備
2010-10-06 OlyutorskiiTogaGem1.103.2版より移行。