OSDN Git Service

Merge release/v2.103.2
[mikutoga/Vmd2XML.git] / src /
2019-07-04 OlyutorskiiMerge release/v2.103.2 master release-2.103.2
2019-07-04 Olyutorskiimodify pmd rules.
2019-07-04 Olyutorskiiuse diamond operator.
2019-07-04 Olyutorskiimodify javadoc paragraph.
2019-07-03 OlyutorskiiMerge topic/xxe into develop
2019-07-03 OlyutorskiiPrevent XXE vulnerabilities from external resources.
2019-07-02 OlyutorskiiMerge topic/xxe into develop
2019-07-02 OlyutorskiiUpgrade ToaGem to 3.122.2
2019-06-10 OlyutorskiiJRE version-checking modified.
2019-06-05 OlyutorskiiMerge release/v2.102.2 release-2.102.2
2019-06-05 OlyutorskiiMerge pomconfig into develop
2019-06-05 Olyutorskiiupdate assembly plugin.
2019-06-05 Olyutorskiimove config files.
2013-06-16 Olyutorskiiassemblyプラグイン設定不備を修正 release-2.101.4
2013-06-09 Olyutorskii本番スキーマ移行
2013-06-08 OlyutorskiiMMD Ver7.40 対応 新スキーマ開発開始
2013-05-21 OlyutorskiiSAXパーサ対応
2013-05-19 OlyutorskiiPmd2XMLとの共通化
2013-01-27 Olyutorskiiテスト整備
2013-01-27 OlyutorskiiTogaGem対応
2012-12-28 Olyutorskiiテストデータ整備開始
2012-12-27 OlyutorskiiMmdInputStream廃止
2012-12-06 OlyutorskiiMmdSource廃止
2011-11-27 OlyutorskiiMaven3対応。
2011-08-24 Olyutorskii初回コミット