OSDN Git Service

Move out xml-xsd info from resolver.
[mikutoga/TogaGem.git] / src /
2019-06-23 OlyutorskiiMove out xml-xsd info from resolver.
2019-06-23 OlyutorskiiMake Schema-factory safe to prevent XXE vulnerability.
2019-06-23 OlyutorskiiSplit entity resolver from resource resolver to prevent...
2019-06-15 Olyutorskiisuppress SimplifyBooleanReturns warning in PMD.
2019-06-15 Olyutorskiiremove null assignment.
2019-06-12 Olyutorskiiuse String constants.
2019-06-12 Olyutorskiiuse context classloader for java.lang.reflect.Proxy
2019-06-12 Olyutorskiiadd strict unit test for math class.
2019-06-12 Olyutorskiiuse multi-catch.
2019-06-12 Olyutorskiiuse diamond operator.
2019-06-12 Olyutorskiimodify whitespaces.
2019-06-11 Olyutorskiimodify indentation in AT-clause javadoc.
2019-06-11 Olyutorskiimodify implicit/explicit modifiers again.
2019-06-11 Olyutorskiimodify implicit/explicit modifiers.
2019-06-11 Olyutorskiifollow naming conventions.
2019-06-11 Olyutorskiiclose <p> tag in AT-clause javadoc.
2019-06-10 Olyutorskiimodify javadoc format.
2019-06-06 OlyutorskiiMerge release/v3.121.2 release-3.121.2
2019-06-06 Olyutorskiiopen DatatypeIo for JAXB replacement.
2019-06-04 OlyutorskiiMerge release/v3.120.2 release-3.120.2
2019-06-04 Olyutorskiiloose quaternion unit test condition for JDK9 or later.
2019-06-03 OlyutorskiiMerge topic/noJAXB into develop
2019-06-03 Olyutorskiireplacing DatatypeConverter(JAXB).
2019-06-02 Olyutorskiiunit tests with JAXB
2019-06-02 OlyutorskiiMerge release/v3.101.106 release-3.101.106
2019-06-02 OlyutorskiiMerge pomconfig into develop
2019-06-02 Olyutorskiimove assembly config.
2019-06-02 Olyutorskiiupdate assembly plugins.
2019-06-02 Olyutorskiimove checkstyle & pmd configs.
2019-06-01 Olyutorskiiescape &,> in javadoc
2013-06-16 Olyutorskiiassemblyプラグイン設定不備を修正 release-3.102.4
2013-06-08 OlyutorskiiMMD Ver7.40 対応
2013-05-21 OlyutorskiiAppendable対応
2013-05-19 Olyutorskiiパッケージ移動
2013-04-25 Olyutorskiiローカルスキーマ参照処理の共通化
2013-04-25 OlyutorskiiXML異常系ハンドラを共通化
2013-04-25 Olyutorskii空インタフェース対応
2013-04-25 Olyutorskiiインタフェース空実装対応
2013-04-25 Olyutorskii冗長な宣言を抑止
2013-04-25 Olyutorskiiパッケージコメント修正
2013-04-25 Olyutorskiivmdユーティリティ
2013-04-24 Olyutorskii慣例情報更新
2013-04-19 OlyutorskiiPmdLimitsパッケージ移動
2013-04-18 Olyutorskiipmd-plugin 3.0.1(PMD 5.0.2) 対応
2013-04-17 Olyutorskiiシェーディング情報分離
2013-04-17 Olyutorskiiパーサパッケージ名変更
2013-04-17 Olyutorskiiコールバック呼び出し順変更
2013-04-17 OlyutorskiiJRE1.6と1.7の差を吸収
2013-04-16 Olyutorskii文字列化処理変更
2013-04-13 Olyutorskii空読みスキップ対応
2013-04-13 Olyutorskii文字列化処理変更
2013-04-11 Olyutorskiiパッケージ名変更
2013-04-11 OlyutorskiiResourceBundleのフォールバック禁止
2013-03-28 Olyutorskiiジンバルロック判定を改善
2013-03-17 Olyutorskiiパッケージ変更。テスト整備。
2013-03-16 Olyutorskii2.102.2版リリース準備 release-2.102.2
2013-01-27 Olyutorskii実数表記の揺れを吸収
2012-12-31 OlyutorskiiXML出力改善
2012-12-20 Olyutorskii入出力強化
2011-11-26 OlyutorskiiMaven3対応。
2011-08-24 OlyutorskiiVMD用サンプル追加
2011-08-24 Olyutorskiiソースコード診断に対処
2011-08-24 OlyutorskiiPmd2XMLやVmd2XMLプロジェクトにパッケージを分離。
2011-08-24 Olyutorskiiモデルデータ不備の異常系を別パッケージに
2011-08-24 Olyutorskiibinioパッケージと統合
2011-08-24 OlyutorskiiXML空白出力処理の共通化
2011-08-24 OlyutorskiiWindows特化処理の廃止
2011-08-24 Olyutorskii数学パッケージの整理
2011-08-23 Olyutorskiivmd用スキーマ導入
2011-08-23 Olyutorskiivmdパッケージ導入
2011-08-23 Olyutorskiimathパッケージ導入
2011-08-23 Olyutorskiibinioパッケージ導入
2011-08-23 Olyutorskiitypicalパッケージ導入
2011-08-23 OlyutorskiiXML名前空間対応
2011-08-23 Olyutorskii[no commit message]
2011-08-23 Olyutorskii[no commit message]
2011-08-23 Olyutorskii[no commit message]
2011-08-23 Olyutorskii[no commit message]
2011-08-23 Olyutorskii[no commit message]
2011-08-23 Olyutorskii[no commit message]
2011-08-12 Olyutorskiiオペレーションミス
2011-08-12 Olyutorskii[no commit message]
2011-08-09 Olyutorskii空白出力のサポート
2011-07-03 Olyutorskiiループ識別情報の簡素化
2011-06-07 Olyutorskii入力ソースへのアクセスを可能に
2011-06-01 Olyutorskiiヘッダ情報の通知修正
2011-05-25 Olyutorskiishort型の合法化
2011-05-25 Olyutorskiiホレリス文字列読み込みに対応
2011-05-24 OlyutorskiiTextDecoder導入
2011-05-24 Olyutorskii最小バッファサイズを明示
2011-05-24 Olyutorskiiゼロチョップモード追加
2011-05-23 Olyutorskii文字デコーディング処理の分離に伴うテスト
2011-05-23 Olyutorskii文字デコーディング処理の分離
2011-05-22 OlyutorskiiPMX対応に先立ちメソッド名の修正
2011-05-20 Olyutorskiiコメント修正
2011-05-20 Olyutorskiiステージ名の自動命名
2011-05-19 Olyutorskiiメソッド名修正
2011-05-19 OlyutorskiiextendCollectionをextendListに改名
2011-05-18 Olyutorskii冗長なスコープ指定を省略
2011-05-18 Olyutorskiiコメント追記。
next