OSDN Git Service

mikutoga/TogaGem.git
2013-03-28 Olyutorskiiジンバルロック判定を改善
2013-03-17 Olyutorskiiパッケージ変更。テスト整備。
2013-03-17 Olyutorskii2.102.3-SNAPSHOT 開発開始
2013-03-16 Olyutorskiirelease-2.102.2 タグをチェンジセット ca86a635a2d3 に追加しました
2013-03-16 Olyutorskii2.102.2版リリース準備 release-2.102.2
2013-01-27 Olyutorskii実数表記の揺れを吸収
2012-12-31 OlyutorskiiXML出力改善
2012-12-20 Olyutorskii入出力強化
2011-11-26 OlyutorskiiMaven3対応。
2011-08-24 OlyutorskiiVMD用サンプル追加
2011-08-24 Olyutorskii2.101.3-SNAPSHOT版 開発開始
2011-08-24 Olyutorskii"release-2.101.2" タグをチェンジセット "3f62f66752a0" に追加しました
2011-08-24 Olyutorskii2.101.2版リリース準備 release-2.101.2
2011-08-24 Olyutorskiiソースコード診断に対処
2011-08-24 OlyutorskiiPmd2XMLやVmd2XMLプロジェクトにパッケージを分離。
2011-08-24 Olyutorskiiモデルデータ不備の異常系を別パッケージに
2011-08-24 Olyutorskiibinioパッケージと統合
2011-08-24 OlyutorskiiXML空白出力処理の共通化
2011-08-24 OlyutorskiiWindows特化処理の廃止
2011-08-24 Olyutorskii数学パッケージの整理
2011-08-23 Olyutorskiivmd用スキーマ導入
2011-08-23 Olyutorskiivmdパッケージ導入
2011-08-23 Olyutorskiimathパッケージ導入
2011-08-23 Olyutorskiibinioパッケージ導入
2011-08-23 Olyutorskiitypicalパッケージ導入
2011-08-23 OlyutorskiiXML名前空間対応
2011-08-23 Olyutorskii[no commit message]
2011-08-23 Olyutorskii[no commit message]
2011-08-23 Olyutorskii[no commit message]
2011-08-23 Olyutorskii[no commit message]
2011-08-23 Olyutorskii[no commit message]
2011-08-23 Olyutorskii[no commit message]
2011-08-23 Olyutorskii[no commit message]
2011-08-12 Olyutorskiiオペレーションミス
2011-08-12 Olyutorskii[no commit message]
2011-08-09 Olyutorskii空白出力のサポート
2011-07-03 Olyutorskiiループ識別情報の簡素化
2011-06-07 Olyutorskii入力ソースへのアクセスを可能に
2011-06-01 Olyutorskiiヘッダ情報の通知修正
2011-05-25 Olyutorskiishort型の合法化
2011-05-25 Olyutorskiiホレリス文字列読み込みに対応
2011-05-24 OlyutorskiiTextDecoder導入
2011-05-24 Olyutorskii最小バッファサイズを明示
2011-05-24 Olyutorskiiゼロチョップモード追加
2011-05-23 Olyutorskii文字デコーディング処理の分離に伴うテスト
2011-05-23 Olyutorskii文字デコーディング処理の分離
2011-05-22 OlyutorskiiPMX対応に先立ちメソッド名の修正
2011-05-20 Olyutorskiiコメント修正
2011-05-20 Olyutorskiiステージ名の自動命名
2011-05-19 Olyutorskiiメソッド名修正
2011-05-19 OlyutorskiiextendCollectionをextendListに改名
2011-05-18 Olyutorskii冗長なスコープ指定を省略
2011-05-18 Olyutorskiiコメント追記。
2011-05-18 Olyutorskiifindbugsプラグイン バグ回避
2011-05-18 Olyutorskii構文解析バグ回避
2011-05-18 Olyutorskii@Override記述
2011-05-17 Olyutorskii改行設定
2011-05-17 OlyutorskiiDTDの改行コード変更
2011-05-17 Olyutorskii1.105.3-SNAPSHOT版開発開始
2011-05-17 Olyutorskii1.105.3-SNAPSHOT版開発開始
2010-10-09 OlyutorskiiAdded tag release-1.105.2 for changeset 1afd489f25c0
2010-10-09 Olyutorskii1.105.2版リリース準備。 release-1.105.2
2010-10-09 Olyutorskii接続ボーンを持たない剛体に対処。
2010-10-07 OlyutorskiiAdded tag release-1.104.2 for changeset cc5e679588f9
2010-10-07 Olyutorskii1.104.2版リリース準備 release-1.104.2
2010-10-07 Olyutorskii1.104.2版リリース準備
2010-10-07 Olyutorskii@throwsコメント修正
2010-10-07 Olyutorskii改行位置調整
2010-10-07 Olyutorskiiメンバ定義順修正
2010-10-07 Olyutorskiiパッケージコメントファイル名修正
2010-10-07 Olyutorskiiコメント修正
2010-10-07 Olyutorskiiコメント修正
2010-10-07 Olyutorskiiエラーハンドラカスタム化に対処。
2010-10-07 Olyutorskiiimport文順序調整
2010-10-06 Olyutorskii1.6化に伴う@Overrideアノテーション対応
2010-10-06 OlyutorskiimetaタグとDTD情報出力を修正。
2010-10-06 OlyutorskiiPMD出力機能及びXML入出力機能のソースをマージ
2010-10-06 Olyutorskii無視リストのメンテナンス
2010-10-06 OlyutorskiiTogaGem1.103.2版より移行。