OSDN Git Service

@Override記述
[mikutoga/TogaGem.git] / pom.xml
2011-05-17 Olyutorskii1.105.3-SNAPSHOT版開発開始
2010-10-09 Olyutorskii1.105.2版リリース準備。 release-1.105.2
2010-10-07 Olyutorskii1.104.2版リリース準備 release-1.104.2
2010-10-06 OlyutorskiiPMD出力機能及びXML入出力機能のソースをマージ
2010-10-06 OlyutorskiiTogaGem1.103.2版より移行。