OSDN Git Service

mikutoga/TogaGem.git
2019-07-02 OlyutorskiiMerge release/v3.122.2 master release-3.122.2
2019-07-02 Olyutorskiiprepare 3.122.2
2019-06-30 Olyutorskiimodify locales in POM.
2019-06-29 OlyutorskiiMerge topic/xxe into develop
2019-06-28 OlyutorskiiSecured internal XML reading.
2019-06-26 Olyutorskiiupdate checkstyle & spotbugs plugins.
2019-06-25 Olyutorskiiremove discarded XML classes.
2019-06-25 Olyutorskiistrictry inhibit unknown mapping.
2019-06-25 Olyutorskiiclose schema files explicitly.
2019-06-24 Olyutorskiiuse DOM built-in LSInput.
2019-06-23 Olyutorskiionly built-in XML xsd file will be resolved by resolver.
2019-06-23 Olyutorskiiadd implicit built-in xml schema.
2019-06-23 OlyutorskiiMove out xml-xsd info from resolver.
2019-06-23 OlyutorskiiMake Schema-factory safe to prevent XXE vulnerability.
2019-06-23 OlyutorskiiSplit entity resolver from resource resolver to prevent...
2019-06-15 Olyutorskiisuppress SimplifyBooleanReturns warning in PMD.
2019-06-15 Olyutorskiiremove null assignment.
2019-06-12 Olyutorskiiuse String constants.
2019-06-12 Olyutorskiiuse context classloader for java.lang.reflect.Proxy
2019-06-12 Olyutorskiiadd strict unit test for math class.
2019-06-12 Olyutorskiiuse multi-catch.
2019-06-12 Olyutorskiiuse diamond operator.
2019-06-12 Olyutorskiimodify whitespaces.
2019-06-11 Olyutorskiimodify indentation in AT-clause javadoc.
2019-06-11 Olyutorskiimodify implicit/explicit modifiers again.
2019-06-11 Olyutorskiimodify implicit/explicit modifiers.
2019-06-11 Olyutorskiifollow naming conventions.
2019-06-11 Olyutorskiiclose <p> tag in AT-clause javadoc.
2019-06-10 Olyutorskiimodify javadoc format.
2019-06-06 Olyutorskiistart 3.121.3-SNAPSHOT
2019-06-06 OlyutorskiiMerge master into develop
2019-06-06 OlyutorskiiMerge release/v3.121.2 release-3.121.2
2019-06-06 Olyutorskiiprepare 3.121.2
2019-06-06 Olyutorskiiopen DatatypeIo for JAXB replacement.
2019-06-04 Olyutorskiistart 3.120.3-SNAPSHOT
2019-06-04 OlyutorskiiMerge master into develop
2019-06-04 OlyutorskiiMerge release/v3.120.2 release-3.120.2
2019-06-04 Olyutorskiiprepare 3.120.2
2019-06-04 Olyutorskiiloose quaternion unit test condition for JDK9 or later.
2019-06-04 Olyutorskiireducing checkstyle warnings.
2019-06-03 OlyutorskiiMerge topic/noJAXB into develop
2019-06-03 Olyutorskiireplacing DatatypeConverter(JAXB).
2019-06-02 Olyutorskiiunit tests with JAXB
2019-06-02 Olyutorskiistart 3.101.107-SNAPSHOT
2019-06-02 OlyutorskiiMerge master into develop
2019-06-02 OlyutorskiiMerge release/v3.101.106 release-3.101.106
2019-06-02 Olyutorskiiprepare 3.101.106
2019-06-02 OlyutorskiiMerge pomconfig into develop
2019-06-02 Olyutorskiimodify pmd & checkstyle rules.
2019-06-02 Olyutorskiimodify directory info.
2019-06-02 Olyutorskiiupdate pmd plugin.
2019-06-02 Olyutorskiiupdate checkstyle plugin.
2019-06-02 Olyutorskiimove assembly config.
2019-06-02 Olyutorskiiupdate assembly plugins.
2019-06-02 Olyutorskiiupdate jar plugins.
2019-06-02 Olyutorskiiupdate javadoc plugins.
2019-06-02 Olyutorskiifindbugs to spotbugs
2019-06-02 Olyutorskiimove checkstyle & pmd configs.
2019-06-01 Olyutorskiicoberture to Jacoco.
2019-06-01 Olyutorskiiupdate site plugins.
2019-06-01 Olyutorskiichange SCM from Mercurial to Git.
2019-06-01 Olyutorskiiescape &,> in javadoc
2019-04-25 Olyutorskiiimport from Mercurial repository (https://hg.osdn.net... fromMercurial
2013-06-16 Olyutorskiirelease-3.102.4 タグをチェンジセット 0e0e7b986ab7 に追加しました
2013-06-16 Olyutorskiiassemblyプラグイン設定不備を修正 release-3.102.4
2013-06-16 Olyutorskiirelease-3.102.2 タグをチェンジセット 61782d933b2a に追加しました
2013-06-16 Olyutorskii3.101.2版リリース準備 release-3.102.2
2013-06-08 OlyutorskiiMMD Ver7.40 対応
2013-05-21 OlyutorskiiAppendable対応
2013-05-19 Olyutorskiiパッケージ移動
2013-04-25 Olyutorskiiローカルスキーマ参照処理の共通化
2013-04-25 OlyutorskiiXML異常系ハンドラを共通化
2013-04-25 Olyutorskii空インタフェース対応
2013-04-25 Olyutorskiiインタフェース空実装対応
2013-04-25 Olyutorskii冗長な宣言を抑止
2013-04-25 Olyutorskiiパッケージコメント修正
2013-04-25 Olyutorskiivmdユーティリティ
2013-04-24 Olyutorskii慣例情報更新
2013-04-19 OlyutorskiiPmdLimitsパッケージ移動
2013-04-18 Olyutorskiipmd-plugin 3.0.1(PMD 5.0.2) 対応
2013-04-17 Olyutorskiiシェーディング情報分離
2013-04-17 Olyutorskiiパーサパッケージ名変更
2013-04-17 Olyutorskiiコールバック呼び出し順変更
2013-04-17 OlyutorskiiJRE1.6と1.7の差を吸収
2013-04-16 Olyutorskii文字列化処理変更
2013-04-13 Olyutorskii空読みスキップ対応
2013-04-13 Olyutorskii文字列化処理変更
2013-04-11 Olyutorskiiパッケージ名変更
2013-04-11 OlyutorskiiResourceBundleのフォールバック禁止
2013-03-28 Olyutorskiiジンバルロック判定を改善
2013-03-17 Olyutorskiiパッケージ変更。テスト整備。
2013-03-17 Olyutorskii2.102.3-SNAPSHOT 開発開始
2013-03-16 Olyutorskiirelease-2.102.2 タグをチェンジセット ca86a635a2d3 に追加しました
2013-03-16 Olyutorskii2.102.2版リリース準備 release-2.102.2
2013-01-27 Olyutorskii実数表記の揺れを吸収
2012-12-31 OlyutorskiiXML出力改善
2012-12-20 Olyutorskii入出力強化
2011-11-26 OlyutorskiiMaven3対応。
2011-08-24 OlyutorskiiVMD用サンプル追加
2011-08-24 Olyutorskii2.101.3-SNAPSHOT版 開発開始
next